قانون برقراری وظیفه و مستمری درباره عده ای از کارمندان و مأمورین سابق دولت و وراث آنها

‌قانون برقراری وظیفه و مستمری درباره عده‌ای از کارمندان و مأمورین سابق
دولت و وراث آنها
‌مصوب 17 اردیبهشت ماه 1334
‌ماده واحده - برقراری و پرداخت وظایف و هزینه تحصیل اشخاص مفصلت‌الاسامی ذیل از
محل اعتباراتی که در مقابل هر کدام ذکر شده تصویب‌می‌شود:
‌الف - وظیفه و مستمریات و شهریه اشخاص ذیل از محل اعتبار شهریه و وظیفه منظور در
بودجه کل کشور
1 - وظیفه آقای شه‌نژاد
‌ماهی 7000 ریال
2 - وظیفه بانو زهرا کامرانی
‌ماهی 3000 ریال
3 - وظیفه عیال مرحوم ابوالقاسم طباطبایی مادام که شوهر اختیار نکرده
‌ماهی 1500 ریال
4 - وظیفه درباره ورثه مرحوم عباس فریدی ناظر هزینه پیشین اداره کشاورزی مازندران
که در خلال انجام وظیفه خودکشی کرده
2500 ریال
5 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم وجدانی علاوه بر آن چه که دریافت می‌کنند به شرط این
که از کل مبلغ حقوق دریافتی زمان حیات آن مرحوم تجاوز‌ننماید
‌ماهی 4000 ریال
6 - وظیفه بانو نزهت عیال مرحوم حسینعلی اشرفی کارمند سابق شهرداری تهران
‌ماهی 3500 ریال
7 - شهریه درباره عیال مرحوم حاج مصطفی بهبهانی مادام که شوهر اختیار نکرده و یک
نفر صغیر آن مرحوم (‌ عبدالحسین بهبهانی) مادام که‌تحصیل می‌نماید بالمناصفه
‌ماهی 3000 ریال
8 - وظیفه وراث مرحوم سلیمان محمدی که در وقایع آذربایجان روز 22 آذر 25 کشته شده
‌ماهی 1500 ریال
9 - وظیفه رمضانعلی قصیرالقامه همدانی
‌ماهی 1500 ریال
10 - وظیفه درباره هر یک از بانوان شرف‌السلطنه ناصری و قدرت‌السلطنه ناصر ماهی هر
یک سه هزار ریال
6000 ریال
11 - وظیفه درباره دو نفر پسران اسمعیل سیمتقو هر کدام ماهی دو هزار و پانصد ریال
5000 ریال
12 - وظیفه وراث مرحوم حسین هادی روحانی کارمند سابق اداره کل قند و شکر
‌ماهی 2000 ریال
13 - افزایش وظیفه بانو معصومه و بانو سلطان صبایای مرحوم ستارخان علاوه بر آنچه
که دریافت می‌دارند بالمناصفه
‌ماهی 3000 ریال
14 - وظیفه خانم همدم‌السلطنه همشیره مرحوم مستوفی‌الممالک
‌ماهی 5000 ریال
15 - افزایش وظیفه بانو بهجت محوی عیال ابتهاج‌السلطان محوی علاوه بر مبلغی که از
صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارد ماهی 1270 ریال
16 - وظیفه وراث مرحوم ابوالفضل شاه‌محمدیان خدمتگزار سابق دیوان محاسبات
‌ماهی 500 ریال
17 - وظیفه وراث مرحوم محمدعلی ایرانخواه خدمتگزار سابق دیوان محاسبات
‌ماهی 500 ریال
18 - مستمری آقای محمد بیک‌حسینی که در طغیان متجاسرین کردستان دست راست او قطع
شده
‌ماهی 1000 ریال
19 - افزایش وظیفه آقای غلامحسین مالک علاوه بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی
دریافت می‌دارد
‌ماهی 2350 ریال
20 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم مهدی زاهدی علاوه بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی
دریافت می‌دارند
‌ماهی 1220 ریال
21 - افزایش وظیفه عیال و فرزند آقای اکبر مغروری علاوه بر مبلغی که به موجب قانون
مصوب 30.2.24 دریافت می‌دارند ماهی 1000 ریال
22 - وظیفه فرزند مرحوم دکتر عبدالله دفتری علاوه بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی
دریافت می‌دارد
‌ماهی 3220 ریال
23 - افزایش وظیفه اسدالله کیانی علاوه بر مبلغی که دریافت می‌دارد
‌ماهی 1110 ریال
24 - وظیفه آقای امین‌الله رحمانی افغان
‌ماهی 5000 ریال
25 - وظیفه آقای سید مصطفی سرابی
‌ماهی 1800 ریال
26 - وظیفه بانو خاصه کامرانی
‌ماهی 3000 ریال
27 - وظیفه بانو معزز اعظم عزیز سلطانی
‌ماهی 3000 ریال
28 - وظیفه بانو اعظم‌السلطنه مظفری
‌ماهی 2000 ریال
29 - وظیفه بانو قمرتاج مظفری
‌ماهی 2000 ریال
30 - وظیفه بانو همایون فرازی همسر مرحوم حسین جعفری
‌ماهی 1000 ریال
31 - وظیفه بانو سادات افخمی همسر شیخ خزعل
‌ماهی 300 ریال
32 - وظیفه آقای ضیاء‌الدین دری
‌ماهی 1000 ریال
33 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم محمود وفایی علاوه بر مبلغی که در ردیف هفده قانون
30.2.24 تصویب گردیده
‌ماهی 1300 ریال
34 - وظیفه وارث مرحوم حسینعلی اعتضاد مظفر به قرار
‌ماهی 2450 ریال
35 - وظیفه وراث مرحوم کاظم مختاری خدمتگزار جزء پیشین دارایی نهاوند
‌ماهی 2280 ریال
36 - وظیفه آقای ارسلان میرزاده راننده سابق دارایی گرگان که در راه انجام وظیفه
به بیماری ریوی مبتلا گردیده و فعلاً شاغل خدمت نمی‌باشد
‌ماهی 1000 ریال
37 - وظیفه درباره بانو شمس‌النبات رحمانی صبیه مرحوم امیر حبیب‌الله خان پادشاه
اسبق افغانستان مقیم ایران
‌ماهی 2500 ریال
38 - وظیفه درباره ورثه مرحوم مرتضی ذره‌پرور کارمند وزارت دارایی علاوه بر مبلغ
3460 ریال دریافتی از صندوق بازنشستگی
‌ماهی 2500 ریال
39 - وظیفه بانو عصمت‌الملوک مستوفی عیال مرحوم مستوفی‌الممالک به قرار
‌ماهی 5000 ریال
ب - وظایف و هزینه تحصیلهای ذیل از محل اعتبار بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات
مربوطه:
1 - خرج تحصیل آقای محمود محسنی فرزند مرحوم دکتر محسنی مادام که در خارجه مشغول
تحصیل است از محل اعتبار بودجه وزارت فرهنگ
‌ماهی 3460 ریال
2 - وظیفه درباره علیقلی انصاری از محل بودجه وزارت خارجه
‌ماهی 2000 ریال
3 - وظیفه درباره ورثه مرحوم علی‌اصغر نوروزی کارمند پیمانی وزارت دارایی که در را
انجام وظیفه فوت نموده از محل اعتبار بودجه وزارت‌دارایی
‌ماهی 1800 ریال
4 - وظیفه درباره ورثه احمد محرمخانی نگهبان سابق وزارت دارایی از محل اعتبار
بودجه وزارت دارایی
‌ماهی 660 ریال
5 - افزایش وظیفه درباره وراث مرحوم دکتر یوسف بزرگمهر مدیر کل سابق وزارت بهداری
علاوه بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی دریافت‌می‌دارند از محل اعتبار بودجه وزارت
بهداری
‌ماهی 560 ریال
6 - وظیفه درباره ورثه ابوالفضل تحویلداری دبیر سابق ورزش رشت از محل اعتبار بودجه
وزارت فرهنگ
‌ماهی 2000 ریال
7 - مستمری و کمک‌هزینه تحصیلی درباره یگانه فرزند مرحوم رضا فخیمی معاون سابق
اداره کل دفتر وزارت دادگستری از محل بودجه وزارت‌نامبرده
‌ماهی 1200 ریال
8 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم کیهانیان کارمند سابق وزارت امور خارجه علاوه
بر مبلغی که دریافت می‌دارند از محل بودجه وزارت نامبرده
‌ماهی 1000 ریال
9 - افزایش وظیفه درباره وراث مرحوم عبدالحسین سالار یحیی‌پور کارمند سابق وزارت
کشور علاوه بر مبالغی که از صندوق بازنشستگی دریافت‌می‌دارند از محل اعتبار بودجه
وزارت کشور
‌ماهی 1820 ریال
10 - افزایش وظیفه درباره وراث عباسقلی ارباب‌زاده کارمند سابق وزارت کشور علاوه
بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از‌محل اعتبار بودجه وزارت کشور
‌ماهی 500 ریال
11 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم دکتر مرتضی گلسرخی کارمند سابق وزارت کشاورزی
علاوه بر مبلغی که دریافت می‌دارند از محل بودجه‌وزارت کشاورزی
‌ماهی 2200 ریال
12 - کمک‌خرج تحصیلی درباره دو نفر فرزندان مرحوم احمد محقق کارمند پیشین وزارت
فرهنگ از محل اعتبار بودجه وزارت نامبرده مادام که به‌تحصیل اشتغال داشته باشند
‌ماهی 2000 ریال
13 - وظیفه درباره ورثه مرحوم علی هدایتی کارمند پیشین وزارت اقتصاد ملی از محل
اعتبار بودجه وزارت نامبرده
‌ماهی 1000 ریال
14 - افزایش وظیفه درباره وراث مرحوم رضا دیبا کارمند سابق بانک رهنی ایران به
مأخذ آخرین حقوق و کمک دریافتی از بانک نامبرده علاوه بر‌مبلغی که از صندوق
بازنشستگی دریافت می‌دارند از بودجه بانک رهنی
‌ماهی 1800 ریال
15 - وظیفه درباره عیال مرحوم داود احتشام‌الدوله رفعت‌جاه از محل اعتبار بودجه
وزارت امور خارجه
‌ماهی 3000 ریال
16 - وظیفه درباره ورثه مرحوم مصطفی فقیهی کارمند سابق اداره کل ثبت اسناد از محل
اعتبار بودجه اداره مزبور
‌ماهی 1500 ریال
17 - وظیفه درباره ورثه مرحوم مظفر ایلچی کبیر کارمند سابق بنگاه انحصار دخانیات
از محل اعتبار بودجه بنگاه مزبور
‌ماهی 2000 ریال
18 - افزایش وظیفه آقای حسین مساعد کارمند بازنشسته وزارت امور خارجه علاوه بر
آنچه که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌کند از محل‌بودجه وزارت امور خارجه
‌ماهی 3000 ریال
19 - وظیفه درباره ورثه مرحوم دکتر حسن ابراهیم‌زاده از اعتبار بودجه وزارت بهداری
‌ماهی 3800 ریال
20 - افزایش وظیفه درباره وراث مرحوم نواب صفوی رییس سابق ایستگاه هوایی آبادان
علاوه بر مبلغی که دریافت می‌دارند از محل بودجه اداره‌کل هواپیمایی از اول سال
1333
‌ماهی 4100 ریال
21 - افزایش وظیفه درباره وراث مرحوم احمد دیوسالار کارمند سابق وزارت کشور علاوه
بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از‌محل بودجه وزارت کشور
‌ماهی 3460 ریال
22 - وظیفه درباره زن و یک فرزند مرحوم فریدون بنی‌سلیمان شیبانی که فوت نموده
کارمند پیشین وزارت کشاورزی از محل اعتبار بودجه آن‌وزارتخانه
‌ماهی 2000 ریال
23 - وظیفه درباره ورثه مرحوم ستوان یکم کاظم وحید کارمند سابق شهربانی کل کشور از
اعتبار منظور در بودجه آن اداره
‌ماهی 1680 ریال
24 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم غلامرضا هدایت کارمند پیشین وزارت کشور علاوه
بر آنچه از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از‌محل اعتبار بودجه وزارت کشور
‌ماهی 1540 ریال
25 - افزایش وظیفه درباره آقای احمد فریدونی علاوه بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی
دریافت می‌دارند مادام‌الحیات از محل بودجه وزارت‌کشور
‌ماهی 8080 ریال
26 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم دکتر محمد حسین لقمان ادهم کارمند بازنشسته
بهداری علاوه بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی دریافت‌می‌دارند از محل اعتبار بودجه
وزارت نامبرده
‌ماهی 3460 ریال
27 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم دکتر ابوالقاسم بهرامی استاد پیشین دانشگاه
علاوه بر آنچه از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از محل‌اعتبار بودجه وزارت
فرهنگ
‌ماهی 3350 ریال
28 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم اسکندر مسعودی کارمند پیشین پست و تلگراف
مشهد علاوه بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی دریافت‌می‌دارند از محل بودجه وزارت
پست و تلگراف
‌ماهی 1060 ریال
29 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم داود مفتاح کارمند پیشین وزارت امور خارجه
علاوه بر آنچه که فعلاً از صندوق بازنشستگی دریافت‌می‌دارند از محل اعتبار بودجه
وزارت امور خارجه
‌ماهی 981 ریال
30 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم مصطفی دفتری کارمند پیشین وزارت کشور علاوه
بر آنچه که فعلاً از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند‌از محل اعتبار بودجه وزارت
امور خارجه
‌ماهی 540 ریال
31 - وظیفه درباره وراث مرحوم وجیه‌الله بیدار کارمند پیشین وزارت دادگستری از محل
اعتبار بودجه وزارت نامبرده
‌ماهی 3670 ریال
32 - وظیفه درباره ورثه محمد سعید امامی فرد نایینی کارمند پیشین وزارت فرهنگ از
محل اعتبار بودجه وزارت نامبرده
‌ماهی 1000 ریال
33 - وظیفه درباره ورثه مرحوم مرتضی غفار آزادبری کارمند پیشین وزارت کشاورزی از
محل اعتبار بودجه وزارت نامبرده
‌ماهی 3060 ریال
34 - وظیفه ورثه مرحوم ناصر سروری معاون دارالترجمه ژاندارمری کل کشور از محل
اعتبار بودجه اداره نامبرده
‌ماهی 2000 ریال
35 - وظیفه درباره ورثه مرحوم حسین رزاقی کارمند پیشین وزارت فرهنگ از محل اعتبار
بودجه وزارت فرهنگ
‌ماهی 3000 ریال
36 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم عبدالله مستوفی کارمند پیشین وزارت کشور
علاوه بر آنچه از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از‌اعتبار بودجه وزارت کشور
‌ماهی 937 ریال
37 - وظیفه درباره ورثه مرحوم علی مستوفی کارمند وزارت اقتصاد ملی از محل اعتبار
بودجه وزارت نامبرده
‌ماهی 5000 ریال
38 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم سید کاظم اتحاد کارمند پیشین اداره کل آمار و
ثبت احوال علاوه بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی‌دریافت می‌دارند از محل اعتبار
بودجه اداره نامبرده
‌ماهی 3460 ریال
39 - وظیفه درباره ورثه مرحوم ابوالفتح مهاجر کارمند پیشین وزارت امور خارجه از
محل اعتبار بودجه وزارت نامبرده
‌ماهی 2370 ریال
40 - وظیفه درباره ورثه مرحوم حسنعلی مستشار از محل بودجه وزارت فرهنگ
‌ماهی 4000 ریال
41 - وظیفه ورثه مرحوم حبیب‌الله قهرمانی آبله‌کوب سیار پیشین وزارت بهداری از محل
اعتبار بودجه آن وزارتخانه
‌ماهی 1400 ریال
42 - وظیفه وراث هر یک از مرحومین حسین پرنده و هاکوب سرکیسیان خلبانان که در
سانحه هوایی در راه خراسان درگذشته‌اند از محل بودجه‌وزارت پست و تلگراف هر کدام
ماهی 7500 ریال جمعاً
15000 ریال
43 - افزایش وظیفه درباره عیال و دختر مرحوم امیر سهام‌الدین غفاری علاوه بر مبلغی
که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از محل بودجه‌وزارت پست و تلگراف
‌ماهی 3460 ریال
44 - وظیفه درباره ورثه مرحوم گداعلی مجیب خدمتگزار سابق دانشگاه از محل بودجه
دانشگاه
‌ماهی 1950 ریال
45 - وظیفه درباره وراث مرحوم سلطان ابراهیم یمینی کارمند سابق اداره کل آمار و
ثبت احوال از محل بودجه آن اداره
‌ماهی 2000 ریال
46 - وظیفه وراث مرحوم قاسم حجتی کارمند پیشین اداره کل گمرک از محل بودجه آن
اداره
‌ماهی 1500 ریال
47 - وظیفه وراث مرحوم دکتر مهدی بهرامی استاد دانشگاه از محل بودجه وزارت فرهنگ
به قرار ماهی 3960 ریال و کمک‌خرج تحصیل دو‌فرزندان آن مرحوم مادام که مشغول تحصیل
می‌باشند به قرار ماهی 3960 ریال از محل اعتبار بودجه وزارت فرهنگ جمعاً
7920 ریال
48 - وظیفه وراث مرحوم محمد تقی بابایی لواسانی کارمند سابق وزارت بهداری از محل
اعتبار بودجه آن وزارت‌خانه
‌ماهی 2570 ریال
49 - افزایش وظیفه آقای خداداد وکیلی کارمند بازنشسته وزارت امور خارجه علاوه بر
آنچه که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارد از محل‌اعتبار بودجه وزارت نامبرده
‌ماهی 2140 ریال
50 - وظیفه وراث مرحوم حسین دانشور کارمند سابق وزارت دارایی از محل اعتبار بودجه
وزارت دارایی
‌ماهی 3600 ریال
51 - وظیفه وراث مرحوم فرج‌الله پیرمرادی دبیر سابق وزارت فرهنگ از محل بودجه آن
وزارتخانه
‌ماهی 3000 ریال
52 - افزایش وظیفه آقای محمود زرینه‌تاج پاسبان مصدوم بابلسر که در حین انجام
وظیفه نابینا شده علاوه بر آنچه دریافت می‌دارد از محل اعتبار‌بودجه شهربانی
‌ماهی 1500 ریال
53 - وظیفه بانو شوکت عیال مرحوم مهدی رهنما دبیر سابق وزارت فرهنگ از محل اعتبار
منظور در بودجه آن وزارتخانه
‌ماهی 1500 ریال
54 - وظیفه مرحوم دکتر یوسف آرام کارمند وزارت بهداری از محل اعتبار بودجه آن
وزارتخانه
‌ماهی 1590 ریال
55 - هزینه تحصیل دو نفر فرزندان مرحوم عزت‌الله علایی کارمند بازنشسته وزارت
دارایی مادام که اشتغال به تحصیل دارند از محل اعتبار بودجه‌وزارت فرهنگ
‌ماهی 3460 ریال
56 - افزایش وظیفه آقای محمد حسن جعفری کارمند بازنشسته وزارت امور خارجه علاوه بر
مبلغی که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارد از‌محل اعتبار بودجه آن وزارتخانه
‌ماهی 1300 ریال
57 - وظیفه وراث مرحوم عنایت‌الله اتحادیه رشتی معلم سابق دانشکده فنی از محل
بودجه وزارت فرهنگ
‌ماهی 3750 ریال
58 - وظیفه وراث مهندس محمود پزشکیان مهندس سابق دانشکده فنی از محل بودجه وزارت
فرهنگ
‌ماهی 2250
59 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم حاج عبدالله شرقی سرایدار سابق وزارت امور خارجه
علاوه بر مبلغی که دریافت می‌دارند از محل بودجه آن‌وزارتخانه
‌ماهی 1000 ریال
60 - وظیفه ورثه مرحوم دکتر علی عادل پزشک سابق وزارت بهداری از محل بودجه آن
وزارتخانه
‌ماهی 3670 ریال
61 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم زین‌العابدین عبرت علاوه بر مبلغی که از صندوق
بازنشستگی دریافت می‌دارند از محل بودجه وزارت کشور
‌ماهی 1780 ریال
62 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم دکتر حسن سمیعی علاوه بر مبلغی که از صندوق
بازنشستگی دریافت می‌دارند از محل بودجه وزارت کشور
‌ماهی 4700 ریال
63 - افزایش وظیفه بانو احسان الهامی عیال مرحوم محمد مهدی الهامی کارمند پیشین
وزارت دادگستری علاوه بر آنچه از صندوق بازنشستگی‌دریافت می‌دارد از بودجه وزارت
دادگستری
‌ماهی 1210 ریال
64 - وظیفه ورثه مرحوم علی اصغر بهره‌مند کارمند پیشین وزارت دارایی از محل اعتبار
بودجه وزارت دارایی
‌ماهی 3750 ریال
65 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم سید محمود ناظم فرنودی ناظم سابق مجلس شورای ملی
علاوه بر آنچه از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند‌از اعتبار بودجه مجلس شورای ملی
‌ماهی 1500 ریال
66 - وظیفه درباره ورثه مرحوم نصرالله تنباکوفروشها خدمتگذار پیشین وزارت دارایی
از محل اعتبار بودجه وزارت دارایی
‌ماهی 1000 ریال
67 - افزایش وظیفه درباره ابوالفضل بنان کارمند پیشین وزارت دارایی که نابینا شده
علاوه بر آنچه از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارد از اعتبار‌بودجه وزارت دارایی
‌ماهی 1000 ریال
68 - وظیفه ورثه مرحوم جعفر امین صالحی کارمند روزمزد پیشین اداره کل گمرک از
اعتبار بودجه اداره گمرک
‌ماهی 1000 ریال
69 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم حسین شهریاری کارمند پیشین وزارت دارایی
علاوه بر آنچه از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از‌اعتبار بودجه وزارت دارایی
‌ماهی 1000 ریال
70 - افزایش وظیفه درباره ابوتراب سعیدی خدمتگزار پیشین و بازنشسته فعلی وزارت
دارایی علاوه بر آنچه از صندوق بازنشستگی دریافت‌می‌دارند از اعتبار بودجه وزارت
دارایی
‌ماهی 600 ریال
71 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم تقی سنجری خدمتگزار پیشین کل اداره گمرک
علاوه بر آنچه که دریافت می‌دارند از اعتبار بودجه کل گمرک
‌ماهی 1000 ریال
72 - افزایش وظیفه وراث مرحوم باقر وارسته کارمند سابق وزارت امور خارجه علاوه بر
مبلغی که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از‌بودجه آن وزارتخانه
‌ماهی 3460 ریال
73 - وظیفه ورثه مرحوم حسینعلی منگنه نوایی کارمند پیشین وزارت دارایی از محل
اعتبار بودجه آن وزارت دارایی
‌ماهی 2340 ریال
74 - وظیفه دکتر یعقوب ملک وارطانیان کارمند سابق وزارت بهداری از محل اعتبار
بودجه آن وزارتخانه
‌ماهی 3150 ریال
75 - وظیفه ورثه مرحوم عبدالحسین حجتی کارمند سابق وزارت بهداری از محل اعتبار
بودجه آن وزارتخانه
‌ماهی 2000 ریال
76 - وظیفه ورثه مرحوم سید علی هاشمی‌نژاد خدمتگزار سابق وزارت امور خارجه از محل
اعتبار بودجه آن وزارتخانه
‌ماهی 1500 ریال
77 - وظیفه ورثه مرحوم رضا درودیان کارمند سابق وزارت دارایی از محل اعتبار بودجه
آن وزارتخانه
‌ماهی 3000 ریال
78 - وظیفه ورثه مرحوم علی بدیعی کارمند سابق وزارت پست و تلگراف از محل اعتبار
بودجه آن وزارتخانه
‌ماهی 1350 ریال
79 - وظیفه ورثه مرحوم عبدالله رحیمی راستگو کارمند سابق دانشگاه تهران از محل
اعتبار بودجه دانشگاه
‌ماهی 2250 ریال
80 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم فریدون آراسته کارمند سابق وزارت دارایی از محل
اعتبار بودجه آن وزارتخانه علاوه بر مبلغی که از صندوق‌بازنشستگی دریافت می‌دارند
‌ماهی 3115 ریال
81 - وظیفه ورثه مرحوم علی لحمی کارمند سابق وزارت دارایی از محل اعتبار بودجه آن
وزارتخانه
‌ماهی 2000 ریال
82 - وظیفه ورثه مرحوم حسن قره‌گوزلو کارمند سابق اداره کل انتشارات و تبلیغات از
محل اعتبار بودجه آن اداره
‌ماهی 2500 ریال
83 - وظیفه ورثه مرحوم سید جواد فاطمی کارمند سابق وزارت دارایی از محل اعتبار
بودجه آن وزارتخانه
‌ماهی 1000 ریال
84 - وظیفه ورثه مرحوم محمد رضایی کارمند سابق وزارت دارایی از محل اعتبار بودجه
آن وزارتخانه
‌ماهی 2000 ریال
85 - افزایش وظیفه درباره ورثه مرحوم حسین امامی نایینی کارمند سابق وزارت دارایی
علاوه بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی دریافت‌می‌دارند از محل اعتبار بودجه آن
وزارتخانه
‌ماهی 1000 ریال
86 - وظیفه ورثه مرحوم عبدالله قایم سنندجی کارمند سابق اداره کل ثبت اسناد از محل
اعتبار بودجه آن اداره
‌ماهی 2680 ریال
87 - وظیفه ورثه مرحوم دکتر نورالهدی اشرف طباطبایی از محل بودجه وزارت بهداری
‌ماهی 4150 ریال
88 - وظیفه ورثه مرحوم ملک‌الشعراء بهار به نام سودابه بهار عیال آن مرحوم از
اعتبار بودجه وزارت فرهنگ
‌ماهی 5000 ریال
89 - افزایش وظیفه وراث مرحوم رضا پورسعید کارمند سابق وزارت دارایی علاوه بر آنچه
از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از اعتبار بودجه‌وزارت دارایی
‌ماهی 1930 ریال
90 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم حسین علیزاده کارمند سابق وزارت دارایی علاوه بر
آنچه که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند از اعتبار‌بودجه وزارت دارایی
‌ماهی 1540 ریال
91 - افزایش وظیفه وراث مرحوم محمد حاجب دولو رییس پیشین کارگزینی دخانیات علاوه
بر آنچه که از صندوق بازنشستگی به آنها تعلق‌می‌گیرد از محل اعتبار بودجه انحصار
دخانیات
‌ماهی 3460 ریال
92 - وظیفه ورثه مرحوم علی وکیلی کارمند وزارت امور خارجه از محل بودجه آن
وزارتخانه
‌ماهی 1000 ریال
93 - وظیفه وراث مرحوم علی انواری به میزان آخرین حقوق و کمک ایام اشتغال نامبرده
از اعتبار بودجه دانشگاه
‌ماهی 5360 ریال
94 - وظیفه وراث مرحوم غلامرضا غفارنیا خدمتگزار جزء وزارت امور خارجه از محل
اعتبار بودجه آن وزارتخانه به قرار
‌ماهی 1500 ریال
95 - وظیفه درباره ورثه مرحوم سید حسن فاطمی رییس ثبت کاشمر از اعتبار بودجه ثبت
کل
‌ماهی 3000 ریال
96 - وظیفه درباره ورثه مرحوم عبدالهادی قانونی گوینده و مترجم رادیو تهران از
بودجه اداره انتشارات و تبلیغات
‌ماهی 1972 ریال
97 - افزایش وظیفه مرحوم موسی نثری علاوه بر مبلغ 3460 ریال دریافتی از صندوق
بازنشستگی از اعتبار بودجه وزارت فرهنگ
‌ماهی 3460 ریال
98 - وظیفه درباره وراث مرحوم حبیب‌الله پریپوش کارمند بنگاه مستقل آبیاری از محل
اعتبار بودجه بنگاه مستقل آبیاری
‌ماهی 2234 ریال
99 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم غلامرضا رشیدیاسمی استاد سابق دانشگاه علاوه بر مبلغ
4720.5 ریال دریافتی از صندوق بازنشستگی از محل‌اعتبار بودجه وزارت فرهنگ
‌ماهی 4720 ریال
100 - وظیفه درباره ورثه مرحوم ابوالقاسم پناهی مدیر عامل سازمان برنامه علاوه بر
مبلغ 3115 ریال که از صندوق بازنشستگی پرداخت می‌گردید‌از محل اعتبار بودجه وزارت
امور خارجه
‌ماهی 4000 ریال
101 - افزایش وظیفه ورثه مرحوم فتحعلی شریف‌الملکی کارمند وزارت دادگستری علاوه بر
مبلغ 1099.15 ریال دریافتی از صندوق بازنشستگی‌از محل اعتبار بودجه وزارت دادگستری
‌ماهی 1099 ریال
102 - هزینه تحصیل آقای کیکاوس رضوی افشار دانشجوی پزشکی دانشگاه فایز آلمان غربی
مادام که مشغول تحصیل می‌باشد از محل اعتبار‌بودجه وزارت فرهنگ که به ارز پرداخت
خواهد شد
‌ماهی 2500 ریال
103 - افزایش وظیفه خانم مرحوم شرف‌الملک فلسفی از اعتبار وزارت بودجه وزارت
دادگستری
‌ماهی 2000 ریال
104 - وظیفه درباره ورثه مرحوم سرتیپ شهاب علاوه از آنچه که به عنوان وظیفه دریافت
می‌دارند از محل بودجه وزارت جنگ
‌ماهی 9050 ریال
105 - به وزارت راه اجازه داده می‌شود مبلغ سه هزار و سیصد و چهل و پنج ریال حقوق
ماهیانه درباره آقای حسینعلی صوتی هم‌ردیف افسر ارشد‌اداره پلیس راه‌آهن که در
خلال خدمت مبتلا به اختلال حواس گردیده علاوه بر مبلغ 780 ریال که فعلاً دریافت
می‌دارد از محل بودجه راه‌آهن دولتی‌ایران برقرار نموده و مادام که در قید حیات
می‌باشد و اختلال حواس دارد به مشارالیه پرداخت و پس از فوت نامبرده مبلغ مزبور
درباره عیال و دو نفر‌دختر او تا زمانی که شوهر اختیار نکرده‌اند به سهم متساوی
پرداخت نماید و نیز مبلغ 2160 ریال حق گماشته نقدی آقای صولتی مادام که حیات دارد
از‌صندوق اختصاصی اداره پلیس راه‌آهن قابل پرداخت خواهد بود.
‌تبصره 1 - وظیفه آقای محمد غفاری نوه پسری مرحوم کمال‌الملک و وظیفه آقای غلامرضا
نوه پسری دیگر آن مرحوم که به موجب تصویبنامه‌شماره 8004 مورخه 26.4.28 پرداخت
آنها تا پایان سن هجده سالگی مقرر گردیده تا خاتمه تحصیلات نامبردگان پرداخت خواهد
شد.
‌تبصره 2 - هزینه تحصیل آقای همایون داور فرزند دیگر مرحوم داور که از طرف دولت
برای تحصیل به خارجه اعزام می‌شود تا همه‌ساله از‌اعتباری که برای هزینه اعزام
دانشجویان به خارجه در اختیار وزارت فرهنگ است مانند برادر دیگرش پرویز داور
پرداخت گردد و مدتی که مشارالیه و‌برادرش با هزینه دولت مشغول تحصیل می‌باشند و پس
از خاتمه تحصیلات حقوق وظیفه آنان که از محل اعتبار شهریه می‌گرفته‌اند به بانو
شمس انور‌مادر ایشان (‌ عیال مرحوم داور) پرداخت خواهد شد و نیز ماهی 5000 ریال
وظیفه مرحوم بانو تاج مادر مرحوم داور که فوت نموده‌اند بالمناصفه به بانو‌عالمتاج
خواهر و بانو شمس انور عیال آن مرحوم مادام‌الحیات قابل پرداخت خواهد بود.
‌تبصره 3 - وظیفه و مستمریاتی که در این قانون منظور شده به جز مواردی که از
ابتدای تاریخ و مدت پرداخت آن صریحاً تعیین گردیده مابقی از‌تاریخ تصویب این قانون
و نسبت به اناث تا زمانی که شوهر اختیار نکرده‌اند در مورد ذکور تا بلوغ به سن
بیست سالگی قابل پرداخت خواهد بود.
‌تبصره 4 - وزارت دارایی مجاز است اصلاح بودجه‌هایی را که به منظور اعتبار وظیفه و
مستمری و هزینه تحصیلهای مندرج در این قانون از‌وزارتخانه‌ها و ادارات پیشنهاد
می‌شود امضاء و به موقع اجراء بگذارد.
‌قانون برقراری وظیفه و مستمریات درباره عده‌ای از کارمندان و مأمورین سابق دولت و
وراث آنها در جلسه یکشنبه 17 اردیبهشت ماه 1334 به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
‌قانون بالا در جلسه چهارشنبه 13 اردیبهشت 1334 مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفته
است