قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران

‌قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی ایران
‌مصوب 30 تیر ماه 1336
‌فصل یکم - شرایط عمومی استخدام و طبقه‌بندی افسران و کارمندان
‌ماده 1 - کسانی که مطابق شرایط و مقررات این قانون مشمول خدمت بشوند افسران و
کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی نامیده می‌شوند.
‌ماده 2 - شرایط ورود به خدمت به شرح زیر است:
1 - تابعیت ایران.
2 - حداقل سن هجده سال تمام.
3 - در بدو ورود به خدمت حداقل تحصیلات برای کسانی که داوطلب خدمت افسری می‌شوند
دارا بودن گواهینامه رسمی دوره کامل متوسطه و‌برای کسانی که جهت کادر گروهبانی
استخدام می‌شوند گواهینامه شش‌ساله ابتدایی خواهد بود.
4 - عدم محکومیت به جنایت و جنحه‌هایی که به موجب قوانین جزایی مستلزم محرومیت از
خدمت دولت می‌گردد.
5 - صحت مزاج و توانایی برای انجام کاری که به منظور آن استخدام می‌شوند و معروف
نبودن به فساد عقیده و اخلاق.
6 - توفیق در امتحانات ورود به خدمت مورد نظر طبق آیین‌نامه مربوطه.
‌ماده 3 - افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر می‌باشند:
‌الف - نظامیان.
ب - همردیفان و غیر نظامیان.
‌ماده 4 - نظامیان به دو طبقه تقسیم می‌گردند:
‌الف - افسران.
ب - درجه‌داران و افراد.
‌ماده 5 - همردیفان و غیر نظامیان.
‌الف - همردیفان کارمندانی هستند که با حقوقی معادل حقوق افسران و درجه‌داران یا
افراد استخدام شده و از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون‌استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی می‌باشند.
ب - غیر نظامیان کارمندانی هستند که مطابق قوانین استخدام کشوری و یا مقررات
اختصاصی استخدام مربوطه در نیروهای مسلح شاهنشاهی‌انجام وظیفه می‌کنند.
‌تبصره - کارمندان مندرج در بند الف و ب مادام که در نیروهای مسلح شاهنشاهی مشغول
انجام وظیفه هستند از لحاظ مقررات کیفری و انضباطی‌تابع قوانین و آیین‌نامه‌های
ارتشی می‌باشند.
‌ماده 6 - هر نوع تغییری که در وضع استخدام قراردادهای سایر وزارتخانه‌ها طبق
قانون استخدام کشوری معمول و اجرا گردد همان مقررات درباره‌قراردادهای فعلی ارتش
به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده 7 - نیل به مقام افسری در نیروهای مسلح شاهنشاهی مطلقاً موکول به طی دوره
دانشکده یا آموزشگاه افسری رسته مربوطه در داخله یا خارجه‌می‌باشد که حداقل دوره
دانشکده دو سال و آموزشگاه یک سال خواهد بود.
‌ماده 8 - نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران از نیروهای زمینی - هوایی - دریایی تشکیل
یافته و هر نیرو به تناسب احتیاجی که دارد از رسته‌های‌مختلفه تشکیل گردیده و رسته
افسران و درجه‌داران هر نیرو و طرز تغییر رسته آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که
به تصویب کمیسیون جنگ مجلسین‌خواهد رسید.
‌ماده 9 - استخدام کارمندان به عنوان هم ردیف افسر از تاریخ تصویب این قانون مطلقاً
ممنوع می‌باشد.
‌فصل دوم - وضع خدمتی افسران و کارمندان
‌ماده 10 - حاضر به خدمت : وضع افسر کارمندی است که در مشاغل سازمانی مشغول انجام
وظیفه می‌باشد.
‌ماده 11 - منتسب: وضع افسر و کارمندی است که مشمول یکی از موارد زیر باشد:
‌الف - موقتاً به مشاغل مخصوصی گمارده شده که در سازمان نیروهای مسلح شاهنشاهی برای
آن مشاغل محل به خصوصی پیش‌بینی نشده است.
ب - در یکی از مدارس داخله یا خارجه مشغول تحصیل باشد.
ج - به واسطه حذف یا انحلال محل سازمانی موقتاً بدون شغل شود.
‌د - افسران و کارمندانی که معالجه بیماری آنها بیش از چهار ماه ادامه پیدا کند تا
یک سال.
ه - افسران و کارمندانی که اسیر می‌شوند در تمام مدتی که در اسارت هستند و در
صورتی که از اسارت خارج شوند حداکثر تا شش ماه که باید به‌آنان شغل ارجاع شود در
حال انتساب باقی خواهند بود.
‌و - بنا به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه مأمور خدمت در سایر وزارتخانه‌ها یا
بنگاههای ملی یا دولتی شوند.
‌تبصره - افسران و کارمندانی که تحت پیگرد واقع می‌شوند و در مراجع صالحه رأی قطعی
برائت آنان صادر می‌گردد مدت بدون کاری آنان تبدیل به‌انتساب خواهد شد.
‌ماده 12 - منتظر خدمت: وضع افسر و کارمندی است که به علت خطا یا قصور مکرر و یا
مسامحه طبق مقررات مواد 116 و 117 موقتاً از کار برکنار‌شود.
‌ماده 13 - بدون کار: وضع افسر و کارمندی است که به علل زیر موقتاً از کار برکنار
گردد:
1 - در صورتی که تحت تعقیب قانونی در آمده و کیفرخواست جنایی برای وی صادر گردد
(‌از تاریخ صدور کیفر خواست) اعم از این که کیفر‌خواست از دادسراهای عمومی صادر
شده باشد یا دادسرای نظامی.
2 - در صورتی که محکوم به حبس قطعی گردد که طبق قانون دادرسی و کیفر ارتش مستلزم
اخراج نباشد.
‌تبصره - محکومین به حبس با خدمت مشمول مقررات بند 2 این ماده نخواهند بود.
3 - در صورتی که تنبیه انتظار خدمت مؤثر واقع نشده و طبق مواد 116 و 117 این قانون
بدون کار گردد.
‌ماده 14 - معلول: وضع افسر و کارمندی است که به علت قیود خدمتی دچار سانحه یا
بیماری شده که معالجه آن بیشتر از یک سال تمام طول‌کشیده و طبق تشخیص کمیسیون عالی
پزشکی نظامی قادر به انجام خدمت نباشد.
‌فصل سوم - برکناری افسران و کارمندان از خدمت
‌ماده 15 - خدمت افسران و کارمندان ممکن است به یکی از طریق ذیل پایان یابد:
‌الف - بازنشستگی: وضع افسران و کارمندانی است که طبق مقررات فصل ششم این قانون
بازنشسته شوند.
ب - انتقال: وضع افسران و کارمندانی است که در صورت تمایل آنان پس از تصویب
اعلیحضرت همایون شاهنشاه به یکی از وزارتخانه‌ها یا‌بنگاه‌های ملی و دولتی منتقل
گردند.
‌تبصره 1 - این قبیل افسران و کارمندان اگر بخواهند معاودت نمایند در صورتی که به
وجود آنان احتیاج باشد با درجه و قدمت خدمت درجه‌ای که‌در تاریخ انتقال دارا
بوده‌اند به خدمت پذیرفته خواهند شد مشروط بر این که مدت انتقال آنان بیش از سه
سال نباشد و در مدت خدمت در وزارتخانه‌ها‌و بنگاه‌های نامبرده منتظر خدمت یا معلق
یا مستعفی یا اخراج نشده باشند.
‌تبصره 2 - انتقال افسران از ژاندارمری کل کشور چنانچه حائز شرایط زیر باشند به
نیروهای مسلح شاهنشاهی امکان‌پذیر خواهد بود:
1 - تا درجه سرگردی (‌داخل) چنانچه دوره دانشکده افسری و دوره مقدماتی را طی نموده
باشند.
2 - تا درجه سرهنگی (‌داخل) چنانچه دوره عالی رسته یا دوره دانشگاه جنگ را طی
نموده باشند.
3 - امرایی که دوره دانشگاه جنگ را طی نموده باشند.
4 - افسران پزشک و فنی که دانشکده پزشکی یا فنی داخله یا خارجه را طی کرده باشند.
ج - استعفاء: کسانی که به هزینه وزارت جنگ تحصیل کرده‌اند در صورت پرداخت هزینه
تحصیلی و یا انجام خدمت پس از خاتمه تحصیلات‌معادل دو برابر مدت تحصیل ممکن است
استعفاء دهند در این صورت قبول استعفای آنان منوط به تصویب اعلیحضرت همایون
شاهنشاه خواهد بود.
‌تبصره 1 - تقاضای استعفای درجه‌داران منوط به داشتن حداقل پنج سال خدمت و موکول
به تصویب مقامات مذکور در ماده 19 می‌باشد.
‌تبصره 2 - در هر صورت قبل از انقضای دو سال خدمت پس از خاتمه تحصیل افسران و
کارمندان حق استعفاء ندارند.
‌تبصره 3 - در زمان جنگ یا بحرانهای سیاسی و وضع غیر عادی که بیم آغاز مخاصمات
می‌رود استعفاء مطلقاً پذیرفته نخواهد شد.
‌تبصره 4 - افسران و کارمندانی که از خدمت مستعفی شده‌اند در صورت تقاضای شخصی
چنانچه حائز شرایط زیر و مورد احتیاج باشند فقط برای‌یک مرتبه با یک درجه پایینتر
ممکن است به خدمت معاودت نمایند:
1 - در مدت برکناری مرتکب جنحه بزرگ و جنایت نشده باشند.
2 - مدت برکناری آنان بیش از سه سال نباشد.
‌د - اخراج: در چهار مورد زیر افسران و کارمندان از خدمت اخراج می‌شوند:
1 - چنانچه طبق مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومیتی پیدا نمایند که مستلزم
اخراج باشد.
2 - در صورتی که تنبیهات انتظار خدمت و بدون کاری در تغییر وضع و رفتار آنان مؤثر
واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار بر خلاف‌شئون نظامی بنمایند (‌با
رعایت ماده 113 و 118 این قانون).
3 - در صورت شرکت افسر و کارمند در احزاب و دستجات سیاسی (‌با رعایت ماده 113 و
118 این قانون).
4 - در صورت ترک تابعیت.
‌فصل چهارم - ترفیعات
1 - شرایط عمومی ترفیعات
‌ماده 16 - ترفیع افسران و ارتقاء رتبه همردیفان پس از طی مراحل این قانون منوط به
تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.
‌ماده 17 - برای نیل به مقام افسری و همچنین ترفیع از درجه سرهنگی به بالا فرمان
همایونی صادر خواهد شد.
‌ماده 18 - ترفیع افسران و ارتقاء رتبه همردیفان پس از درج در فرمان همگانی ارتش
ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 19 - ترفیع درجه‌داران و ارتقاء رتبه همردیفان با رعایت مقررات این قانون در
حدود تعداد مجاز به شرح زیر خواهد بود:
‌الف - تا درجه گروهبان یکمی داخل در اختیار مقامات سرلشگری.
ب - درجه استواری در اختیار مقامات سپهبدی.
‌تبصره - ترفیعات درجه‌داران و ارتقاء رتبه همردیفان در ژاندارمری در اختیار
فرمانده ژاندارمری می‌باشد.
‌ماده 20 - ترفیع افسران و سایر کارمندان به استثناء موارد جنگی فقط در یکم مهر
ماه هر سال اعطاء می‌شود.
‌ماده 21 - ترتیب و تطبیق درجات در نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر است:

‌در نیروهای زمینی و هوایی: در نیروهای دریایی:
----------------------------------------------
‌سرباز ناوی
‌سرباز یکم ناوی یکم
‌سرجوخه سرناوی
‌گروهبان سوم -
‌گروهبان دوم مهناوی2
‌گروهبان یکم مهناوی1
‌استوار دوم ناواستوار2
‌استوار یکم ناواستوار1
‌افسریار -
‌ستوان سوم ناوبان سوم
‌ستوان دوم ناوبان دوم
‌ستوان یکم ناوبان یکم
‌سروان ناوسروان
‌سرگرد ناخدا 3
‌سرهنگ 2 ناخدا 2
‌سرهنگ ناخدا 1
‌سرتیپ دریادار
‌سرلشگر دریابان
‌سپهبد دریاسالار
‌ارتشبد دریابد

‌تبصره 1 - از سرباز تا سرجوخه (‌داخل) افراد نامیده می‌شوند.
‌از گروهبان 3 تا افسریار (‌داخل) درجه‌دار نامیده می‌شوند.
‌از ستوان 3 تا سروان (‌داخل) افسر جزء نامیده می‌شوند.
‌از سرگرد تا سرهنگ (‌داخل) افسر ارشد نامیده می‌شوند.
‌از سرتیپ به بالا امراء نامیده می‌شوند.
‌تبصره 2 - ترتیب درجات در ژاندارمری مانند درجات نیروی زمینی خواهد بود به
استثناء سرباز و سرباز یکم که در ژاندارمری ژاندارم و ژاندارم‌یکم نامیده می‌شوند.
‌ماده 22 - کسانی که با داشتن حداقل گواهینامه دوره کامل متوسطه دوره دانشکده
افسری را به پایان رسانده به درجه ستوان دومی و کسانی که با‌داشتن حداقل گواهینامه
دوره کامل متوسطه آموزشگاه افسری را به پایان برسانند به درجه ستوان سومی نائل
خواهند شد.
‌ماده 23 - کسانی که با داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه دوره‌های تخصصی یا فنی
از قبیل پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی و‌امثال آن اعم از داخله یا خارجه
را طی می‌نمایند در صورتی که طبق اساسنامه و مقررات دانشکده افسری قبول خدمت
نمایند پس از انقضاء مدتی از‌شروع تحصیل آنان در دوره تخصصی یا فنی که آن مدت
معادل دوره تخصصی دانشکده افسری باشد به شرط موفقیت در امتحان سالهای مربوطه
به‌درجه ستوان دومی نائل خواهند شد و ترفیع بعدی آنان تابع مقررات این قانون خواهد
بود.
‌ماده 24 - چنانچه دانشجویان دوره‌های تخصصی پس از نیل به مقام افسری در سالهای
تحصیلی بعد دو سال متوالی در یک کلاس مردود شوند به‌یکی از دوره‌های تخصصی سایر
رسته‌ها معرفی و پس از این که دوره جدید را با موفقیت به پایان رسانیدند به رسته
جدید اختصاص یافته و ترفیعات‌بعدی آنان تابع مقررات مندرجه در این قانون خواهد بود
و چنانچه مایل به ادامه خدمت در ارتش نشوند با پرداخت هزینه تحصیلی که ارتش برای
آنان‌متحمل شده از خدمت معاف می‌گردند.
‌ماده 25 - فارغ‌التحصیلان دوره‌های تخصصی و فنی داخل یا خارجه چنانچه قبل از
انجام خدمت زیر پرچم تقاضای استخدام نمایند در صورتی که‌به وجود آنان احتیاج باشد
پس از طی دوره مخصوص نظامی در رسته مربوطه با درجه ستوان سومی یا ستوان دومی یا
ستوان یکمی (‌به ترتیب بر‌حسب این که دارای گواهینامه دوره کامل متوسطه یا
دانشنامه لیسانس یا دکترا باشند) پذیرفته خواهند شد.
‌ستوان سومها از مزایای فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء و ستوان دومها و ستوان
یکمها از مزایای فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری استفاده‌خواهند نمود.
‌ماده26 - افسران دانشجوی دوره‌های مختلف در هر یک از سنوات تحصیلی در صورتی که از
عهده امتحانات مربوطه بر نیایند مدت سالهای‌تجدیدی آنان از لحاظ ترفیع محسوب
نخواهد شد.
‌ماده 27 - کسانی که در جریان تحصیلات در دانشکده‌های تخصصی و فنی یکی از
دانشگاههای داخله و خارجه داوطلب استخدام بشوند در‌صورت احتیاج و حائز بودن شرایط
مقرره در این قانون ممکن است در دانشکده افسری (‌رسته مربوطه) استخدام شوند و در
این صورت مشمول‌مقررات این فصل بوده و مدت تحصیلات قبلی آنان در دانشگاه جزء مدت
خدمتشان محسوب خواهد شد.
‌تبصره - این قبیل اشخاص قبل از پوشیدن لباس نظامی بایستی آموزشهای لازم نظامی را
در حدود برنامه رسته مربوطه فرا گیرند.
‌ماده 28 - فارغ‌التحصیلان هنرستان عالی موسیقی کشور که خدمت زیر پرچم را انجام
داده باشند در صورت احتیاج نیروهای مسلح شاهنشاهی و‌حائز بودن شرایط مقرره در این
قانون با درجه ستوان دومی رسته مربوطه استخدام و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات
این قانون خواهد بود.
‌تبصره - چنانچه فارغ‌التحصیلان مزبور خدمت زیر پرچم را انجام نداده باشند پس از
طی دوره مخصوص نظامی با درجه ستوان دومی استخدام‌خواهند شد.
‌ماده 29 - درجه‌داران ارتش که دارای گواهینامه سوم متوسطه بوده و بتوانند از عهده
طی دوره آموزشگاه افسریاری برآیند به درجه افسریاری نائل‌می‌گردند.
‌در صورتی که افسریاران موفق به اخذ گواهینامه دوره کامل متوسطه شوند به درجه
ستوان سومی نائل و از مزایای فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری‌جزء استفاده خواهند
کرد.
‌ماده 30 - افسران وظیفه‌ای که در حین خدمت زیر پرچم داوطلب خدمت در نیروهای مسلح
شاهنشاهی گردند در صورت احتیاج و واجد بودن‌شرایط با حفظ سوابق درجه‌ای که دارند
به خدمت پذیرفته شده و از نظر استخدامی و ترفیعات لیسانسیه‌ها مانند
فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری و‌دیپلمه‌ها مانند فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری
جزء خواهند بود.
‌ماده 31 - جمع کل افسران نباید از یک دهم جمع کل کارمندان نظامی نیروهای مسلح
شاهنشاهی تجاوز کند ضمناً نسبتهای زیر باید همواره رعایت‌شود:
‌حداکثر درجات سنواتی نبایستی از سی و سه و نیم درصد (33.5%) جمع کل درجات افسری
تجاوز کند.
‌حداکثر درجات سروانی نبایستی از بیست و چهار درصد (24%) جمع کل درجات افسری تجاوز
کند.
‌حداکثر درجات سرگردی نبایستی از هجده درصد (18%) جمع کل درجات افسری تجاوز کند.
‌حداکثر درجات سرهنگ دومی نبایستی از چهارده درصد (14%) جمع کل درجات افسری تجاوز
کند.
‌حداکثر درجات سرهنگی نبایستی از نه درصد (9%) جمع کل درجات افسری تجاوز کند.
‌حداکثر درجات امراء نبایستی از یک و نیم درصد (1.5%) جمع کل درجات افسری تجاوز
کند.
‌ماده 32 - حداقل توقف در درجات برای ترفیع افسران و درجه‌داران و افراد به شرح
زیر خواهد بود:
‌الف - افسران:
‌درجه حداقل توقف
----------------------------------------------
1 - از ستوان سومی به ستوان دومی سه سال
2 - از ستوان دومی به ستوان یکمی سه سال
3 - از ستوان یکمی به سروانی چهار سال
4 - از سروانی به سرگردی شش سال
5 - از سرگردی به سرهنگ دومی پنج سال
6 - از سرهنگ دومی به سرهنگی دو سال
7 - از سرهنگی به سرتیپی سه سال

‌تبصره - مدت توقف در درجات سرتیپی و بالاتر و همچنین برای افسران خلبان نیروی
هوایی از سرهنگی و بالاتر منوط به اراده سنیه شاهانه است.
ب - افراد و درجه‌داران:

‌درجه حداقل توقف
----------------------------------------------
1 - از سربازی به سرباز یکمی شش ماه
2 - از سرباز یکمی به سرجوخگی شش ماه
3 - از سرجوخگی به گروهبان سومی یک سال
4 - از گروهبان سومی به گروهبان دومی سه سال
5 - از گروهبان دومی به گروهبان یکمی سه سال
6 - از گروهبان یکمی به استوار دومی چهار سال
7 - از استوار دومی به استوار یکمی چهار سال

‌تبصره 1 - مدت توقف هم‌ردیف درجه‌داران (‌از سربازی تا استوار یکمی) تابع مقررات
مربوط به افراد صف خواهد بود.
‌تبصره 2 - حداقل توقف در درجه سرناوی برای نیل به درجه مهناوی 2 چهار سال به شرط
طی دوره آموزشگاه مهناوی خواهد بود. سرناویهایی که‌در روی ناوها خدمت نموده و به
امور تخصصی کاملاً وارد باشند پس از پنج سال بدون طی آموزشگاه مهناوی می‌توانند به
درجه مهناوی دوم ارتقاء‌یابند لیکن حداکثر درجه این قبیل افراد از مهناوی یکمی
تجاوز نخواهد کرد.
‌تبصره 3 - حداقل مدت توقف درجات از سرجوخگی تا گروهبان دومی (‌داخل) در ژاندارمری
در صورتی که آموزشگاه دیده نباشند یک برابر و نیم‌مدتهای مذکور در این ماده خواهد
بود.
‌ماده 33 - اعطاء ترفیع در زمان جنگ به بیگانگان تابع مقررات زمان صلح نبوده و بر
حسب ضرورت بنا به اراده سنیه شاهانه در احکام جنگی درج‌خواهد شد.
2 - شرایط ترفیع کادر ثابت
‌ماده 34 - برای نیل به ترفیع کلیه افسران و کارمندان بایستی حداقل نصف مدت مقرره
در مواد 32 و 42 این قانون را در درجات اخیر در شغل‌سازمانی در نیروهای مسلح
شاهنشاهی خدمت نموده باشند.
‌تبصره 1 - مدت انتظار خدمت و بدون کاری در درجات بیش از میزان مذکور در ماده 116
و 117 جزء مدت خدمت برای ترفیع محسوب نشده و‌همچنین در حین انتظار خدمت و بدون
کاری ترفیع به درجه بالاتر ممنوع می‌باشد.
‌تبصره 2 - تمام مدت انتساب در زمان تحصیل و اسارت جزء مدت خدمت برای ترفیع محسوب
خواهد شد.
‌ماده 35 - نیل به درجه سرگردی علاوه بر حائز بودن شرایط مذکور در این قانون موکول
به طی دوره مقدماتی رسته مربوطه یا دوره مشابه آن (‌در‌صورت دایر بودن) می‌باشد.
‌ماده 36 - نیل به درجه سرهنگی علاوه بر حائز بودن شرایط مقرره در این قانون موکول
به طی دوره عالی رسته مربوطه یا دوره مشابه آن ( در‌صورت دایر بودن ) می‌باشد.
‌ماده 37 - نیل به درجه سرتیپی علاوه بر حائز بودن شرایط مقرر در این قانون موکول
است به طی دوره دانشگاه جنگ ایران یا دوره دانشگاه‌های‌جنگ کشورهای خارجه که از
لحاظ مدت و برنامه تحصیل مشابه دوره دانشگاه جنگ ایران باشد.
‌تبصره - دانشنامه دکترا برای افسران پزشک، دندانپزشک، دامپزشک و فنی که از
دانشگاههای ایران یا کشورهای خارج فارغ‌التحصیل شده و‌همچنین برای افسرانی که دکتر
در حقوق بوده و در مشاغل قضایی خدمت می‌نمایند در ردیف گواهینامه دوره دانشگاه جنگ
خواهد بود.
‌ماده 38 - در غیر شرایط تحصیلی مذکور در ماده 38 نیل به درجه سرتیپی در موارد
استثنایی منوط به اراده سنیه شاهانه است.
‌ماده 39 - سرجوخه‌هایی می‌توانند به درجه گروهبان سومی نائل شوند که علاوه بر
حائز بودن شرایط مندرج در این قانون آموزشگاه گروهبانی را‌طی نمایند.
‌تبصره - غیر نظامیانی که از عهده آزمایش ورودی آموزشگاه گروهبانی برآمده و دوره
آن را با موفقیت به پایان رسانند نیز به درجه گروهبان سومی‌نائل خواهند شد.
‌ماده 40 - سرباز یکمهایی می‌توانند به درجه سرجوخگی نائل شوند که آموزشگاه
سرجوخگی را طی نموده یا ابراز لیاقت نموده باشند.
‌ماده 41 - افسران و کارمندانی که تحت پیگرد واقع شوند ترفیع آنان به شرح زیر
خواهد بود:
‌الف - مادامی که تحت پیگرد هستند ترفیع آنان معلق خواهد بود.
ب - اگر پرونده آنان منتهی به صدور قرارداد منع پیگرد یا رأی قطعی برائت گردد
چنانچه در صورت ترفیع‌بگیرها منظور شده و به پیشگاه‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه گزارش
شده باشد از تاریخ استحقاق به ترفیع خود نائل و تمام حقوق و مزایای مربوطه را از
تاریخ استحقاق دریافت‌می‌دارند.
‌ماده 42 - حداقل توقف در درجات برای فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء به شرح
زیر خواهد بود:

‌درجه حداقل توقف
----------------------------------------------
1 - از ستوان سومی به ستوان دومی سه سال
2 - از ستوان دومی به ستوان یکمی چهار سال
3 - از ستوان یکمی به سروانی پنج سال
4 - از سروانی به سرگردی هفت سال

‌تبصره - ترفیع بعدی آنان تابع مقررات عمومی این قانون خواهد بود.
‌ماده 43 - چنانچه فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء موفق به طی دوره دانشکده
افسری بشوند یا نائل به دریافت گواهینامه لیسانس فنی یا‌قضائی در یکی از
دانشکده‌های داخلی یا خارجی گردند به شرط خدمت در رسته مربوطه از مزایای قانون
فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری استفاده‌خواهند کرد.
‌ماده 44 - افسرانی که فارغ‌التحصیل دوره‌های ویژه یکساله و آموزشگاههای ستوانی سه
ساله و یا دو ساله سابق بوده و همچنین افسران اداره‌تسلیحات ارتش که تحصیلات آنان
لااقل در حدود تحصیلات آموزشگاه ستوانی دو ساله سابق باشد چنانچه موفق به دریافت
گواهینامه دوره کامل‌متوسطه شوند از مزایای قانونی فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری
جزء بهره‌مند خواهند شد و در صورتی که موفق به دریافت گواهینامه مزبور
نشوند‌حداکثر تا درجه سرهنگ دومی (‌داخل) به ترفیع نائل خواهند شد و حداقل مدت
توقف آنان برای ترفیع در تمام درجات یک برابر و نیم مدت‌فارغ‌التحصیلان دانشکده
افسری خواهد بود.
‌تبصره - پزشکان و پزشکیاران و دامپزشکان و دامپزشک‌یاران - داروسازان و
دندانپزشکان مجاز فعلی که تحصیلات آنان لااقل در حدود‌تحصیلات آموزشگاه ستوانی دو
ساله سابق باشد تابع مقررات این ماده خواهند بود.
‌ماده 45 - همردیفان و افسران اداری فعلی در صورتی که حداقل دارای گواهینامه دوره
کامل متوسطه باشند حداکثر تا درجه همردیف سرهنگی و یا‌سرهنگ اداری ترفیع یافته و
مدت توقف آنان در درجات مانند فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء خواهد بود و در
صورتی که دارای دانشنامه‌لیسانس باشند حداکثر تا درجه همردیف سرتیپی یا سرتیپ
اداری ارتقاء خواهند یافت و چنانچه فاقد گواهینامه دوره کامل متوسطه باشند حداکثر
تا‌درجه سرهنگ دومی ترفیع یافته و توقف آنان در درجات یک برابر و نیم مدت
فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری خواهد بود.
‌تبصره - در صورتی که افسران مذکور قسمت اخیر این ماده فعلاً درجاتشان بالاتر از
سرهنگ دومی باشد در همان درجه باقی و ترفیع حاصل‌نخواهند نمود.
‌ماده 46 - مدت زندانی محاکماتی کلیه افسران و کارمندان از لحاظ ترفیع جزء قدمت
خدمت آنان در درجه مربوطه محسوب نخواهد شد.
3 - شرایط استخدام و ترفیع کادر وظیفه
‌ماده 47 - افسران وظیفه‌ای که خدمت زیر پرچم خود را انجام داده و مایلند به
استخدام در نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری باشند در‌صورت احتیاج و واجد بودن
شرایط مندرجه در این قانون ممکن است به خدمت پذیرفته شوند در این صورت پس از طی
دوره‌های اطلاعات‌مخصوص رسته مربوطه دیپلمه‌ها با درجه ستوان سومی و با مزایای
فارغ‌التحصیلان آموزشگاه افسری جزء و لیسانسیه‌ها و دکترها به ترتیب با درجه‌ستوان
دومی و ستوان یکمی با مزایای فارغ‌التحصیلان دانشکده افسری استخدام خواهند شد.
‌تبصره - چنانچه افسران احتیاط و ذخیره در طی مراحل خدمتی به ترفیع درجه نائل شده
باشند استخدام آنان با آخرین درجه‌ای که دارا می‌باشند‌انجام و از لحاظ ترفیع قدمت
خدمت درجه آنان از تاریخی محسوب می‌شود که استخدام رسمی آنان در فرمان همگانی
ارتشی درج گردد.
‌ماده 48 - افسران وظیفه‌ای که خدمت زیر پرچم خود را به پایان رسانده‌اند در هر یک
از مراحل احتیاط و ذخیره که برابر مقررات ماده 123 قانون‌نظام خدمت وظیفه جهت
تجدید تعلیمات احضار و از عهده امتحانات مربوطه برآیند پس از طی هر یک از مراحل
احضار به شرح زیر به یک درجه‌ترفیع نائل خواهند شد:
1 - در پایان چهار سال دوره احتیاط.
2 - در خاتمه شش سال اول دوره ذخیره اول.
3 - در انقضاء هشت سال دوم دوره ذخیره اول.
4 - در خاتمه پنج سال دوره ذخیره دوم.
‌ماده 49 - افراد و درجه‌دارانی که خدمت زیر پرچم خود را به پایان رسانیده و داخل
در ادوار احتیاط و ذخیره اول و دوم هستند در احضار تعلیماتی‌در صورت داشتن حسن
شهرت و ابراز لیاقت و دادن امتحانات لازم ممکن است حداکثر تا درجه استوار یکمی
وظیفه ارتقاء یابند.
‌ماده 50 - در صورتی که سربازان وظیفه در حین خدمت زیر پرچم موفق به طی یکی از
آموزشگاههای سرجوخگی و یا گروهبانی گردند به درجه‌سرجوخگی و گروهبانی وظیفه نائل
می‌شوند.
‌فصل پنجم - حقوق و مزایای افسران و کارمندان
1 - حقوق
‌ماده 51 - مبنای حقوق ماهانه از اول سال 1337 دو هزار ریال تعیین می‌شود (‌حقوق
ماهانه سرباز داوطلب) و برای سالهای بعد وزارت جنگ با‌توجه به حداقل هزینه زندگی
برای یک نفر سرباز با محاسبه کرایه خانه و سوخت و پوشاک مبنا را در نظر گرفته و
جهت تصویب به هیأت دولت پیشنهاد‌می‌نماید و مقررات این قانون در مورد میزان حقوق و
کسور بازنشستگی و مزایا از تاریخ فروردین ماه 1337 در مورد افسران و کارمندان حاضر
به‌خدمت و بازنشستگان و مستمری‌بگیران و موظفین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده 52 - افسران و کارمندان از لحاظ تعیین میزان حقوق ماهانه دو طبقه تقسیم
می‌شوند:
‌الف - طبقه یک: افراد و درجه‌داران و همردیف آنان.
ب - طبقه دو: افسران و همردیفان.
‌ماده 53 - حقوق ماهانه افسران و کارمندان به شرح زیر تعیین می‌گردد:
‌الف - حقوق درجات طبقه یک از سرباز یکم به بالا مساوی است با حقوق درجه ماقبل
بعلاوه ده درصد حقوق مبنا ضرب در حداقل سنوات‌توقف در درجه ماقبل (‌مندرج در ماده
32).
‌حقوق درجات طبقه دوم مساوی است به حقوق درجه ماقبل بعلاوه بیست درصد حقوق مبنا
ضرب در حداقل سنوات توقف در درجه ماقبل (‌مندرج در‌ماده 32).
‌تبصره 1 - حقوق درجه افسریار مساوی است با حقوق درجه استوار یکم بعلاوه ده درصد
حقوق مبنا (‌مندرج در ماده 51).
‌تبصره 2 - حقوق درجه ستوان سوم مساوی است با حقوق درجه افسریار بعلاوه بیست درصد
حقوق مبنا (‌ مندرج در ماده 51).
‌تبصره 3 - حداقل توقف در درجات امراء برای محاسبه حقوق چهار سال محسوب خواهد شد.
ب - علاوه بر حقوق مندرج در بند "‌الف" این ماده به حقوق افسران و کارمندان ارتش
در هر طبقه که باشند در برابر هر یک سال خدمتی که انجام‌داده یا می‌دهند (‌مدت
خدمت بالاتر از 30 سال محسوب نمی‌شود) برای طبقه یکم صدی پنج و برای طبقه دوم صدی
ده حقوق مبنا مندرجه در ماده51 به نام حقوق سنواتی اضافه خواهد شد.
‌تبصره 1 - افسرانی که مدتی خدمت درجه‌داری داشته‌اند برای آن مدت از صدی پنج حقوق
مبنا مندرجه در ماده 51 استفاده خواهند کرد.
‌تبصره 2 - مبنای محاسبه سنوات خدمت منظور در بند "ب" این ماده اول مهر ماه هر سال
محسوب خواهد شد.
‌تبصره 3 - حقوق کارمندان غیر نظامی حقوقی است که در قانون استخدام کشوری و یا
مقررات استخدامی مربوطه به آنان تعلق می‌گیرد.
‌ماده 54 - کسانی که در عرض سال یکی از تنبیهات زیر درباره آنان اجرا شود از اضافه
حقوق مندرج در بند (ب) ماده 53 سال بعد محروم خواهند‌بود:
‌الف - بدون کاری بیش از دو ماه.
ب - انتظار خدمت بیش از سه ماه.
ج - محکومیت به حبس طبق رأی قطعی دادگاه.
‌ماده 55 - حقوق افسران و کارمندانی که بدون کار می‌شوند یک دوم و افسران و
کارمندانی که منتظر خدمت می‌گردند دو سوم آخرین حقوق زمان‌اشتغال آنان خواهد بود.
‌ماده 56 - حقوق و مزایای ماهانه درجه‌داران و نفرات وظیفه به شرح زیر خواهد بود:

‌سرباز وظیفه بیست ریال سرباز یکم وظیفه پنجاه ریال.
‌سرجوخه وظیفه یکصد ریال گروهبان 3 وظیفه دویست ریال.
‌گروهبان 2 وظیفه سیصد ریال گروهبان 1 وظیفه چهارصد ریال.

‌ماده 57 - حقوق و مزایای افسران و استواران وظیفه مانند افسران و استواران
هم‌درجه کادر ثابت خواهد بود.
‌ماده 58 - دانش‌آموزان دبیرستانهای نظام و آموزشگاههای درجه‌داری و دانشجویان
آموزشگاههای افسری جزء و دانشکده افسری به شرح زیر‌حقوق دریافت خواهند داشت:
‌الف - دانش‌آموزان سالهای 4 و 5 و 6 دبیرستانهای نظام معادل پانزده درصد مبنا
(‌مندرج در ماده 51).
ب - دانش‌آموزان آموزشگاههای درجه‌داری معادل نصف مبنا (‌مندرج در ماده 51).
ج - دانشجویان سالهای 1 و 2 دانشکده افسری و آموزشگاههای افسری جزء دوسوم مبنا
(‌مندرج در ماده 51).
‌د - دانشجویان سال نهایی دانشگاه افسری معادل یک برابر و نیم مبنا (‌مندرج در
ماده 51).
‌ماده 59 - افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی که برای تحصیل به یکی از
آموزشگاهها یا دانشکده‌های افسری معرفی می‌گردند در مدت‌تحصیل از حقوق و مزایای
درجه مربوطه استفاده خواهند کرد.
2 - فوق‌العاده‌ها
‌ماده 60 - فوق‌العاده و هزینه سفر و سایر مزایا در داخل و خارج کشور و همچنین حق
تأهل و حق اولاد به میزان مندرجه در قوانین و مقررات‌استخدامی کشوری در
آیین‌نامه‌های مربوطه وزارت جنگ تعیین خواهد شد.
‌ماده 61 - فوق‌العاده افسران و درجه‌داران کادر ثابت گارد مستقل شاهنشاهی طبق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی خواهد رسید.
‌ماده 62 - میزان حقوق مقام محلهای سازمانی که در نیروهای مسلح شاهنشاهی و
ژاندارمری حق استفاده از آن را دارند در آیین‌نامه‌ای که به تصویب‌کمیسیون بودجه
مجلس شورای ملی خواهد رسید تعیین می‌گردد.
‌ماده 63 - خوراک افسران و کارمندانی که بنا بر مقتضیات خدمتی به عنوان مانور یا
عملیات جنگی یا شرکت در اردوگاه به مدت بیش از 24 ساعت‌از پادگانهای مربوطه خارج
می‌شوند و همچنین خوراک افسران و درجه‌داران نیروی دریایی روی ناوها خدمت می‌کنند
یا مرتباً به عللی با ناوها مسافرت‌می‌نمایند تأمین می‌گردد.
‌ماده 64 - افسران و درجه‌دارانی که از لحاظ ضرورت خدمت در سربازخانه می‌خوابند از
غذای گرم استفاده خواهند نمود.
‌ماده 65 - به کلیه افسران و کارمندان نظامی و همردیفان در سال یک دست لباس خدمت
تابستانی و در هر دو سال یک دست لباس کامل زمستانی‌تحویل خواهد شد و به افسران و
کارمندان فنی در سال یک دست لباس کار علاوه داده خواهد شد.
‌ماده 66 - فوق‌العاده سختی خدمت کادر پرنده نیروی هوایی (‌اعم از خلبان و فنی) و
همچنین چتربازان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب‌کمیسیون بودجه مجلس شورای
ملی خواهد رسید.
‌ماده 67 - فوق‌العاده سختی خدمت کادر دریانورد (‌اعم از فنی و غیر فنی و
آب‌بازان) نیروی دریایی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب‌کمیسیون بودجه
مجلس شورای ملی خواهد رسید.
‌ماده 68 - در مواقع جنگ مقررات مربوط به فوق‌العاده و مزایا بر حسب تشخیص بزرگ
ارتشتاران تغییر خواهد نمود.
‌فصل ششم - بازنشستگی و وظیفه و مستمری افسران و کارمندان
‌ماده 69 - افسران و کارمندانی که لااقل دارای بیست سال سابقه خدمت بوده و به حد
نصاب سنین مندرج در زیر می‌رسند اجباراً بازنشسته‌می‌گردند:
‌الف - افسران و همردیفان:

‌ارتشبدها در سن 66
‌سپهبدها در سن 62
‌سرلشگرها در سن 60
‌سرتیپها در سن 58
‌سرهنگها در سن 55
‌سرهنگ دومها و سرگردها در سن 53
‌ستوانها و سروانها در سن 50

ب - افراد و درجه‌داران و همردیفان در سن 48.
‌ماده 70 - وزارت جنگ می‌تواند افسران و درجه‌داران و همردیفانی که سه دوره حداقل
توقف در درجه مربوطه به ترفیع نائل نشوند و مدت خدمت‌آنان سی سال تمام باشد
بازنشسته نماید.
‌ماده 71 - افسران و کارمندانی که بیش از بیست سال سابقه خدمت دارند می‌توانند
صرفنظر از سنین مندرج در ماده 69 تقاضای بازنشستگی نموده‌و در صورت تصویب اعلیحضرت
همایون شاهنشاه بازنشسته شوند.
‌ماده 72 - چنانچه ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت کارمندان از روی مدارک رسمی
مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.
‌ماده 73 - برای کسانی که قبل از 19 سالگی به خدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی داخل
شده‌اند تاریخ شروع به خدمت از آغاز نوزده سالگی‌خواهد بود.
‌ماده 74 - میزان حقوق بازنشستگی عبارت است از یک‌سی‌ام آخرین حقوق ماهانه زمان
اشتغال (‌مجموع حقوق مذکور در بند "‌الف و ب" ماده 53)‌ضرب در سنین خدمت که در هر
حال از آخرین حقوق دریافتی نباید تجاوز کند.
‌ماده 75 - مراتب بازنشستگی مستمری و معلولیت افسران و کارمندان در فرمان همگانی
ارتشی درج خواهد شد.
‌ماده 76 - اگر افسران و کارمندان فعلی در وزارتخانه‌های کشوری یا بنگاههای رسمی
دولتی سابقه خدمت رسمی اعم از متوالی یا متناوب داشته‌باشند از لحاظ بازنشستگی جزء
قدمت خدمت آنان محسوب می‌شود در این صورت کسور بازنشستگی پرداختی باید به صندوق
بازنشستگی ارتش‌منتقل گردد.
‌تبصره - افسران و کارمندانی که در تاریخ تصویب این قانون در نیروهای مسلح
شاهنشاهی به طور رسمی مشغول انجام خدمت هستند اگر سوابق‌غیر رسمی در ارتش یا در
سایر وزارتخانه‌ها و بنگاههایی که از بودجه دولت اداره می‌شود داشته باشند به شرط
تأدیه کسور بازنشستگی مدت خدمت‌غیر رسمی به مأخذ صدی ده حقوقی که به موجب مقررات
این قانون دریافت می‌دارند سابقه خدمت غیر رسمی آنها فقط از لحاظ بازنشستگی
جزء‌سنین خدمت رسمی آنان محسوب می‌شود.
‌ماده 77 - مدت تحصیل در آموزشگاههای درجه‌داری و افسری و دانشکده‌های نظامی (‌اعم
از داخله و خارجه) قبل از نیل به درجات نظامی از‌لحاظ بازنشستگی جزء خدمت محسوب
خواهد شد.
‌تبصره - محصلینی که به هزینه ارتش برای تحصیل به خارجه اعزام می‌شوند مدت تحصیل
آنان از لحاظ بازنشستگی جزء سنین خدمت محسوب‌می‌شود.
‌ماده 78 - مدت خدمت وظیفه اشخاصی که داوطلب خدمت می‌شوند از لحاظ بازنشستگی جزء
قدمت خدمت آنان محسوب خواهد شد.
‌ماده 79 - به افسران و کارمندانی که بازنشسته می‌شوند یا به وراث آنهایی که فوت
می‌نمایند به میزان مدتی که در جریان سنوات خدمت حق‌مرخصی داشته و استفاده نکرده
باشند حداکثر معادل چهار ماه آخرین حقوق پرداخت خواهد شد.
‌ماده 80 - میزان حقوق مستمری وراث افسران و کارمندانی که فوت می‌کنند عبارت است
از دو سوم حقوق بازنشستگی اعم از این که به سن قانونی‌بازنشستگی رسیده یا نرسیده
باشند.
‌ماده 81 - حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه بازنشستگی از صندوق بازنشستگی بانک
سپه پرداخت خواهد شد که درآمد آن به شرح زیر‌می‌باشد:
‌الف - یک دهم حقوق ماهیانه کلیه افسران و کارمندان کادر ثابت و وظیفه (‌اعم از
شاغل و منتظر خدمت و منتسب و بدون کار) و دانشجویان‌دانشکده و آموزشگاههای نظامی
که از حقوق ماهانه آنان کسر می‌شود بعلاوه معادل این مبلغ که از بودجه وزارت جنگ و
ژاندارمری تأمین و پرداخت‌خواهد شد.
ب - حقوق ماه اول خدمت کلیه کارمندان کادر ثابت و وظیفه و دانشجویان دانشکده و
آموزشگاههای نظامی.
ج - تفاوت اضافه حقوق درجات و اضافه حقوق سنواتی ماه اول افسران و کارمندان در هر
سال و تفاوت افزایش حقوق ماه اول که در نتیجه تغییر‌اصل حقوق افسران و کارمندان
حاصل می‌شود.
‌د - سود قابل تقسیم معاملات بانک سپه پس از وضع هزینه‌های اداری.
‌ماده 82 - افسران و کارمندانی که در عملیات رزمی طوری صدمه بینند که قادر به
ادامه خدمت نباشند حقوقی به نام حقوق وظیفه که میزان آن‌معادل با آخرین حقوق آنان
خواهد بود مادام‌العمر از بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری دریافت و پس از فوت همان
مبلغ به نام مستمری متساویاً به‌وراث تقسیم می‌شود.
‌ماده 83 - افسران و کارمندانی که به علت قیود خدمتی (‌غیر از عملیات رزمی) طوری
معلول گردند که قادر به ادامه خدمت نباشند به شرح زیر به‌آنان رفتار خواهد شد:
1 - در صورتی که خدمت آنان کمتر از 20 سال باشد دو سوم آخرین حقوقشان به عنوان
حقوق وظیفه از بودجه وزارت جنگ تا رسیدن به حد‌نصاب بیست سال پرداخت و کسور
بازنشستگی آن به میزان مندرج در این قانون به صندوق بازنشستگی ریخته خواهد شد و پس
از آن همان حقوق‌بدون کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی بانک سپه مادام‌العمر
پرداخت خواهد شد و بعد از فوت نیز دو سوم این مبلغ به نام مستمری متساویاً‌درباره
وراث برقرار می‌گردد.
2 - در صورتی که خدمت آنان بیش از بیست سال باشد بازنشسته خواهند شد.
‌ماده 84 - پس از فوت افسر و یا کارمند بازنشسته دو سوم حقوق بازنشستگی به طور
تساوی به وراث او به عنوان مستمری پرداخت خواهد شد.
‌ماده 85 - افسران و درجه‌داران و همردیفانی که در جنگ و عملیات رزمی شهید شوند از
یک روز قبل از شهادت به یک درجه بالاتر مفتخر شده و‌مستمری وراث آنان عبارت خواهد
بود از حقوق درجه اعطایی که از بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری پرداخت خواهد شد.
‌ماده 86 - افسران و درجه‌داران و همردیفانی که در راه انجام وظیفه فوت نمایند
تمام حقوق آنها و در صورتی که به علت قیود خدمتی فوت نمایند‌دو سوم حقوق به عنوان
مستمری به وراث آنان پرداخت خواهد شد.
‌هر گاه سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد مبلغ مذکور از بودجه وزارت جنگ یا
ژاندارمری و در صورتی که بیشتر از بیست سال سابق خدمت‌داشته باشند از صندوق
بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
‌ماده 87 - افسران و کارمندانی که به عللی غیر از قیود خدمتی بیمار یا دچار حادثه
شوند و بعد از یک سال معالجه طبق تشخیص شورای عالی‌پزشکی نظامی غیر قابل علاج
تشخیص و قادر به ادامه خدمت نباشند اعم از این که سابقه خدمتشان بیش از بیست سال
یا کمتر از آن باشد در ردیف‌بازنشستگان منظور خواهند شد.
‌تبصره - افسران و کارمندان مسلول مشمول مقررات ماده واحده مربوط به حمایت
کارمندان مسلول و پیشگیری بیماری سل مصوب 1333.11.18‌می‌باشند.
‌ماده 88 - وراثی که حق دریافت مستمری دارند به قرار ذیل می‌باشند:
‌الف - عیال تا زمانی که شوهر اختیار نکرده.
ب - اولاد ذکور تا موقعی که به سن بیست و دو سال تمام نرسیده باشد.
‌تبصره - اولاد علیل که مبتلا به نقص عضو یا بیماری غیر قابل علاج باشد و قادر به
کسب معاش در تمام مدت عمر نباشد حق استفاده از مستمری‌را مادام‌الحیات خواهد داشت.
ج - اولاد اناث مادامی که شوهر اختیار نکرده.
‌د - پدر و مادر که در کفالت متوفی بوده‌اند.
ه - برادر علیل و یا صغیری که در کفالت متوفی بوده و در صورت اخیر تا موقعی که به
سن بیست و دو سال تمام نرسیده باشد.
‌و - خواهری که در کفالت متوفی بوده تا موقعی که شوهر اختیار نکرده.
‌ز - نوه‌هایی که پدر و مادرشان فوت و تحت کفالت متوفی بوده‌اند پسر تا موقعی که
به سن بیست و دو سال تمام نرسیده و دختر تا زمانی که شوهر‌اختیار نکرده.
‌تبصره - پسری که مشغول تحصیل باشد تا خاتمه 25 سال سن استحقاق دریافت مستمری
خواهد داشت.
‌ماده 89 - هر یک از مستمری‌بگیران اگر مبتلا به بیماری غیر قابل علاج و نقص عضوی
شوند که از کسب معاش در تمام عمر عاجز گردند مستمری‌آنان مادام‌الحیات پرداخت
خواهد شد.
‌ماده 90 - چنانچه افسران وظیفه زیر پرچم و احتیاط و ذخیره به علل قیود خدمتی
معلول شوند اگر قبل از ورود به خدمت وظیفه کارمند دولت‌بوده‌اند طبق مقررات این
قانون از محل خدمت مربوطه حقوق وظیفه دریافت خواهند کرد و در غیر این صورت مانند
کارمندان کادر ثابت درباره آنان‌رفتار و حقوق وظیفه آنان از بودجه وزارت جنگ
پرداخت خواهد شد.
‌ماده 91 - کسانی که در ادوار مختلف وظیفه شهید شوند اگر کارمند دولت باشند تمام
حقوق و مزایای آنان به وسیله اداره مربوطه به عنوان مستمری‌به وارث آنان پرداخت و
در غیر این صورت از مستمری متعلقه به کارمندان کادر ثابت هم‌درجه آنان با رعایت
ماده 85 از بودجه وزارت جنگ استفاده‌خواهند نمود.
‌ماده 92 - مستمری مقرر در حق وراث به طور تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد و وراثت
و تکفل باید به وسیله مقامات قانونی صلاحیتدار رسماً‌تصدیق شده باشد.
‌ماده 93 - خدمت سربازی وظیفه وراث مانع پرداخت مستمری به آنان نخواهد شد.
‌ماده 94 - هر یک از ورثه که از دریافت وظیفه محروم می‌گردند سهم آنان به سهم سایر
وراث افزوده خواهد شد.
‌ماده 95 - هر گاه شخصی به دو یا چند علت حق دریافت حقوق از صندوق بازنشستگی داشته
باشد فقط میزان حقوقی که بیشتر است به او تعلق‌خواهد گرفت.
‌ماده 96 - صاحبان حقوق بازنشستگی یا وظیفه بازنشستگی چنانچه در ادارات کشوری و یا
مؤسسات و بنگاه‌هایی که مستقیم یا غیر مستقیم با‌بودجه دولت اداره می‌شود به خدمت
اعم از رسمی یا غیر رسمی پذیرفته شوند در تمام مدت تصدی شغل جدید فقط از یک حقوق
استفاده خواهند کرد‌و مدت خدمت مذکور جزء سنین خدمت نظامی منظور نشده و موجب تجدید
نظر در حقوق بازنشستگی مقرر آنان نخواهد گردید.
‌ماده 97 - کسانی که طبق مقررات این قانون به وزارتخانه‌های دیگر منتقل می‌گردند
کسور بازنشستگی آنها نیز به صندوق بازنشستگی قسمت لاحق‌منتقل می‌شود و در صورتی که
مجدداً معاودت نمایند تمام کسور بازنشستگی تا تاریخ معاودت به صندوق بازنشستگی
برگشت خواهد شد.
‌ماده 98 - افسران بازنشسته فقط در مواقعی که در مراسم رسمی ارتش دعوت می‌شوند حق
دارند از لباس نظامی استفاده نمایند (‌برای دارندگان‌نشان ذوالفقار حق پوشیدن لباس
نظامی در هر مورد محفوظ خواهد بود.)
‌ماده 99 - مدت زندانی محاکماتی افسران و کارمندان از نظر بازنشستگی جزء ایام خدمت
منظور نخواهد شد.
‌ماده 100 - به افسران و افراد و همردیفان آنها که دارای حقوق بازنشستگی هستند
چنانچه ضرورت ایجاب نماید مجدداً از طرف نیروهای مسلح‌شاهنشاهی و ژاندارمری خدمت
جدیدی محول گردد در تمام مدت تصدی از حقوق مربوطه به آن استفاده می‌نمایند و از
دریافت حقوق بازنشستگی‌محروم خواهند بود.
‌مدت خدمت جدید این اشخاص نیز اضافه بر سنین خدمت منظور و موجب تجدید نظر در
بازنشستگی آنان خواهد بود.
‌تبصره - تاریخ اشتغال به خدمت جدید و همچنین تاریخ خاتمه آن باید در فرمان همگانی
ارتش درج گردد.
‌ماده 101 - وجوهی که به نحوی از انحاء به صندوق بازنشستگی ریخته می‌شود اختصاص به
بازنشستگان و معلولین و وراث آنان داشته و به هیچ‌عنوان نباید به مصرف غیر مجاز
برسد متخلفین در حکم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.
‌ماده 102 - جز در موارد استیفای حقوق دولت توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه
(‌معلولیت) و مستمری وراث در قبال محکومیتهای حقوقی و یا‌به عنوان دیگر ممنوع است.
‌تبصره - چنانچه صاحبان حقوق بازنشستگی و وظیفه (‌معلولیت) و مستمری‌بگیران از
عهده پرداخت دین خود دفعتاً برنیایند در صورت معیل‌بودن یک چهارم و در غیر این صورت
یک سوم مقرری آنها در مقابل دین مزبور محسوب و مستهلک خواهد شد.
‌ماده 103 - تاریخ برقراری بازنشستگی و مستمری و وظیفه بازنشستگی ضمن تصریح مبلغ و
هویت ذوی‌الحقوق در فرمان همگانی ارتش درج‌خواهد شد.
‌ماده 104 - ترک تابعیت بازنشستگان و معلولین و هر یک از وراث قانونی موجب قطع
حقوق آنان به نفع صندوق بازنشستگی خواهد بود.
‌ماده 105 - هر گاه شخصی که دارای حقوق بازنشستگی یا وظیفه است مفقودالاثر شود و
مدت یک سال حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را‌مطالبه ننماید وراث ذوی‌الحقوق او
چنانچه مطابق این قانون مستمری به آنها تعلق گیرد حق دارند موقتاً مستمری قانونی
خود را تقاضا نمایند چنانچه‌بعدها معلوم شود شخص مفقودالاثر فوت نموده مستمری
موقتی از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می‌شود و در صورتی که معلوم شود در حال
حیات‌می‌باشد وضعیت حقوق آنان به حال اولیه اعاده می‌گردد.
‌ماده 106 - به افسران و کارمندانی که از خدمت اخراج یا مستعفی می‌گردند نصف کسور
بازنشستگی آنان که به صندوق بازنشستگی پرداخته‌مسترد خواهد شد.
‌ماده 107 - معلولین مصرحه در این قانون چنانچه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی
بهبودی حاصل نمایند و امکان ارجاع شغل به آنان از طرف‌کمیسیون عالی پزشکی نظامی
گواهی شود به خدمت اعاده و به کار مناسب گمارده خواهند شد.
‌ماده 108 - هر گاه در اثر ترقی هزینه زندگی به حقوق افسران و کارمندان شاغل مبلغی
اضافه شود معادل آن به حقوق بازنشستگان و معلولین و‌مستمری‌بگیران هم‌درجه آنان که
قدمت خدمتشان مساوی است اضافه خواهد شد. به طور کلی هر موقع اشل حقوق افسران و
کارمندان کسر یا علاوه‌گردد حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری که به موجب این
قانون برقرار می‌شود به همان نسبت کسر یا علاوه خواهد شد.
‌تبصره - کلیه بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران فعلی از تاریخ تصویب از مقررات
این قانون استفاده خواهند کرد.
‌ماده 109 - حقوقی که در موقع بازنشستگی مطابق مقررات این قانون تعلق می‌گیرد از
صندوق بازنشستگی و آنچه در اثر تغییر اشل به حقوق‌بازنشستگان و معلولین و
مستمری‌بگیران اضافه شود از بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری تأمین و پرداخت خواهد شد.
‌فصل هفتم - متفرقه
‌ماده 110 - دریافت دو حقوق از صندوق دولت و سازمانهای وابسته به آن به هر عنوان
مطلقاً ممنوع است و همچنین تصدی دو شغل سازمانی‌ممنوع است مگر در موارد غیر عادی که
به اراده سنیه ملوکانه ممکن خواهد بود.
‌ماده 111 - از تاریخ تصویب این قانون اعطاء ارشدیت جز در مواقع جنگ مطلقاً ممنوع
می‌باشد.
‌ماده 112 - افسران و کارمندان حق استفاده از مرخصی سالیانه را با استفاده از حقوق
و مزایای مربوطه به شرح ذیل دارا می‌باشند:
‌الف - افسران و کارمندان کادر ثابت اعم از نظامی و غیر نظامی یک ماه و آنها که در
نقاط بد آب و هوا خدمت می‌کنند چهل و پنج روز.
ب - افسران و افراد وظیفه پانزده روز.
‌ماده 113 - برای رسیدگی به تخلفات افسران و همردیفان که مستوجب اخراج (‌موضوع
ماده 15) می‌باشند و همچنین برای رسیدگی به شکایات‌آنان راجع به امور خدمتی که در
سلسله مراتب به نتیجه قطعی نرسیده‌اند هیأتی به نام هیأت رسیدگی به شرح زیر تشکیل
می‌شود:
1 - وزیر جنگ.
2 - رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران.
3 - رئیس ستاد نیروی مربوطه (‌زمینی، هوایی، دریایی).
4 - دادستان ارتش.
5 - رئیس کارگزینی ارتش.
‌ماده 114 - در صورتی که موضوع رسیدگی مربوط به یکی از افسران ژاندارمری باشد به
جای رئیس ستاد مربوطه فرمانده ژاندارمری در هیأت‌رسیدگی شرکت خواهد نمود:
‌ماده 115 - تصمیمات هیأت رسیدگی پس از استماع دفاع افسران و همردیفان به اکثریت
آراء اتخاذ و سپس به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه‌گزارش و در صورت تصویب به
موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده 116 - حدود اختیارات رؤسای ستادهای سه گانه و مقامات بالاتر در مورد تنبیه
افسران متخلف و همردیفان تا سرهنگ دوم (‌داخل) علاوه بر‌آن چه که در آیین‌نامه
انضباطی پیش‌بینی شده به شرح زیر است:
‌الف - انتظار خدمت حداکثر تا شش ماه موضوع ماده 12.
ب - بدون کاری حداکثر تا سه ماه موضوع ماده 13.
‌تبصره - اختیارات مذکور در بند "‌الف" و "ب" نسبت به درجه‌داران و افراد و
همردیفان با مقامات مذکور در ماده 19 می‌باشد.
‌ماده 117 - انتظار خدمت و بدون کاری سرهنگ به بالا به شرح زیر:
1 - انتظار خدمت سه ماه.
2 - بدون کاری دو ماه.
‌موکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.
‌تبصره - فرمانده ژاندارمری نسبت به افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری تا
سرهنگ دوم (‌داخل) دارای اختیارات مذکور در بند "‌الف" و "ب"‌ماده 116 بوده و در
مورد از سرهنگ به بالا موکول به تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه خواهد بود.
‌ماده 118 - اخراج درجه‌داران و همردیفان موکول به پیشنهاد کمیسیون تحقیق متشکل از
پنج نفر افسر از واحد مربوطه و تصویب مقامات مذکور در‌ماده 19 می‌باشد.
‌ماده 119 - اخراج دانشجویان دانشکده‌های افسری و آموزشگاه افسری جزء کادر ثابت و
احتیاط موکول به پیشنهاد شورای دانشکده افسری یا‌شورای دانشگاه نظامی و تصویب رئیس
ستاد نیروی مربوطه خواهد بود.
‌ماده 120 - اخراج دانش‌آموزان آموزشگاههای درجه‌داری موکول به پیشنهاد کمیسیون
تحقیق متشکل از پنج افسر از واحد مربوطه و تصویب‌مقامات مذکور در ماده 19 می‌باشد.
‌تبصره 1 - دانشجویان و دانش‌آموزان داوطلب چنانچه در جریان دوره تحصیلی به یکی از
علل مشروحه زیر:
‌عدم انضباط، فساد اخلاق، عدم صلاحیت، معافیت بر حسب تقاضای شخصی از دانشکده و یا
آموزشگاه اخراج شوند مدت تحصیل آنان جزء خدمت‌زیر پرچم محسوب نخواهد شد.
‌تبصره 2 - چنانچه بین دانشجویان احتیاط یا سربازان وظیفه - دیپلمه - لیسانسیه
دکتر که برای نیل به مقام افسری به قسمتها اعزام می‌گردند‌اشخاصی یافت شوند که در
حین خدمت قبل از نیل به مقام افسری عدم شایستگی از آنان مشهود و مراتب مورد گواهی
شورای دانشگاه و یا فرمانده‌مستقل و تصویب ستاد نیروی مربوطه واقع گردد بایستی دو
سال خدمت زیر پرچم را با احتساب مدت خدمت قبلی مانند افراد انجام دهند.
‌ماده 121 - افسران و کارمندان ژاندارمری کل کشور از لحاظ استخدام تابع مقررات این
قانون خواهند بود.
‌ماده 122 - حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه بازنشستگی افسران و درجه‌داران
ژاندارمری طبق مقررات این قانون از صندوق بازنشستگی‌بانک سپه پرداخت خواهد شد و
کسور بازنشستگی آنان ماهانه طبق مقررات مندرج در ماده 81 از طریق ژاندارمری به
صندوق بازنشستگی بانک سپه‌پرداخت خواهد شد.
‌ماده 123 - وزارت جنگ موظف است آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون را تنظیم و پس
از تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین به موقع اجرا‌گذارد.
‌ماده 124 - مقررات این قانون که شامل 7 فصل و 125 ماده 44 تبصره می‌باشد با توجه
به ماده 51 از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد‌و قوانین ترفیعات و
بازنشستگی و مقررات حقوق ماهانه قبلی ارتش و هر نوع قوانین دیگر که مغایر این
قانون باشد ملغی می‌گردد.
‌ماده 125 - وزارت جنگ و کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
‌این قانون که مشتمل بر یکصد و بیست و پنج ماده و چهل و چهار تبصره است در جلسه
یکشنبه سی‌ام تیر ماه یک هزار و سیصد و سی و شش به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
‌قانون بالا در جلسه 1336.3.30 به تصویب مجلس سنا رسیده است.