تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۵
                   شماره هـ۵۲۴۰۰ت/۱۱۱۳۶۱                                                               تاریخ 1394/8/25


تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش
کشور در سال ۱۳۹۵
وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۵۶۲/و مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و به استناد بند
(الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:
تعرفه ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر تعیین
میشود. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از
طریق درج ردیف هزینهای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد


                      معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری