قانون تقسیم استان خراسان به سه استان

‌قانون تقسیم استان خراسان به سه استان

‌ماده واحده - استان خراسان به سه استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی و‌خراسان رضوی
تقسیم می‌گردد:
1 - استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد شامل شهرستانهای شیروان،‌بجنورد، جاجرم،
مانه و سملقان، اسفراین و بخشهای تابعه و بخش فاروج منتزع از‌شهرستان قوچان.
2 - استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند شامل شهرستانهای بیرجند،‌نهبندان، سربیشه
و بخش سرایان منتزع از شهرستان فردوس و بخشهای تابعه.
3 - استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد شامل شهرستانهای مشهد، قوچان(‌به‌استثنای
بخش فاروج)، درگز، چناران، سرخس، فریمان، تربت‌جام، تایباد،‌تربت‌حیدریه، فردوس
(‌به استثناء بخش سرایان)، قائن، خواف و رشتخوار، کاشمر،‌بردسکن، نیشابور، سبزوار،
گناباد، کلات و خلیل آباد و بخشهای تابعه.
- کلیه ادارات کل و سازمانهای غیرستادی با توجه به ویژگی و شرایط برتر منطقه
و‌موقعیت شهرستانها در مراکز شهرستانهای استان تقسیم خواهند شد.
‌تبصره - با ایجاد استان‌های جدید، پرسنل سازمانی، وسایل، تجهیزات و بودجه
و‌اعتبارات مربوط به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیائی از محل امکانات فعلی
استان‌خراسان کسر و به استانهای جدید تخصیص و منتقل می‌گردد. هیأت چهارنفره‌ای
به‌ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و
رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند مفاد این تبصره را حداکثر ظرف
مدت‌چهارماه به مرحله اجرا درآورند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ‌بیست و
نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ
1383.3.9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.