اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور


شماره۱۵۹۰۰۵/ت۵۲۰۶۲هـ                              ۳/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت

وزارت نیرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهادکشاورزی

وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون ­اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب­ نامه شماره ۲۹۴۳۳/ت۵۱۹۰۲هـ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف ـ در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) واژه «مستقیماً» حذف و حسب مورد عبارات «به حساب تمـرکز وجوه سازمان نزد خـزانه» و «به حسابی که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفی می­شود» به عبارت «مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه­ها به حساب مربوط در خزانه­داری کل کشور» اصلاح می­شود.

ب ـ در بند (ج)، عبارت «با احتساب» به عبارت «که مشتمل بر» اصلاح و بعد از عبارت «ارزش افزوده» عبارت «نیز می­باشد» اضافه می­شود و به انتهای بند یادشده عبارت «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده سوخت نیروگاهی را براساس ترتیبات مواد (۲۱) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب­های ذی­ربط واریز نماید.» اضافه می­شود.

پ ـ در بند (د) بعد از عبارت «مبلغ ده (۱۰) ریال» عبارت «بابت سهم هدفمندی یارانه­ها» و به انتهای این بند عبارت «و صد درصد (۱۰۰%) منابع حاصل از افزایش قیمت آب در سال­های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود و براساس ماده(۸) قانون هدفمند کردن یارانه­ها به صنعت آب اختصاص می­یابد.» اضافه می­شود.

ت ـ بند (هـ) به شرح زیر اصلاح می­شود:

«هـ ـ شرکت­های مذکور موظفند وجوه فوق­الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت­های خود مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه­ها به حساب مربوط در خزانه­داری کل کشور و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را براساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت­­های خود را نیز به حساب­های ذی­ربط واریز نمایند و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب­نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت­های فوق­الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب­های تمرکز وجوه شرکت­های مرتبط و واریز به حساب سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور می­باشد.»

۲ـ ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می­شود:

«ماده۳ـ تأمین اعتبار برای اجرای بند (ب) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از محل ردیف­های یارانه­ای بودجه عمومی مندرج در این قانون مجاز است.»

۳ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف ـ بعد از عبارت «سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه» عبارت «و برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل (۶) ماه سابقه حضور در جبهه به نحوی که مستمری ماهانه آن­ها کمتر از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دستمزد سال ۱۳۹۴ نباشد،» اضافه می­شود.

ب ـ در بند (الف)، بعد از عبارت «مکلف است» عبارت «با رعایت قوانین مربوط» اضافه و عبارت «دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می­شود.» حذف می­شود.

ج ـ متن زیر به عنوان بند (ج) اضافه می­شود:

«ج ـ مستمری رزمندگان معسر، موضوع بند (ز) تبصره (۲۰) که نحوه برقراری و پرداخت آن تابع دستورالعمل مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور خواهد بود، ماهیانه توسط سازمان به حساب سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح واریز خواهد شد.»

۴ـ در بند (ج) ماده (۶)، عبارت «تا مبلغ» به عبارت «در سقف نود درصد (۹۰%) مبلغ» اصلاح و بعد از عبارت «پرداخت می­شود.» عبارت «معادل ده درصد (۱۰%) از اعتبار یادشده برای اجرای طرح توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمترتوسعه­یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار به سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور اختصاص می­یابد.» اضافه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

شماره۱۵۸۶۵۹/ت۵۲۷۹۱هـ                              ۲/۱۲/۱۳۹۴
اصلاح بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق توسعه ملی

هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد:

در بند (ب) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه، موضوع تصویب نامه شماره ۸۵۹۴۳/ت۵۲۳۱۸هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴، عبارت «با تصویب هیئت امنای صندوق مذکور» حذف می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری