قانون تشکیل بخش هرمز

‌قانون تشکیل بخش هرمز

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود جزیره هرمز در خلیج فارس را به عنوان
واحد بخش در سازمان تقسیمات کشوری منظور و در آن‌بخشداری ایجاد و تأسیس نماید. بخش
هرمز تابع شهرستان قشم استان هرمزگان خواهد بود.
‌تبصره - تعیین محدوده و هر گونه تغییرات بعدی در این بخش تابع قانون تعاریف و
ضوابط تقسیمات کشوری است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم
مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1380.5.24 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی