قانون عضویت مجلس شورای اسلامی در اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

‌قانون عضویت مجلس شورای اسلامی در اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان کنفرانس
اسلامی

‌ماده واحده - به مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به عضویت اتحادیه پارلمانی
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در آید. حق‌عضویت و کلیه هزینه‌های قانونی از
بودجه مجلس شورای اسلامی قابل پرداخت خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه
یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1380.12.28 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی