قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه ( میگا)


‌قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه‌تضمین سرمایه‌گذاری چند جانبه
(‌میگا)

‌ماده واحده - عضویت در مؤسسه تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (‌میگا) به‌عنوان ردیف
(57) به فهرست موارد عضویت در قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی‌ایران در برخی از
سازمانها و مجامع بین‌المللی، مصوب 1381.3.1 به شرح زیر اضافه‌می‌گردد:
‌ردیف ‌نام سازمان بین‌المللی ‌میزان ‌وزارتخانه.‌سازمان ¤ ‌حق عضویت
57 ‌مؤسسه‌تضمین‌سرمایه‌گذاری 1659‌سهم ‌وزارت‌اموراقتصادی ¤ ‌چندجانبه (‌میگا)
‌ودارائی
‌تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به حفظ ارزش سهم‌جمهوری
اسلامی ایران در این سازمان در اثر تغییرات نرخ برابری پول ملی درمقابل
‌حق برداشت مخصوص (SDR) اقدام نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌بیست و
پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ
1382.4.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی