اصلاح بندهای (9/3)و(9/4) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان

شماره 49185/84888                           1394/6/31

اصلاح بندهای (9/3)و(9/4) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
بنیاد شهید و امور ایثارگران
نظر به اینکه بندهای (9/3) و (9/4) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان موضوع پیوست بند (1) تصویب نامه شماره 50639/ت49185 ه مورخ 1394/4/23 به ترتیب عبارت «موضوع بند «الف» (9/2)»به اشتباه تحریر و عبارت «9/2/ت/پ» به صورت «9/2/د/ج»تحریر شده است،مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

                                            دبیر هیات دولت – محسن حاجی میرزایی