قانون اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

‌قانون
اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
‌ماده واحده - جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها
به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌الف - استان تهران:
1- تعداد نماینده حوزه انتخابیه "‌کرج" از یک به دو نفر افزایش می‌یابد.
2- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌شهریار و رباط کریم" این حوزه به دو
حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم می‌شود:
1-2- حوزه انتخابیه "‌شهریار" شامل شهر شهریار و بخش‌های مرکزی و قدس به مرکزیت
شهر شهریار با یک نماینده.
2-2- حوزه انتخابیه "‌رباط کریم" شامل شهر رباط کریم و بخش‌های مرکزی و گلستان به
مرکزیت شهر رباط کریم با یک نماینده.
3- با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌ورامین و پاکدشت" این حوزه به دو حوزه
انتخابیه مستقل زیر تقسیم می‌شود:
1-3- حوزه انتخابیه "‌ورامین" شامل شهر ورامین و بخش‌های مرکزی، جواد آباد و پیشوا
به مرکزیت شهر ورامین با یک نماینده.
2-3- حوزه انتخابیه "‌پاکدشت" شامل شهر پاکدشت و بخش‌های مرکزی و شریف آباد به
مرکزیت شهر پاکدشت با یک نماینده.

ب - استان قم:
‌تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه "‌قم" از دو به سه نفر افزایش می‌یابد و بخش
خلجستان از حوزه انتخابیه "‌تفرش و آشتیان و بخش خلجستان" از استان‌مرکزی منتزع و
به حوزه انتخابیه قم ملحق می‌شود.
ج - استان خراسان:
1- نام حوزه انتخابیه "‌طرقبه و چناران" به حوزه انتخابیه "‌چناران و طرقبه" اصلاح
می‌گردد.
2 - یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌بیرجند و نهبندان" افزوده می‌شود و این حوزه به
دو حوزه مستقل زیر تقسیم می‌گردد:
1 - 2 - حوزه انتخابیه بیرجند شامل شهر بیرجند ، بخش مرکزی و بخشهای خوسف و درمیان
به مرکزیت شهر بیرجند با یک نماینده.
2 - 2 - حوزه انتخابیه "‌نهبندان و سربیشه" شامل شهر نهبندان ، بخش مرکزی و بخشهای
سربیشه و شوسف به مرکزیت شهر نهبندان با یک نماینده.

‌د - استان اصفهان:
1 - یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌لنجان و مبارکه" افزوده می‌شود و این حوزه به
دو حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم می‌گردد:
1 - 1 - حوزه انتخابیه "‌لنجان" شامل شهر زرین شهر و بخش‌های مرکزی و باغ بهادران
به مرکزیت شهر زرین شهر با یک نماینده.
2 - 1 - حوزه انتخابیه "‌مبارکه" شامل شهر مبارکه و بخش مرکزی به مرکزیت شهر
مبارکه با یک نماینده.
2 - بخش "‌نیاسر" از حوزه انتخابیه "‌نطنز و قمصر" متنزع و به حوزه انتخابیه
"‌کاشان" الحاق می‌گردد.
ه- استان آذربایجان شرقی:
‌یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌بناب و ملکان" افزوده می‌شود و این حوزه به دو
حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم می‌گردد:
1- حوزه انتخابیه "‌بناب" شامل شهر بناب، بخش مرکزی به مرکزیت شهر بناب با یک
نماینده.
2- حوزه انتخابیه "‌ملکان" شامل شهر ملکان، بخش‌های مرکزی و لیلان به مرکزیت شهر
ملکان با یک نماینده.

‌و - استان اردبیل:
‌یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌گرمی، پارس آباد و بیله سوار" افزوده می‌شود و این
حوزه انتخابیه به دو حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم می‌گردد:
1- حوزه انتخابیه "‌گرمی" شامل شهر گرمی و بخش مرکزی آنگوت به مرکزیت شهر گرمی با
یک نماینده.
2- حوزه انتخابیه "‌پارس آباد و بیله سوار" متشکل از شهرستان‌های پارس آباد شامل
شهر پارس آباد ، بخش‌های مرکزی و اصلاندوز ، بیله سوار‌شامل شهر بیله سوار و
بخش‌های مرکزی و قشلاق دشت به مرکزیت شهر پارس آباد با یک نماینده.

‌ز - استان خوزستان:
1- یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌اندیمشک و شوش" افزوده می‌شود و این حوزه به دو
حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم می‌گردد:
1-1- حوزه انتخابیه "‌اندیمشک" شامل شهر اندیمشک، بخش‌های مرکزی و الوار گرمسیری
به مرکزیت شهر اندیمشک با یک نماینده.
2-1- حوزه انتخابیه "‌شوش" شامل شهر شوش، بخش‌های مرکزی و شاوور به مرکزیت شهر شوش
با یک نماینده.

ح - استان مازندران:
1- بخش‌های بندپی غربی و بندپی شرقی از حوزه انتخابیه "‌بابلسر و بخش‌های بندپی
غربی و بندپی شرقی" منتزع و به حوزه انتخابیه "‌بابل"‌الحاق می‌گردد.
2- تعداد نماینده حوزه انتخابیه "‌بابل" از یک به دو نفر افزایش می‌یابد.

ط - استان گلستان:
1- تعداد نماینده حوزه انتخابیه "‌گرگان" از یک به دو نفر افزایش می‌یابد.
2- مناطق تابع حوزه انتخابیه گنبد کاووس به "‌شهرستان گنبدکاووس به استثنای
بخش‌های آزاد شهر و رامیان شامل شهر گنبد کاووس و بخش‌های‌مرکزی و داشلی‌برون"
اصلاح می‌گردد.
3- مناطق تابع حوزه انتخابیه "‌رامیان و آزاد شهر" به "‌بخش رامیان و بخش آزاد
شهر" اصلاح می‌گردد.

ی - استان فارس:
1- یک نفر به تعداد نمایندگان فعلی حوزه انتخابیه "‌شیراز" افزوده می‌شود و تعداد
نمایندگان این حوزه از سه نفر به چهار نفر افزایش می‌یابد.
2- بخش مشهد مرغاب تابع شهرستان خرم بید از حوزه انتخابیه "‌مرودشت، ارسنجان و بخش
مشهد مرغاب" منتزع و به حوزه انتخابیه "‌آباده،‌بوانات و خرم‌بید" الحاق می‌گردد.

ک - استان کرمان:
1- دهستان راویز از حوزه انتخابیه "‌شهر بابک و بخش هرات و مروست" منتزع و به حوزه
انتخابیه "‌رفسنجان" الحاق می‌گردد.
2- بخش "‌هرات و مروست" از حوزه انتخابیه "‌شهر بابک و هرات و مروست" منتزع و به
شهرستان مهریز تابع حوزه انتخابیه "‌بافق و مهریز" تابع‌استان یزد الحاق می‌گردد.

ل - استان هرمزگان:
‌یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌بندرعباس، قشم ، ابوموسی و حاجی آباد" افزوده
می‌شود و تعداد نمایندگان این حوزه از دو به سه نفر افزایش می‌یابد.

م - استان سیستان و بلوچستان:
‌یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌زاهدان" افزوده می‌شود و تعداد نمایندگان این حوزه
از یک به دو نفر افزایش می‌یابد.

ن - استان لرستان:
1- بخش‌های پاپی و ویسیان تابع شهرستان خرم‌آباد از حوزه انتخابیه "‌پلدختر و
بخش‌های پاپی و ویسیان" منتزع و به حوزه انتخابیه "‌خرم‌آباد"‌الحاق می‌گردد.
2- تعداد نماینده حوزه انتخابیه بروجرد از یک به دو نفر افزایش می‌یابد.

س - استان یزد:
‌شهرستان میبد از حوزه انتخابیه اردکان جدا و با شهرستان تفت به مرکزیت تفت دارای
یک حوزه با یک نماینده و بافق و مهریز و ابرکوه به مرکزیت‌مهریز نیز دارای یک حوزه
انتخابیه با یک نماینده می‌باشد.

ع - استان بوشهر:
‌با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌دشتی، تنگستان ، دیر و کنگان" این حوزه
به دو حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم می‌شود :
1 - حوزه انتخابیه "‌دشتی و تنگستان" به مرکزیت شهر خور موج شامل شهرستان‌های
دشتی، شهر خور موج و بخشهای مرکزی و کاکی و‌شهرستان تنگستان شامل شهر اهرم و
بخشهای مرکزی و دلوار با یک نماینده.
2 - حوزه انتخابیه "‌دیر و کنگان" به مرکزیت شهر بندر کنگان شامل شهر بندر دیر و
بخش‌های مرکزی و بخش برد خون و شهرستان کنگان شامل‌شهر بندر کنگان و بخش‌های مرکزی
و جم وریز با یک نماینده.

ف - استان چهار محال و بختیاری:
‌با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌بروجن و لردگان" این حوزه به دو حوزه
انتخابیه مستقل زیر تقسیم می‌گردد:
1- حوزه انتخابیه "‌بروجن" شامل شهر بروجن و بخش‌های مرکزی و گندمان به مرکزیت شهر
بروجن با یک نماینده.
2- حوزه انتخابیه "‌لردگان" شامل شهر لردگان و بخش‌های مرکزی، فلارد و خانمیرزا به
مرکزیت شهر لردگان با یک نماینده.

ص - استان ایلام:
1- شهرستان مهران از حوزه انتخابیه "‌دهلران، مهران، دره شهر و آبدانان" منتزع و
به حوزه انتخابیه "‌ایلام، شیروان چرد اول و ایوان" الحاق‌می‌گردد.
2- تعداد نماینده حوزه انتخابیه "‌ایلام، شیروان و چرد اول، ایوان و مهران" از یک
به دو نفر افزایش می‌یابد.

ق - استان کهکیلویه و بویر احمد:
‌با افزایش یک نماینده به حوزه انتخابیه "‌کهکیلویه و گچساران" این حوزه به دو
حوزه انتخابیه مستقل زیر تقسیم می‌گردد:
1- حوزه انتخابیه "‌کهکیلویه" شامل شهر دهدشت و بخش‌های مرکزی، لنده، بهمئی، چرام،
چاروسا و دیشموک به مرکزیت شهر دهدشت با یک‌نماینده.
2- حوزه انتخابیه "‌گچساران" شامل شهر دو گنبدان و بخش‌های مرکزی و باشت به مرکزیت
شهر دوگنبدان با یک نماینده.
‌به این ترتیب تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دویست و هفتاد نفر به دویست و
نود نفر و تعداد حوزه‌های انتخابیه از یکصد و نود و شش به‌دویست و هفت حوزه افزایش
می‌یابد.
‌تبصره - وزارت کشور می‌تواند ترتیب اسامی استانها و حوزه‌های انتخابیه آنها را
براساس حروف الفبا با ذکر نام مرکز استان در ابتدای حوزه‌های‌انتخابیه هر استان،
تنظیم نماید.
‌تاریخ تصویب 1378.8.12
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1378.8.19