قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن

‌قانون منع
تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه‌های الکلی و تریاک و مشتقات آن
‌مصوب 19 بهمن ماه 1331
‌ماده واحده - دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون به فاصله شش ماه ورود و
تهیه و خرید و فروش و مصرف کلیه نوشابه‌های الکلی و‌همچنین تهیه و خرید و فروش
تریاک و مشتقات آن و نیز کشت خشخاش را از سال 1333 به بعد در سراسر کشور ممنوع
سازد به استثنای مصارف طبی‌و صنعتی. متخلفین از این قانون طبق موادی که وزارت
دادگستری ظرف دو ماه تدوین و به تصویب مجلس خواهد رسید مجازات خواهند شد.
‌تبصره 1 - هر مقدار تریاک که دولت هر سال برای صادر نمودن به خارجه جهت مصارف طبی
لازم می‌داند و در هر مورد اجازه کشت خشخاش و‌تهیه آن را می‌دهد از مقررات این
قانون مستثنی خواهد بود.
‌تبصره 2 - فروش تریاک برای مصرف معتادین بر طبق تجویز طبیب و پروانه دولت از
تاریخ تصویب این قانون حداکثر تا شش ماه از مقررات این‌قانون مستثنی خواهد بود و
وزارت بهداری و شهرداری مکلفند وسائل معالجه معتادین را در همه جا فراهم نمایند.
‌این قانون که مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره است در جلسه یکشنبه نوزدهم بهمن ماه
یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی