قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند، مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ (23) سپتامبر 1971 میلادی (1350.7.1

‌قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت
آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری‌بین‌المللی می‌باشند، مکمل
کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده
در‌مونترال به تاریخ (23) سپتامبر 1971 میلادی (1350.7.1 هجری شمسی)
‌ماده واحده - پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در
خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند، مکمل‌کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر
قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ 23 سپتامبر 1971
میلادی (1350.7.1‌هجری شمسی)، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد مربوط را تسلیم‌نماید.

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
[z]‌پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههایی که در خدمت
هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشد، مکمل کنوانسیون‌جلوگیری از اعمال غیر قانونی
علیه امنیت هواپیمایی کشوری، منعقدشده در مونترال به تاریخ (23) سپتامبر 1971
میلادی (1350.7.1 هجری‌شمسی)
‌دولتهای طرف این پروتکل،
‌با توجه به اینکه اعمال غیرقانونی خشونت آمیز که امنیت اشخاص را در فرودگاههایی
که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی هستند در خطر، یا‌احتمالاً در خطر،
می‌اندازد یا عملیات امنیتی چنین فرودگاههایی را به مخاطره می‌اندازد، اعتماد مردم
دنیا را نسبت به امنیت چنین فرودگاههایی‌تضعیف نموده و اداره و هدایت ایمن و منظم
هواپیمایی کشوری را برای کلیه دولتها مختل می‌نماید؛
‌با عنایت به اینکه وقوع چنین اعمالی موجبات نگرانی شدید جامعه بین‌المللی را
فراهم آورده است و اینکه به منظور جلوگیری از چنین اعمالی نیاز‌فوری جهت پیش‌بینی
اقدامات مناسب برای مجازات مجرمان وجود دارد؛
‌نظر به اینکه تصویب مقررات مکمل مقررات کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی
علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ23 سپتامبر1971 میلادی
(1350.7.1 هجری شمسی)، برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههایی
که درخدمت هواپیمایی‌کشوری بین‌المللی هستند ضروری می‌باشد؛
‌در موارد ذیل توافق نموده‌اند:

‌ماده 1 - این پروتکل مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت
هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ 23 سپتامبر 1971‌میلادی (1350.7.1
هجری شمسی)، (‌که از این پس بدان «‌کنوانسیون» اطلاق می‌شود) می‌باشد و بین طرفهای
این پروتکل، کنوانسیون و پروتکل به‌عنوان یک سند واحد خوانده و تفسیر خواهد شد.

‌ماده 2 -
1 - در ماده (1) کنوانسیون، موارد زیر به عنوان بند جدید (1) مکرر اضافه گردد:
‌بند 1 مکرر - هر شخصی که مرتکب جرم شود چنانچه به طور غیرقانونی و عامداً با
استفاده از هر وسیله، ماده یا اسلحه:
‌الف - عملی خشونت آمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری
بین‌المللی است انجام دهد که منجر به، یا احتمالاً منجر به‌جراحات جدی یا مرگ شخص
گردد؛ یا
ب - تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی است یا هواپیمایی را
که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا‌آسیب جدی به آن وارد نماید یا
خدمات فرودگاه را مختل کند؛
‌اگر چنین عملی امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالاً به خطر اندازد؛
2- در جزء (‌الف) بند (2) ماده (1) کنوانسیون، کلمات زیر پس از کلمات «‌بند 1»
اضافه گردد:
«‌یا بند 1 مکرر»

‌ماده 3 - در ماده (5) کنوانسیون موارد زیر به عنوان بند (2) مکرر افزوده شود:
‌بند 2 مکرر - هر دولت متعاهد در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته
باشد و او را به موجب ماده (8) به دولت موضوع جزء (‌الف)‌بند (1) این ماده مسترد
نکند در صورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضائی خود نسبت به جرائم موضوع
ماده (1)، بند (1) مکرر و بند (2)‌ماده (1)، تا آنجا که آن بند در ارتباط با این
جرائم باشد نیز اتخاذ خواهد نمود.

‌ماده 4 - این پروتکل برای امضای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی حقوق
هوایی که از تاریخ 9 تا 24 فوریه 1988 میلادی (1366.11.21‌تا 1366.12.5 هجری شمسی)
در مونترال برگزار گردید، در تاریخ 24 فوریه 1988 میلادی (1366.12.5 هجری شمسی)
مفتوح خواهد بود. این‌پروتکل پس از اول مارس 1988 میلادی (1366.12.11 هجری شمسی)
برای امضای کلیه دولتها در لندن، مسکو، واشنگتن و مونترال تا زمانی که‌طبق ماده
(6) لازم‌الاجرا گردد، مفتوح خواهد بود.

‌ماده 5 -
1 - این پروتکل منوط به تصویب دولتهای امضاء کننده خواهد بود.
2 - هر دولتی که جزء دولتهای متعاهد نباشد، چنانچه همزمان کنوانسیون را طبق ماده
(15) آن تصویب نماید یا به آن ملحق شود، می‌تواند این پروتکل‌را تصویب نماید.
3 - اسناد تصویب نزد دولتهای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، بریتانیای کبیر و
ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا یا سازمان بین‌المللی‌هواپیمایی کشوری که بدین
وسیله به عنوان امنای اسناد تعیین می‌شوند، تودیع خواهد شد.

‌ماده 6 -
1 - به محض اینکه ده دولت امضاء کننده اسناد تصویب این پروتکل را تودیع کنند، سی
روز پس از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب، بین آنان‌لازم‌الاجرا خواهد شد. این
پروتکل برای هر دولتی که سند تصویب خود را پس از آن تاریخ تودیع نماید، در سی‌امین
روز پس از تودیع سند تصویب آن‌لازم‌الاجرا خواهد گردید.
2 - به مجرد اینکه این پروتکل لازم‌الاجرا گردد به وسیله امنای اسناد مطابق ماده
(102) منشور سازمان ملل متحد و به موجب ماده (83) کنوانسیون‌هواپیمایی کشوری
بین‌المللی (‌شیکاگو 1944 میلادی - 1323 هجری شمسی) ثبت خواهد شد.

‌ماده 7 -
1 - این پروتکل پس از لازم‌الاجرا شدن برای الحاق هر دولت غیر امضا کننده مفتوح
خواهد بود.
2 - هر دولتی که جزء دولتهای متعاهد کنوانسیون نباشد، چنانچه همزمان کنوانسیون را
طبق ماده (15) آن تصویب نماید یا به آن ملحق شود، می‌تواند‌به این پروتکل ملحق
گردد.
3 - اسناد الحاق نزد امنای اسناد تودیع خواهد شد و الحاق سی روز پس از تودیع نافذ
خواهد گردید.

‌ماده 8 -
1 - هر یک از طرفهای این پروتکل می‌تواند با اطلاع کتبی به امنای اسناد، از این
پروتکل اعلام انصراف نماید.
2 - اعلام انصراف شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه از سوی امنای اسناد نافذ
خواهد شد.
3 - اعلام انصراف از این پروتکل به خودی خود اعتبار اعلام انصراف از کنوانسیون را
ندارد.
4 - اعلام انصراف از کنوانسیون از سوی دولت متعاهد به کنوانسیون - که این پروتکل
مکمل آن می‌باشد - به منزله انصراف از این پروتکل نیز تلقی‌می‌گردد.

‌ماده 9 -
1 - امنای اسناد فوراً مراتب زیر را به کلیه دولتهای امضا کننده و ملحق شده به این
پروتکل و کلیه دولتهای امضا کننده و ملحق شده به کنوانسیون اطلاع‌خواهند داد:
‌الف - تاریخ هر امضا و تاریخ تودیع هر سند تصویب یا الحاق به این پروتکل، و
ب - دریافت هرگونه اطلاعیه اعلام انصراف از این پروتکل و تاریخ آن.
2 - امنای اسناد، دولتهای موضوع بند (1) را از تاریخی که این پروتکل طبق ماده(6)
لازم‌الاجرا می‌گردد، نیز مطلع خواهند نمود.

‌با تأیید مطالب فوق، نمایندگان تام‌الاختیار امضا کننده زیر که از طرف دولتهای
متبوع خود برای این منظور به طور مقتضی اختیار یافته‌اند، این پروتکل را‌امضا
نمودند.

‌این پروتکل در مونترال به تاریخ بیست و چهارم فوریه یکهزار و نهصد و هشتاد و هشت
میلادی (1366.12.5 هجری شمسی) در چهار نسخه اصلی‌که هر کدام در چهار متن معتبر به
زبانهای انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی تدوین شده، تهیه گردید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در
جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و‌سیصد و هفتاد و نه مجلس
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380.1.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی