قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل

‌قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل
‌مصوب 8 مرداد ماه 1312 شمسی
‌ماده واحده - ماده ذیل در تحت نمره (238) مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده
می‌شود:
‌ماده238 مکرر - الف - هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر
نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می‌شود و‌اگر محل کمتر از مبلغ چک باشد
جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان
جزای نقدی نباید‌کمتر از دویست ریال باشد.
ب - هر کس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا
پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که به‌اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی
از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه
جزای نقدی که نباید از دو برابر‌وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.
‌جرائم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شکایت در مورد
الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات‌است.
‌هر گاه صادرکننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ
اعتراضنامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز است.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و
دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر