قانون استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش قیمت کالاها و خدمات

‌قانون استفساریه ماده (5)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در
خصوص‌افزایش قیمت کالاها و خدمات

‌موضوع استفسار :

‌ماده واحده -
1 - آیا آن دسته از شرکتهای دولتی که دارای قوانین خاص می‌باشند و شمول قانون در
مورد آنان مستلزم ذکر و تصریح نام است مشمول مفاد ماده (5)‌قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد یا خیر؟

2 - اگر چنانچه قیمت کالاها و خدمات موضوع ماده (5) قانون مذکور به ازاء هر سال به
اندازه مقدار مورد نظر افزایش پیدا نکند، آیا دستگاهها و‌شرکتهای مذکور می‌توانند
بدون تصویب مجلس شورای اسلامی افزایش‌های سنوات گذشته را برای سالهای بعد در طول
قانون برنامه مذکور پایدار و‌یکجا منظور نمایند؟

‌نظر مجلس :

1- خیر.
2- خیر. ضمناً نحوه نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن طبق ماده (5) قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ 1380.12.28 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی