تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای علی منصور نخست وزیر

‌تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای علی منصور
نخست‌وزیر
‌مصوب 9 تیر ماه 1319

‌مجلس شورای ملی در جلسه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده نسبت به کابینه آقای
علی منصور نخست‌وزیر به اتفاق آراء حاضره (113 نفر) رأی‌اعتماد داده است.
‌تصمیم بالا در جلسه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی
رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
*‌پاورقی: در جلسه 9 تیر ماه 1319 هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده است: آقای علی
منصور (‌نخست وزیر) و (‌وزیر پیشه و هنر) - آقای‌مظفر اعلم (‌وزیر امور خارجه) -
آقای علی سهیلی (‌وزیر کشور) - آقای ابراهیم علم (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن) آقای
اسماعیل مرآت (‌وزیر فرهنگ)- آقای دکتر محمد سجادی (‌وزیر راه) - آقای رضاقلی
خسروی (‌وزیر دارایی) - آقای سرلشگر احمد نخجوان (‌کفیل وزارت جنگ) - آقای
صادق‌وثیقی (‌کفیل وزارت بازرگانی) - آقای محمد سروری (‌کفیل وزارت دادگستری) -
آقای مصطفی قلی رام (‌رییس اداره کل کشاورزی).
‌در جلسه 23 تیر ماه 1319 آقای مجید آهی به وزارت دادگستری معرفی شدند.
‌در جلسه 4 خرداد ماه 1320 آقای عباسقلی گلشاییان به کفالت وزارت دارایی معرفی
شدند.
‌معاونین
‌در جلسه 7 مهر ماه 1319 آقای محمد علی وارسته به سمت معاونت وزارت کشور معرفی
شدند.
‌در جلسه 7 اردیبهشت ماه 1320 آقای یدالله عضدی به سمت معاونت اول وزارت دارایی
معرفی شدند.