تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست وزیر

‌تصمیم قانونی
دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت آقای حسین علاء نخست‌وزیر
#
‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت جناب آقای حسین علاء که متن آن ذیلاً مندرج
است با موافقت اجرای آن در جلسه بیست و هفتم‌فروردین ماه 1334 به اکثریت 92 رأی از
102 نفر عده حضار به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده است.
‌تصمیم فوق در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار از طرف
مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
متن برنامه
‌اکنون که به فرمان شاهنشاه مأموریت تشکیل دولت به اینجانب محول گردیده است به
مورد می‌دانم که توجه نمایندگان محترم را به چند نکته که به‌اختصار به میان
می‌آورم جلب نمایم. پس از قیام تاریخی مردم ایران در 28 امرداد 1332 که بی‌گمان
یکی از صفحات درخشان تاریخ پر افتخار کشور ما‌را تشکیل می‌دهد دولت گذشته به فرمان
و رهبری اعلیحضرت همایون شاهنشاه و کمک مردم و همکاری گرانبهای نمایندگان محترم
مجلسین توفیق‌حاصل کرد که در سیاست خارجی ایران و برقراری روابط دوستانه متقابل و
شرافتمندانه با دولت و ملت انگلستان و حل مسایل مرزی و مالی با دولت‌شوروی در
تحکیم روابط دوستانه با کشورهای دیگر دور و نزدیک خصوصاً جلب کمک‌های فنی و مالی
دولت آمریکا که تأثیر آن در وضع مالی و‌اقتصادی ایران مورد قدردانی ملت و دولت
ایران می‌باشد خدمات بزرگی به کشور و ملت ما بنماید در راه حل موضوع نفت که
بزرگترین مشکل کشور و‌ملت ایران را تشکیل می‌داد موفقیت مهمی به دست آورد همچنین
در عهد دولت گذشته نیروی انتظامی به رهبری شاهنشاه توفیق حاصل کرد که امنیت‌را در
سراسر کشور برقرار سازد اکنون نیز دولت با ادامه همان روش دولت گذشته در مورد
سیاست خارجی و حفظ امنیت و مب
ارزه با افراد اخلالگر هدف‌و برنامه آن از یک ماده تجاوز نمی‌کند
*‌پاورقی: در جلسه یکشنبه 20 فروردین ماه 1334 هیأت دولت به شرح زیر معرفی شدند:
1 - جناب آقای حسین علاء (‌نخست وزیر و وزیر دادگستری) 2 - آقای علی معتمدی (‌وزیر
مشاور) 3 - آقای اسدالله علم (‌وزیر کشور) 4 - آقای دکتر‌علی امینی (‌وزیر دارایی)
5 - تیمسار سپهبد عبدالله هدایت (‌وزیر جنگ) 6 - آقای دکتر جهانشاه صالح (‌وزیر
بهداری) 7 - آقای مهندس اشرافی (‌وزیر‌پست و تلگراف و تلفن) 8 - آقای عبدالله
انتظام (‌وزیر امور خارجه و نایب نخست‌وزیر) 9 - آقای مهندس طالقانی (‌وزیر
کشاورزی) 10 - آقای حاج‌محمد نمازی (‌وزیر مشاور) 11 - آقای دکتر محسن نصر (‌وزیر
کار) 12 - آقای دکتر محمود مهران (‌وزیر فرهنگ) 13 - تیمسار سرلشگر ولی انصاری
(‌وزیر راه) 14 - آقای ابراهیم کاشانی (‌کفیل وزارت اقتصاد ملی) 15 - آقای میر
مطهری (‌معاون وزارت دادگستری) 16 - آقای محمود هدایت (‌معاون‌نخست‌وزیر)
‌در جلسه 5 اردیبهشت ماه 1334 آقای مهندس خسرو هدایت به معاونت وزارت راه معرفی
شده است.
‌در جلسه دهم اردیبهشت ماه 1334 آقای دکتر خانلری به معاونت وزارت کشور معرفی شده
است.
‌در جلسه یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1334 آقای محمد یزدانفر به معاونت وزارت فرهنگ
معرفی شده است.
‌در جلسه دوم خرداد ماه 1334:
1 - آقای دکتر علی امینی به وزارت دادگستری
2 - آقای فروزان به سمت کفالت وزارت دارایی.
3 - آقای دکتر حکمت به معاونت وزارت بهداری معرفی شده است.
‌در جلسه سه‌شنبه 9 خرداد ماه 1334 آقای مهندس سمیعی به معاونت وزارت پست و تلگراف
و تلفن معرفی شده است.
‌در جلسه سه‌شنبه 23 خرداد ماه 1334 آقای غلامحسین وثیقی به معاونت وزارت دادگستری
معرفی شده است.
‌در جلسه یکشنبه 1 تیر ماه 1334 آقای دکتر فضل‌الله مشاور به معاونت وزارت اقتصاد
ملی معرفی شده است.
‌در جلسه یکشنبه 4 تیر ماه 1334 آقای ناصر ذوالفقاری به معاونت نخست‌وزیر معرفی
شده است.
‌در جلسه یکشنبه 26 تیر ماه 1334 تیمسار سرلشگر وثوق به سمت وزارت جنگ معرفی شده
است.
‌در جلسه 16 مهر ماه 1334 آقای دکتر اردلان به سمت وزیر مشاور معرفی شده است.
‌در جلسه پنجشنبه 18 آبان ماه 1334:
1 - آقای دکتر محمد سجادی به سمت وزارت دارایی.
2 - آقای دکتر علیقلی اردلان به سمت وزارت صنایع و معادن.
3 - آقای کاشانی به سمت وزارت تجارت معرفی شده‌اند
‌آنهم بهبود وضع مردم و آسایش طبقات زحمتکش از راه افزایش تولید و بالا بردن سطح
فرهنگ و بهداشت عمومی و اصلاحات اجتماعی است که‌همواره مهمترین و بهترین هدف
شاهنشاه ما بوده است. چون برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کشور و فراهم آوردن
آسایش و رفاه مردم باید کلیه‌دستگاه‌های اقتصادی و اداری کشور را از آلودگیها و
بدنامی‌ها پاک کرد و حتی‌المقدور کار مردم را به خود مردم واگذار نمود دولت این
جانب به پشتیبانی‌شاهنشاه- مجلسین و مردم با تمام نیروی خود با فساد و نادرستی
مبارزه خواهد کرد و در ریشه‌کن کردن فساد و راندن و تنبیه نادرستان
و‌سوء‌استفاده‌کنندگان در هر مقام و منصبی که باشند و همچنین اجرای قانون در مورد
تمام افراد کشور جداً اقدام می‌نماید. بدیهی است که تشویق مردان‌درستکار و لایق و
دانشمند و خدمتگزار که همیشه مورد نظر مخصوص شاهنشاه بوده است نیز یکی از مهمترین
هدفهای دولت اینجانب می‌باشد.
‌در خاتمه امیدوارم به یاری خداوند متعال و توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاه و
پشتیبانی نمایندگان محترم مجلسین دولت در انجام خدمت به‌کشور و مردم توفیق حاصل
نماید.