قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای

قانون حضور نمایندگان
نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رای
‌ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا
چند نامزد مشترکاً می‌توانند در هریک از شعب اخذ رای،‌اماکن استقرار دستگاه شمارشگر
رایانه‌ای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند.
نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب‌اخذ رای (‌ثابت و سیار) و اماکن استقرار
دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت
مشاهده تخلف،‌مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان
مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هریک‌از نامزدها
تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور
نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار‌دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم
محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات
ریاست جمهوری محکوم‌خواهد شد.
‌مسؤولین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسؤول در شعب اخذ رای (‌افرادی که
در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها‌در شعب اخذ رای پیش‌بینی
نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب می‌گردد و متخلف
به مجازات مقرر شده در‌ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 - در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (6) نفر باشد، هریک از
نامزدها می‌توانند فقط به ازاء هر دو شعبه اخذ رای یک‌نفر نماینده معرفی کنند.
‌تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا
مسؤول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به‌عنوان نماینده
تام‌الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان
معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه‌نمایندگان مذکور را حداقل 48
ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسؤول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان
دهند، تخلف از این تبصره‌توسط فرمانداران جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات
مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
کلیه‌هزینه‌های اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی
نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.
‌تبصره 3 - مسؤول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته
قبل از شروع رای گیری کتباً از طرف نامزد مربوط به‌فرمانداری همان شهرستان معرفی
می‌شود.
‌تبصره 4 - پرسنل نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌توانند از طرف هیچ
نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند.
‌تبصره 5 - نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از نامزدها و یا دخالت در
کار هیاتهای اخذ رای، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را‌ندارند و در صورت تخلف از
حوزه اخذ رای اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل
خواهد شد.
‌تبصره 6 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات
مغایر با این قانون لغو و بلا اثر می‌گردد.
‌آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام
مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و تأییدیه شورای
نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی