قانون موافقتنامه همکاری های فرهنگی، آموزشی و علمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

‌قانون موافقتنامه همکاری‌های فرهنگی، آموزشی و علمی بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی

‌ماده واحده - موافقتنامه همکاری‌های فرهنگی، آموزشی و علمی بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی مشتمل بر یک‌مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست
تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌بسم الله الرحمن الرحیم

‌موافقتنامه همکاری‌های فرهنگی، آموزشی و علمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت جمهوری کرواسی

‌دولت جمهوری کرواسی و دولت جمهوری اسلامی ایران که از این پس طرفهای متعاهد
خوانده می‌شوند،
- با تمایل به تحکیم روابط دوستانه فی‌مابین دو کشور و توسعه همکاریهای فرهنگی،
آموزشی و علمی و نیز تشیید تفاهم متقابل،
- گسترش جامع و متنوع همکاریها در زمینه‌های آموزش، علم، فرهنگ و هنر براساس
قوانین و مقررات دو کشور، به شرح ذیل توافق نمودند:
‌ماده 1 - طرفهای متعاهد با استفاده از کلیه طرق ممکن روابط فرهنگی، آموزشی و علمی
بین دو ملت را در چارچوب این موافقتنامه با احترام به قوانین‌و مقررات داخلی
یکدیگر گسترش خواهند داد.

‌ماده 2 - طرفهای متعاهد همکاری متقابل در زمینه‌های فرهنگی، علمی، آموزشی، هنری و
سایر امور مربوطه را تشویق و تسهیل نموده و بدین منظور‌اقدامات زیر را معمول
خواهند داشت:
‌الف - تبادل نویسندگان، هنرمندان، استادان، محققین، معلمان، کارشناسان، گروههای
هنری و هیأتهای فرهنگی و هنری در زمینه‌های مورد توافق.
ب - برپائی نمایشگاههای فرهنگی و هنری، هفته‌های فیلم در قلمرو کشور طرف دیگر و
اجرای برنامه‌های موسیقی، نمایشی، رادیو و تلویزیونی و‌شرکت در جشنواره‌های ملی و
بین‌المللی یکدیگر.
پ - تبادل و اهداء نشریات، فیلم، کتاب، نوارهای سمعی و بصری و نرم‌افزارهای
رایانه‌ای در زمینه‌های فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی، جهانگردی و‌ورزشی.
ت - همکاری جهت گسترش و ترویج زبان و ادبیات طرف دیگر در کشور خویش.
ث - ترجمه و نشر آثار مهم ادبی و سایر آثار خلق شده توسط نویسندگان کشور طرف دیگر
در کشور خویش.
ج - فراهم آوردن تسهیلاتی برای تبادل فیلمهای سینمائی و سایر آثار تصویری بین
فیلمخانه‌های دو کشور و تشویق همکاریهای سینمائی بین افراد و‌مؤسسات مربوطه.

‌ماده 3 - طرفهای متعاهد همکاری در زمینه‌های حفظ، حراست و بازسازی میراث فرهنگی
را تشویق خواهند کرد.

‌ماده 4 - طرفهای متعاهد همکاری میان دانشگاهها، مؤسسات علمی، آموزشی، پژوهشی،
مراکز اسناد و مدارک، موزه‌ها و کتابخانه‌ها را حمایت نموده‌و تأمین تسهیلات لازم
را جهت محققین کشور دیگر برای استفاده از منابع موجود در مؤسسات مربوطه مورد تشویق
قرار خواهند داد.
‌چنین تسهیلاتی به صورت دوجانبه و بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور دیگر پس از
توافق مؤسسات تخصصی مربوطه اعطاء خواهد شد.

‌ماده 5 - طرفهای متعاهد براساس قوانین و مقررات جاری هر کشور ضمن اعطاء بورسهای
تحصیلی به داوطلبان کشور طرف دیگر در زمینه‌های مورد‌علاقه یکدیگر، اطلاعات لازم
راجهت ارزشیابی گواهینامه‌های تحصیلی و مدارج علمی، مدارس، آموزشگاهها و
دانشگاههای خود مبادله خواهند‌نمود.

‌ماده 6 - طرفهای متعاهد همکاری فعال میان نمایندگان و هیأتهای نمایندگی خود در
یونسکو و سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی در زمینه‌های فرهنگ،‌هنر، علم، آموزش و
ورزش را جهت ترفیع اصول مشترک گسترش خواهند داد.

‌ماده 7 - طرفهای متعاهد همکاری مستقیم میان مؤسسات رادیو و تلویزیونی و رسانه‌های
جمعی را به منظور توسعه شناخت متقابل هر دو ملت و‌دستاوردهایشان در زمینه‌های
مشمول این موافقتنامه مورد تشویق و حمایت قرار خواهند داد.
‌ماده 8 - طرفهای متعاهد همکاریهای ورزشی بین دو کشور را تشویق و تسهیلات لازم را
به منظور تبادل هیأتها، تیمهای ورزشی و مربی در رشته‌های‌مورد علاقه و برگزاری
مسابقات رسمی و دوستانه و در صورت نیاز انعقاد قراردادهای ورزشی فراهم خواهند
آورد.

‌ماده 9 - طرفهای متعاهد دعوت از کارشناسان در زمینه‌های مختلف فرهنگی که ملیت
کشور دیگر را داشته باشد و همین‌طور شرکت آنان در کنگره‌ها،‌کنفرانسها،
جشنواره‌های هنری یا سایر نمایشگاههای بین‌المللی که در کشور آنان تشکیل می‌گردد
را مورد تشویق قرار خواهند داد.

‌ماده 10 - طرفهای متعاهد جهانگردی فرهنگی بین دو کشور را مورد حمایت قرار خواهند
داد.

‌ماده 11 - طرفهای متعاهد به منظور اجرای مفاد این موافقتنامه نمایندگان یا
هیأتهائی را از سوی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مسؤول خود جهت تشکیل‌کمیته مشترکی
منصوب خواهند نمود که به صورت ادواری و متناوب در تهران و زاگرب برگزار خواهد شد.
وظایف کمیته یاد شده به قرار زیر خواهد‌بود:
1 - تنظیم برنامه مبادلات، مدت، چگونگی اجرا و شرایط مالی آن.
2 - نظارت بر اجرای کامل این موافقتنامه.
3 - ارائه راه حل برای کلیه مسائلی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه
حادث شود.
4 - بررسی و مطالعه راههای توسعه همکاریها بین دو کشور.

‌ماده 12 - سایر موارد همکاریهای فرهنگی، آموزشی و علمی که در موافقتنامه حاضر
تصریح نگردیده است، مشروط بر آنکه با اصول و اهداف آن‌منطبق باشند از شمول این
موافقتنامه مستثنی نخواهند بود.

‌ماده 13 - این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین یادداشت از طریق مجاری سیاسی
مبنی بر مطلع ساختن یکدیگر از طی مراحل قانونی لازم به منظور‌لازم‌الاجراء شدن آن
به همان صورتی که در قانون داخلی مقرر گردیده است به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌این موافقتنامه برای مدت پنج سال منعقد گردیده است که خود به خود برای دوره‌های
پنج‌ساله دیگر تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفهای‌متعاهد شش ماه قبل از
پایان دوره پنج‌ساله جاری از طریق مجاری سیاسی خاتمه آن را اعلام نماید.
‌در صورت اعلام خاتمه این موافقتنامه طبق شرط قبلی مفاد آن در مورد توافقاتی که
قبلاً براساس آن به عمل آمده است تا تکمیل آنها معتبر خواهد بود‌مگر این که طرفهای
متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.

‌این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ سوم آبان ماه 1377 هجری شمسی مطابق با بیست
و پنجم اکتبر 1998 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،‌کرواتی و انگلیسی امضاء
گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه
اختلاف نظر در تفسیر آن متن انگلیسی‌ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

‌از طرف ‌از طرف
‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌دولت جمهوری کرواسی

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده
در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار‌وسیصد و هشتاد مجلس شورای
اسلامی تصویب و در تاریخ 1380.12.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی