قانون بودجه سالهای یک هزار و سیصد و سی و یک و یک هزار و سیصد و سی و دو مجلس شورای ملی

‌قانون بودجه سالهای یک هزار و سیصد و سی و یک و یک هزار و سیصد و سی و دو مجلس
شورای ملی
‌مصوب 17 اسفند ماه 1331
‌ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال 1331 مجلس شورای ملی مبلغ بیست و
شش میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و‌پنجاه ریال (26354350) مطابق فقرات
(1) تا (5) ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.
‌تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه مربوط به مجلس شورا ملی و
اداره چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تا‌آخر سال 1331 از محل درآمد
عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.
‌ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال 1331 اداره چاپخانه مجلس دوازده
میلیون و نوزده هزار و دویست ریال (12019200) مطابق‌فقرات 1 و 2 ضمیمه اعتبار به
کارپردازی مجلس داده می‌شود.
‌تبصره 1 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه
مجلس را تا آخر سال 1331 از محل درآمد چاپخانه مجلس‌بپردازد.
‌تبصره 2 - وزارت دارایی مکلف است معادل یکصد هزار دلار برای خرید کاغذ و مرکب و
صمغ و سایر لوازم چاپخانه مجلس از دست اول از‌خارجه به کارپردازی مجلس بپردازد و
هم ارز ریالی آن را به نرخ دولتی دریافت دارد.
‌ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال 1331 اداره روزنامه رسمی کشور
شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و سیصد و سی هزار و‌دویست و نود ریال (3330290)
مطابق فقرات 1 و 2 ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.
‌ماده چهارم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار
ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه چاپ یک‌ساله1331 فرهنگ دهخدا به
کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیأت‌رییسه مجلس از حیث حقوق
متصدیان عمل و بهای کاغذ و چاپ و‌غیره به مصرف خواهد رسید.
‌تبصره - به هیأت‌رییسه مجلس شورای اختیار داده می‌شود که درباره توزیع فرهنگ
دهخدا هر قسم تصمیم گرفته عمل شود.
‌ماده پنجم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار
ریال درآمد پیش‌بینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و‌مبلغ سه میلیون و پانصد
هزار ریال درآمد پیش‌بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال 1331
وصول و به خزانه‌داری کل ایصال دارد‌و همچنین از کتب لغت‌نامه دهخدا آنچه به فروش
می‌رسد وجه آن کماکان عاید خزانه کشور گردد.
‌ماده ششم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل بودجه مجلس شورای ملی:
‌الف - ماهی هفتصد و بیست و هشت ریال اضافه بر مبلغ قانونی که پرداخته می‌شود
وظیفه در وجه وراث مرحوم محمود نیوی معاون سابق‌چاپخانه مجلس از زمان فوت به بعد
مادام که بر طبق قانون ذیحق می‌باشند بپردازد.
ب - ماهی یک هزار ریال به رسم وظیفه اضافه بر مبلغ قانونی در وجه وراث مرحوم احمد
گردان دربان سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که‌قانوناً ذیحق می‌باشند بپردازد.
ج - ماهی مبلغ سیصد و نود ریال تفاوت حقوق بازنشستگی آقای سید محمد میرکریم دربان
بازنشسته را مادام‌الحیات بپردازد.
‌د - ماهی یک هزار ریال بر وظیفه ورثه مرحوم محمدحسین دارایی کارمند سابق مجلس
(‌موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 1325) علاوه نموده‌و از آغاز فروردین ماه سال
1331 به پردازد.
ه - ماهی دو هزار و پانصد ریال وظیفه درباره ورثه مرحوم احمد احمدی‌الموسوی کارمند
سابق مجلس از زمان فوت به بعد مادام که بر طبق قانون‌ذیحق می‌باشند بپردازد.
‌و - ماهی یک هزار ریال از اول سال 1331 بر وظیفه وراث مرحوم سید مرتضی
طباطبایی‌زاده ناظر سابق مجلس (‌موضوع ماده 9 بودجه سال1328 مجلس شورای ملی) اضافه
نموده بپردازد.
‌ماده هفتم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود:
‌الف - برای آقای دکتر سید احمد اسدی به در نظر گرفتن مدت خدمت در وزارت راه و
مجلس شورای ملی طبق قانون استخدام پزشکان رتبه پنج‌پزشک یکمی تشخیص و از آغاز سال
1331 بهره‌مند شوند کسور بازنشستگی را طبق مقررات باید پرداخت نماید
ب - برای آقای دکتر حسن قاضی داروساز بهداری مجلس از آغاز سال 1331 پایه هشت اداری
منظور و تفاوت حقوق از تاریخ نامبرده پرداخته‌شود.
ج - چهارده نفر از خدمتگزاران جزء مجلس و کارگران چاپخانه مجلس که از عهده
امتحانات لازمه برآیند طبق تصویب هیأت‌رییسه مجلس با پایه‌یک کارمندی ارتقاء
یابند.
‌د - برای آقای سید جلال شعاعی که فعلاً به عنوان مصحح فرهنگ دهخدا طبق قرارداد
مخصوصی مشغول انجام وظیفه می‌باشد و قبلاً هم سوابق‌اداری داشته و بعداً هم غیر از
کار فرهنگ دهخدا شغل رسمی دیگری تا خاتمه کار فرهنگ به او نباید واگذار شود پایه
پنج اداری تشخیص دهند.
ه - آقای صادق جلالی را که فعلاً در اداره کتابخانه مشغول خدمت هستند با پایه سه
اداری استخدام نمایند.
‌و - خدمات آقای مهدی نیکنژاد را از تاریخ چهاردهم خرداد ماه 1330 که در مجلس
شورای ملی اشتغال خدمت داشته رسمی محسوب و حقوق‌و مزایای رتبه استحقاقی ایشان را
پرداخت نمایند.
‌ز - تفاوت حقوق مربوط به سالهای 28 و 29 و 1331 آقای رضا کمالاتی که بالغ بر هفده
هزار ریال است بپردازد (‌از محل صرفه‌جویی سال1331).
ح - سوابق خدمت بدون حقوق آقای احمد خلیل کارمند مجلس شورای ملی را از تاریخ 16
مهر ماه 1324 تا شروع به خدمت رسمی یعنی در‌سالهای 25 و 26 و 27 و 28 و 29 جزء
سنین خدمت رسمی محسوب و رتبه استحقاقی داده شود و مابه‌التفاوت حقوق از محل
صرفه‌جویی بودجه‌سال 1331 پرداخت گردد.
ط - مدت خدمت زیر پرچم آقای رضا همتی تلفنچی را جزو مدت اداری محسوب و از مزایای
آن از اول سال 1331 بهره‌مند خواهد شد.
ی - به هیأت‌رییسه مجلس اجازه داده می‌شود ظرف مدت سه ماه به شکایات کارمندان و
مستخدمین جزء مجلس رسیدگی نموده چنانچه حقی از‌آنها ساقط شده باشد به وسیله ابلاغ
رسمی حق آنها داده شود.
ک - به کارمندانی که بیش از بیست سال تمام و کمتر از سی سال سابقه خدمت دارند و
تقاضای بازنشستگی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این‌قانون بنمایند پنج سال تمام به
سوابق خدمت آنان افزوده می‌شود مشروط بر این که اولاً کسور بازنشستگی مدت نامبرده
را بپردازند و ثانیاً مدت خدمت‌از سی سال به هر حال تجاوز نکند.
ل - تندنویسان مجلس شورای ملی کارمند فنی شناخته شده و از کلیه مزایایی که به
کارمندان دولت تعلق می‌گیرد برخوردار می‌شوند.
‌ماده هشتم - استخدام کارمند جدید در سال 1331 (‌به استثنای یک نفر پایه 3 و یک
نفر پایه 4 و یک نفر پایه یک اداری و یک نفر پایه یک پزشک‌یکمی) ممنوع است.
‌ماده نهم - از حقوق و اعتبارات و مواد مربوطه پیش‌بینی شده ضمن بودجه سال 1331
مجلس شورای ملی و چاپخانه و روزنامه رسمی و فرهنگ‌دهخدا آن چه در سال 1332 مورد
احتیاج است قابل اجرا می‌باشد و چنانچه اعتبارات اضافی لازم گردید به عنوان متمم
بودجه به مجلس پیشنهاد‌خواهد شد.
‌این قانون که مشتمل بر نه ماده و صورت ضمیمه است در جلسه یک شنبه هفدهم اسفند ماه
یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری
‌صورت جزء قانون بودجه مجلس شورای ملی از آغاز فروردین تا آخر اسفند 1331
>‌جدول: دوره 17 - جلد 1 - صفحه 29 الی 50<
قسمت سوم - تصمیمات و مطالب متفرقه
‌تصمیم قانونی دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس
‌مجلس شورای ملی به موجب ماده 29 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 22 مرداد ماه
1317 آقایان بهاء‌الدین کهبد و مجید موسوی نمایندگان را‌به سمت ناظر اندوخته
اسکناس انتخاب نموده است.
‌تصمیم فوق در جلسه هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و یک از طرف مجلس شورای ملی
اتخاذ شده است.
‌رییس مجلس شورای ملی - دکتر امامی
‌تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق*
*>>‌پاورقی: 1 - در جلسه یکشنبه پنجم مرداد ماه 1331 هیأت دولت به شرح زیر معرفی
شده‌اند: نخست وزیر و وزیر دفاع ملی آقای دکتر محمد‌مصدق - آقای باقر کاظمی وزیر
دارایی و نایب نخست‌وزیر - آقای دکتر غلامحسین صدیقی وزیر کشور - آقای دکتر
ابراهیم عالمی وزیر کار - آقای‌مهندس خلیل طالقانی وزیر کشاورزی - آقای عبدالعلی
لطفی وزیر دادگستری - آقای حسین نواب وزیر امور خارجه - آقای مهندس سیف‌الله
معظمی‌وزیر پست و تلگراف - آقای مهندس داود رجبی وزیر راه - آقای دکتر علی‌اکبر
اخوی وزیر اقتصاد ملی - آقای دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ - آقای دکتر‌صبار
فرمانفرماییان کفیل وزارت بهداری - آقای سرلشگر وثوق به سمت معاونت وزارت دفاع
ملی.
2 - در جلسه روز پنجشنبه 16 مرداد ماه 1331 آقای دکتر مهندس داریوش به سمت معاونت
وزارت پست و تلگراف معرفی شده است.
3 - در جلسه یکشنبه 19 مرداد ماه 1331 آقای دکتر ملک اسمعیلی به سمت معاونت وزارت
دادگستری معرفی شده است.
4 - در جلسه پنجشنبه 23 مرداد ماه 1331 آقای دکتر محمدحسین علی‌آبادی به سمت
معاونت پارلمانی نخست‌وزیر معرفی شده است.
5 - در جلسه یکشنبه 27 مهر ماه 1331 آقای دکتر حسین فاطمی به سمت وزارت امور خارجه
و آقای دکتر نصیری به سمت معاونت وزارت فرهنگ‌معرفی شده‌اند.
6 - در جلسه پنجشنبه اول آبان ماه 1331 آقای مفتاح به سمت معاونت وزارت امور خارجه
معرفی شده است.
7 - در جلسه سه شنبه ششم آبان ماه 1331 آقای سرتیپ مهنا به سمت معاونت وزارت دفاع
ملی معرفی شده است.
8 - در جلسه سه شنبه چهارم آذر ماه 1331 آقای شهشهانی به سمت معاونت وزارت کشور
معرفی شده است.
9 - در جلسه یکشنبه 23 آذر ماه 1331 آقای مهندس زاهدی به سمت معاونت وزارت کشاورزی
معرفی شده است.
10 - در جلسه یکشنبه 7 دی ماه 1331 آقای قریب به سمت معاونت وزارت دارایی معرفی
شده است.
11 - در جلسه پنجشنبه 25 دی ماه 1331 آقای دکتر ملک اسمعیلی به سمت معاونت سیاسی و
پارلمانی نخست‌وزیر معرفی شده است.
12 - در جلسه یکشنبه 28 دی ماه 1331 آقای علی مصطفوی به سمت معاونت وزارت دادگستری
معرفی شده است.
13 - در جلسه یکشنبه 19 بهمن ماه 1331 آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور و آقای
مهندس حق‌شناس به وزارت راه معرفی شده‌اند.<<
‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر که متن
آن ضمیمه است در جلسه هفتم مرداد ماه 1331 با68 رأی از 69 نفر عده حضار به دولت
ایشان ابراز اعتماد نموده است.
‌این تصمیم در جلسه سه شنبه هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و یک از طرف مجلس
شورای ملی اتخاذ شده است.
‌نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی
‌متن برنامه
‌سیاست خارجی دولت مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی
با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد و‌در سیاست داخلی نظر به
اوضاع و احوال فعلی اصلاحاتی در امور کشور ضرورت دارد که مواد آن را به شرح ذیل
تقدیم داشته و درخواست تصویب آن‌را دارد:
1 - اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها.
2 - اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای
مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم.
3 - اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و
بانکی.
4 - بهره‌برداری از معادن نفت کشور.
5 - اصلاح سازمانهای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی.
6 - ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج این اصلاحات
به وسیله وضع عوارض.
7 - اصلاح قوانین دادگستری.
8 - اصلاح قانون مطبوعات.
9 - اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.