قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

‌قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق
ایران
‌فصل اول - کلیات

‌ماده 1 - در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.15،‌مرکز داوری اتاق ایران، که در
این قانون «‌مرکز» نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به‌صورت وابسته به
اتاق یادشده تشکیل می‌گردد.

‌ماده 2 - موضوع فعالیت «‌مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی
از طریق داوری است.

‌ماده 3 - «‌مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.

‌فصل دوم - ارکان

‌ماده 4 - «‌مرکز» دارای ارکان زیر است :
‌الف - هیأت مدیره.
ب - دبیر کل.
ج - داوران.

‌ماده 5 - هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس
اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران‌بصیر و خوشنام
صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
‌تبصره 1 - مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.
انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می‌باشد.
‌تبصره 2 - هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می‌نماید و برای رسمیت یافتن
جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.‌تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی
نافذ خواهد بود.
‌ماده 6 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :
‌الف - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های داخلی «‌مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات
و هزینه داوری (‌به‌استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و‌استخدامی برای تصویب
به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
‌تبصره - تعیین تعرفه‌های داوری برطبق قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.
ب - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج - تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و ا علام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق
هیأت رئیسه اتاق ایران.
‌د - انتخاب و عزل دبیر کل.

‌ماده 7 - دبیر کل "‌مرکز" برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و
آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی انتخاب خواهد شد و‌براساس مصوبات هیأت
مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع
است.
‌تبصره - "‌مرکز" دارای دبیرخانه‌ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیر کل اداره
می‌شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیر کل و تصویب‌هیأت مدیره تعیین خواهد
شد.

‌ماده 8 - فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و
سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و‌عرف بازرگانی داخلی و خارجی
به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
‌تبصره - اعضای هیأت مدیره و دبیر کل نمی‌توانند توسط "‌مرکز" به عنوان داور
انتخاب شوند.

‌فصل سوم - سایر مقررات

‌ماده 9 - هزینه‌های "‌مرکز" از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز
از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
‌ماده 10 - مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در "‌مرکز" به شرح زیر خواهد بود:
‌الف - در اختلافات تجاری بین‌المللی وفق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب
1376.6.26.
ب - در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب 1379.1.21 (‌در بخش داوری)

‌ماده 11 - دستگاههای دولتی وعمومی ذی‌ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از "‌مرکز"
در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.

‌ماده 12 - مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده (57)
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب1370.6.13، در اختلافات داخلی و
تجاری بین‌المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب
1379.1.21 (‌در بخش‌داوری) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376.6.26
می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ
1380.11.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی