تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق

‌تصمیم قانونی
دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق
‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر که متن
آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه‌پانزدهم اردیبهشت ماه 1330 به
اکثریت 99 رأی از 102 نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است.
*‌پاورقی: در جلسه پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه 1330 هیأت وزیران به شرح زیر معرفی
شده‌اند:
1 - آقای دکتر محمد مصدق (‌نخست‌وزیر). 2 - آقای حکیم‌الدوله ادهم (‌وزیر بهداری).
3 - آقای یوسف مشار (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن). 4 - آقای باقر کاظمی (‌وزیر امور
خارجه). 5 - آقای جواد بوشهری(‌وزیر راه). 6 - آقای‌محمدعلی وارسته (‌وزیر
دارایی). 7 - آقای علی هیأت (‌وزیر دادگستری). 8 - آقای فرمند (‌وزیر کشاورزی). 9
- آقای سپهبد نقدی(‌وزیر جنگ). 10 -‌آقای سرلشگر زاهدی (‌وزیر کشور). 11 - آقای
امیر تیمور کلالی (‌وزیر کار). 12 - آقای دکتر سنجابی (‌وزیر فرهنگ).
‌در جلسه سه‌شنبه 17 اردیبهشت ماه 1330 آقای امیر علایی به سمت وزیر اقتصاد ملی
معرفی شده است.
‌در جلسه یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 1330: 1 - آقای فضل‌الله نبیل به سمت معاونت
وزارت امور خارجه 2 - آقای دکتر حسین فاطمی به سمت‌معاونت نخست‌وزیری معرفی
شده‌اند.

‌در جلسه پنجشنبه 2 خرداد ماه 1330 آقای مهندس بازرگان به سمت معاونت وزارت فرهنگ
معرفی شده‌است.
‌در جلسه یکشنبه 5 خرداد ماه 1330 آقای مهندس زیرک‌زاده به سمت معاونت وزارت
اقتصاد ملی معرفی شده است.
‌در جلسه سه‌شنبه 7 خرداد ماه 1330 آقای دکتر کیا به سمت معاونت وزارت بهداری
معرفی شده است.
‌در جلسه پنجشنبه 16 خرداد ماه 1330 آقای سرلشگر وثوق به سمت معاونت وزارت جنگ
معرفی شده است.
‌در جلسه یکشنبه 9 تیر ماه 1330 آقای دکتر سمیعی به سمت معاونت وزارت دادگستری
معرفی شده است.
‌در جلسه یکشنبه 13 مرداد ماه 1330 آقای امیر علایی به سمت وزیر کشور معرفی شده
است.
‌در جلسه سه‌شنبه 9 مهر ماه 1330 آقای فیوضات به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفی شده
است.
‌در جلسه پنجشنبه 11 مهر ماه 1330 آقایان زیر معرفی شده‌اند:
1 - آقای کاظمی به سمت کفالت نخست‌وزیری در مدت غیبت نخست‌وزیر. 2 - آقای دکتر حسن
ادهم به سمت وزیر مشاور. 3 - آقای محمود نریمان‌به سمت وزیر دارایی. 4 - آقای دکتر
محمدعلی ملکی به سمت وزیر بهداری.
‌در جلسه یکشنبه دهم آذر ماه 1330: 1 - آقای امیر علایی به سمت وزارت دادگستری -
2 - آقای سپهبد یزدان‌پناه به سمت وزارت جنگ. 3 - آقای دکتر علی امینی به سمت
وزارت اقتصاد ملی. 4 - آقای امیر تیمور به سمت وزارت کشور‌معرفی شده‌اند.
‌در جلسه یکشنبه 24 آذر ماه 1330 آقای سرلشگر علوی مقدم به سمت معاونت وزارت جنگ
معرفی شده است.
‌در جلسه پنجشنبه 5 دی ماه 1330: آقای دکتر محمود حسابی به سمت وزارت فرهنگ. 2 -
آقای دکتر غلامحسین صدیقی به سمت وزارت پست و‌تلگراف و تلفن. 3 - آقای فروزان به
سمت کفالت وزارت دارایی. 4 - آقای مهندس خلیل طالقانی به سمت وزارت کشاورزی معرفی
شده‌اند.((
‌این تصمیم در جلسه یکشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس
شورای ملی اتخاذ شده است.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
‌متن برنامه
1 - اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی
شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم‌اردیبهشت ماه 1330 و تخصیص عواید حاصله از
آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.
2 - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
‌البته نظریات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماده نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات
صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم‌تقدیم خواهد نمود و بسیار
ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنماییها و
هدایتهای لازم به دولت برای‌اصلاحات بفرمایند.
‌اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی
و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل‌می‌باشد.