قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و سی مجلس شورای ملی

‌قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و سی
مجلس شورای ملی
‌مصوب 10 آذر ماه 1330
‌ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال 1330 مجلس شورای ملی مبلغ سی و دو
میلیون نهصد و هشتاد هزار و هفتصد و شصت ریال(32980760 ریال) مطابق فقرات (1) تا
(5) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.
‌تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی
و اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را‌تا آخر سال 1330 از محل درآمد
عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.
‌ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال 1330 اداره چاپخانه مجلس یازده
میلیون و دویست و شش هزار ریال (11206000) مطابق فقرات1 و 2 ضمیمه اعتبار به
کارپردازی مجلس داده می‌شود.
‌تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس
را تا آخر سال 1330 از محل درآمد چاپخانه مجلس‌بپردازد.
‌ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال 1330 اداره روزنامه رسمی کشور
شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و سیزده هزار و‌ششصد ریال (3313600) مطابق
فقرات 1 و 2 ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.
‌تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود صورت مشروح مذاکرات مجلس را تا دوره
ششم طبع و منتشر نماید و هزینه آن را از حیث‌دستمزد و استنساخ و بهای کاغذ و طبع
از محل صرفه جوئیهای بودجه سال 1330 مجلس بپردازد.
‌ماده چهارم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار
ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ یکساله1330 فرهنگ دهخدا به کارپردازی
مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت‌رییسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عمل و
بهای کاغذ و چاپ و‌غیره به مصرف خواهد رسید.
‌ماده پنجم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال از محل
درآمد عمومی کشور برای چاپ کتب و رسالات شیخ‌الرئیس ابوعلی‌سینا به کارپردازی مجلس
به پردازد و این اعتبار تحت نظر شورای عالی کتابخانه مجلس شورای ملی به مصرف خواهد
رسید.
‌ماده ششم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار ریال
از محل درآمد عمومی کشور برای تأسیسات و شبکه برق‌مجلس و چاپخانه مجلس و خرید
ترانسفورماتور و تبدیل جریان متناوب به مداوم و خرید ماشین آلات چاپ رنگین در وجه
کارپردازی مجلس به‌پردازد.
‌ماده هفتم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ سیصد هزار ریال به رسم وام
برای سرمایه صندوق تعاون کارکنان مجلس در وجه کارپردازی‌مجلس بپردازد و با دویست
هزار ریال تتمه وام سابق (‌موضوع ماده هفتم قانون بودجه سال 1326 مجلس ) پنج‌ساله
به پنج قسط از سال 1330 در آخر‌هر سال از محل صندوق نامبرده مسترد دارد.
‌ماده هشتم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود ماهی یک هزار و پانصد ریال از
اول سال 1330 به رسم وظیفه در وجه وراث دو نفر سرباز‌متوفی در مجلس بالمناصفه
مادام که بر طبق قانون ذیحق می‌باشند بپردازد.
‌ماده نهم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ دوازده میلیون ریال درآمد
پیش‌بینی شده اداره چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه‌میلیون و پانصد هزار
ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال 1330 وصول و
به خزانه داری کل ایصال دارد.
‌این قانون که مشتمل بر نه ماده و صورت ضمیمه است در جلسه یکشنبه دهم آذر ماه یک
هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
‌مواد 10 و 11 قانون بودجه سال 1330 مجلس شورای ملی
‌ماده دهم - استخدام کارمند جدید در سال 1330 (‌به استثنای چهار نفر) کارمند جدید
ممنوع و ماده سوم متمم قانون بودجه سال 1329 به قوت‌خود باقی است.
‌ماده یازدهم - به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود یازده نفر کارمندان
فعلی مجلس شورای ملی را (‌برابر اسامی زیر) که قبلاً در‌ردیف خدمتگزاران جزء
بوده‌اند مشمول ماده 1 مواد سه گانه مربوط به قانون بودجه سال 1329 مجلس شورای ملی
قرار داده و احکام آنان را اصلاح و‌ابلاغ نمایند:
1 - محمد صادق کدخدازاده. 2 - علینقی شرفی. 3 - محمد کدخدازاده. 4 - مرتضی
پارسافر. 5 - محمدعلی نجفیان. 6 - محمد احمدی. 7 -‌فخرالدین بهبهانی. 8 - سید مهدی
کوچکی. 9 - محسن پوررضا. 10 - حسن شاهمیر. 11 - احمدعلی فتی.
‌مواد ده و یازده بالا ضمیمه قانون بودجه سال 1330 مجلس شورای ملی بوده و صحیح
است.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
(‌جدول: دوره 16 - جلد 1 - صفحه 74 الی 94(
‌صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال 1330 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
‌این قانون در جلسه دوم آذر ماه 1330 و مواد 5 - 10 - 11 در جلسه 18 آذر ماه 1330
مجلس سنا تأیید شده است.