قانون مکلف بودن دولت به تنظیم لایحه منع تهیه و استعمال مواد الکلی

‌قانون مکلف بودن
دولت به تنظیم لایحه منع تهیه و استعمال مواد الکلی
‌مصوب 24 آذر ماه 1330
‌ماده واحده - دولت مکلف است ظرف یک ماه لایحه‌ای برای اجرای منع فروش و شرب
نوشابه‌های الکلی تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم‌نماید.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یکشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار
و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
‌قانون بالا در جلسه اول تیر ماه 1330 به تصویب مجلس سنا رسیده است.