تصویبنامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

هیات دولت

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: ۸۰۲
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۴

تصویبنامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
۲۹/۵/۱۳۹۴ هـ۵۲۲۹۵ت/۶۸۴۹۷شماره

تصویبنامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۲۷۹۴۵ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد

ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب۱۳۶۷ـ تصویب نمود:

آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین میشود.

معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری