قانون الحاق یک ماده به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

‌قانون الحاق یک ماده به
آئین‌نامه داخلی‌مجلس شورای اسلامی

‌ماده واحده - ماده (207) و پنج تبصره آن با عنوان «‌دوم - همه‌پرسی» به
آئین‌نامه‌داخلی مجلس شورای اسلامی افزوده می‌شود و عناوین دوم تا چهارم و مواد
(207) تا(242) فعلی آن به ترتیب به سوم تا پنجم و (208) تا (243) تغییر می‌یابد:
‌ماده 207 - برای بررسی تقاضای همه‌پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم (59) قانون‌اساسی
جمهوری اسلامی ایران کمیسیون ویژه‌ای مرکب از پانزده نفر از نمایندگان با
رأی‌مستقیم مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود تا مطابق مقررات حاکم بر تشکیل و
نحوه‌اداره کمیسیونهای دیگر موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس شورای
اسلامی‌تقدیم نماید.
‌تبصره 1 - رسیدگی به درخواست همه‌پرسی یک شوری است. درصورت تقاضای‌فوریت برای آن
مطابق مواد مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
‌تبصره 2 - مدت زمان صحبت مخالفین و موافقین در صحن علنی مجلس حداکثر‌چهار ساعت و
برای هر نفر حداکثر پانزده دقیقه خواهد بود.
‌نحوه ثبت‌نام و نطق مخالفین و موافقین مطابق ماده (111) آئین‌نامه داخلی
مجلس‌شورای اسلامی خواهد بود. نماینده دولت و مخبر کمیسیون ویژه هرکدام می‌توانند
تا یک‌ساعت توضیحات خود را ارائه دهند.
‌تبصره 3 - پس از پایان مذاکرات، رأی‌گیری علنی و با ورقه به عمل خواهد آمد.‌نحوه
رأی‌گیری به ترتیب زیر خواهد بود:
‌الف - اصل مصوبه کمیسیون ویژه.
ب - پیشنهاد جایگزین اصل درخواست اولیه.
ج - پیشنهاد جایگزین کمیسیونهای فرعی به ترتیب وصول.
‌د - پیشنهاد جایگزین نمایندگان به ترتیب وصول.
‌تبصره 4 - در مرحله طرح هر یک از پیشنهادات علاوه بر پیشنهاد دهنده یک موافق‌و یک
مخالف و نماینده دولت و مخبر کمیسیون هر یک حداکثر به مدت ده دقیقه‌می‌توانند صحبت
کنند.
‌تبصره 5 - مناط تصویب درخواست همه پرسی موضوع اصل پنجاه و نهم (59)‌قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت حداقل دو سوم مجموع نمایندگان‌خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم‌خرداد
ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1382.4.4 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی