قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

‌قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

‌ماده 1 - ماده (1107) قانون مدنی مصوب 1314.1.17 به شرح زیر اصلاح‌می‌شود :
‌ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

‌ماده 2 - ماده (1110) قانون مدنی مصوب 1314.1.17 به شرح زیر اصلاح‌می‌شود :
‌ماده 1110 - در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی‌ که پرداخت نفقه به عهده آنان است (‌درصورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.

‌ماده 3 - ماده (1133) قانون مدنی مصوب 1314.1.20 به شرح زیر اصلاح‌می‌گردد :
‌ماده 1133 - مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه‌تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
‌تبصره - زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) ‌این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ‌ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.9.4 به ‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی