قانون تشکیل ، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

‌قانون تشکیل ، تقویت و توسعه
بسیج دانشجویی
‌ماده واحده - به منظور جذب ، آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب دانشگاهها ،
مؤسسات و مراکز آموزش عالی و تقویت روحیه همیاری ،‌مسئولیت‌پذیری ، بسط فرهنگ و
تفکر بسیجی و ایجاد آمادگی دفاع همه‌جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در
عرصه‌های گوناگون فرهنگی، علمی،‌دفاعی ، بسیج دانشجویی در کلیه دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی توسط نیروی مقاومت بسیج و با پشتیبانی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش
عالی ،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها،
مؤسسات و مراکز آموزش عالی تشکیل ، تقویت و توسعه می‌یابد.
‌تبصره 1 - به منظور مشارکت بیشتر دانشجویان بسیجی در امور فرهنگی دانشگاهها،
مسئول بسیج دانشجویی آن دانشگاه، مؤسسه و مرکز‌آموزش عالی ، عضو شورای فرهنگی
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، فرهنگ و آموزش عالی و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اعتبار مورد نیاز‌این قانون را در سال 1377 از
ردیف تقویت بنیه دفاعی (503041) سرانه بسیج دانشجویی و از ردیف بودجه فرهنگی و
پژوهشی دانشگاهها تأمین و‌برای سالهای بعد دستگاههای فوق مکلفند در حدود امکانات
عمل نمایند.
‌تبصره 3 - روز دوم آذرماه سالروز فرمان تاریخی حضرت امام (‌ره) مبنی بر تشکیل
بسیج دانشجویی، روز بسیج دانشجویی و شانزدهم دی ماه‌سالروز شهادت دانشجوی بسیجی
شهید سید حسین علم‌الهدی و همرزمان دانشجوی وی در هویزه به عنوان روز شهدای
دانشجوی بسیجی تعیین‌می‌گردد.
‌تبصره 4 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط نیروی مقاومت بسیج با
همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی ،‌بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تصویب
مقام معظم‌رهبری لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌تاریخ تصویب 1377.9.22
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1377.9.25