قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور

‌قانون مربوط به تشکیل
سازمان اطلاعات و امنیت کشور
‌مصوب 23 اسفند ماه 1335
‌ماده 1 - برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر به مصالح عمومی
است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به‌نخست‌وزیری تشکیل می‌شود و
رییس سازمان سمت معاونت نخست‌وزیر را داشته و به فرمان اعلیحضرت همایون شاهنشاهی
منصوب خواهد شد.
‌ماده 2 - سازمان اطلاعات و امنیت کشور دارای وظایف زیر است:
‌الف - تحصیل و جمع‌آوری اطلاعات لازم برای حفظ امنیت کشور.
ب - تعقیب اعمالی که متضمن قسمتی از اقسام جاسوسی است و عملیات عناصری که بر ضد
استقلال و تمامیت کشور و یا به نفع اجنبی اقدام‌می‌کنند.
ج - جلوگیری از فعالیت جمعیتهایی که تشکیل و اداره کردن آن غیر قانونی اعلام شده
یا بشود و همچنین ممانعت از تشکیل جمعیت‌هایی که مرام‌و یا رویه آنها مخالف قانون
اساسی است:
‌د - جلوگیری از توطئه و اسباب چینی بر ضد امنیت کشور.
ه - بازرسی و کشف و تحقیقات نسبت به بزه‌های زیر:
1 - بزه‌های منظور در قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب 22
خرداد 1310.
2 - جنحه و جنایاتی که در فصل اول باب دوم قانون کیفر عمومی مصوب 23 دی ماه 1304
پیش‌بینی شده است.
3 - بزه‌های مذکور در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 و 317 قانون دادرسی
و کیفر ارتش مصوب 1317.
‌ماده 3 - مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیث طرز تعقیب بزه‌های مذکور در
این قانون و انجام وظایف در زمره ضابطین نظامی‌محسوب و از این حیث دارای کلیه
اختیارات و وظایف ضابطین نظامی خواهند بود و از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به
کلیه بزه‌های مذکور فوق‌در صلاحیت دادگاههای دایمی نظامی خواهد بود.
‌تبصره 1 - انجام وظایف و تکالیف سازمان اطلاعات و امنیت کشور از حیثی که ضابط
نظامی محسوبند به هیچ وجه مانع انجام وظایف و تکالیفی که به‌موجب قانون دادرسی و
کیفر ارتش بر عهده ضابطین نظامی است نخواهد بود و همچنین مواد این قانون مانع
اجراء قوانین و احکام و آیین‌نامه‌ها و‌مقرراتی که مربوط به تکالیف مأمورین نظامی
و ژاندارمری و شهربانی نسبت به انجام وظایف و خدمات محوله است نمی‌باشد.
‌تبصره 2 - رسیدگی به بزه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه دایمی نظامی
شناخته شده و متهمین به ارتکاب بزه‌های مزبور که قبل از‌تصویب این قانون در مراجع
صالح دیگر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند هر گاه بر علیه متهمین کیفر خواست صادر
نگردیده پرونده‌های متشکله به دادستانی‌ارتش جهت تعقیب و رسیدگی فرستاده می‌شود و
نسبت به پرونده‌هایی که کیفرخواست صادر شده در دادگاههای مربوط رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 4 - کارمندان سازمان اطلاعات و امنیت کشور هر گاه متهم به ارتکاب بزهی شوند
که راجع به خدمت بوده یا ملازمه با خدمات و وظایف آنها‌داشته باشد در حکم نظامیان
و خدمتگزاران ارتش هستند و با رعایت مقررات و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1317
تابع دادگاههای دایمی‌نظامی خواهند بود.
‌ماده 5 - اساسنامه سازمان و آیین‌نامه‌های داخلی و استخدامی و مالی مربوط به این
قانون با تصویب هیأت دولت قابل اجرا است.
‌قانون فوق که مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اسفند
ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس‌شورای ملی رسیده است.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
‌قانون بالا در جلسه 1335.11.10 به تصویب مجلس سنا رسیده است.