تصمیم قانونی دائر به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و دو ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مطالعه در اطراف اجرای این اصل

‌تصمیم قانونی دائر به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور
و دو ماه تمدید به کمیسیون نفت جهت مطالعه در اطراف‌اجرای این اصل
‌مصوب 24 اسفند ماه 1329
‌ماده واحده - مجلس شورای ملی تصمیم مورخ 17 اسفند ماه 1329 کمیسیون مخصوص نفت را
تأیید و با تمدید مدت موافقت می‌نماید.
‌تبصره 1 - کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت
نماید و مورد استفاده قرار دهد.
‌تبصره 2 - آقایان نمایندگان حق دارند تا پانزده روز بعد از تشکیل کمیسیون
پیشنهادات و نظریات خود را به کمیسیون داده و برای توضیحات در‌کمیسیون حق حضور
داشته باشند.
"‌تصمیم متخذه کمیسیون نفت در جلسه 1329.12.17 :
‌نظر به این که ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در
سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از‌آنجایی که وقت کافی برای
مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی
تقاضای دو ماه تمدید‌می‌نماید".
‌تصمیم قانونی بالا که منضم به تصمیم متخذه کمیسیون نفت می‌باشد در جلسه بیست و
چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف‌مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
‌تصمیم قانونی بالا در جلسه 29 اسفند ماه 1329 مورد تأیید مجلس سنا واقع گردید