قانون مربوط به اصلاح قانون گذرنامه

‌قانون مربوط به اصلاح قانون گذرنامه
‌مصوب 1343.2.10
‌ماده واحده - 1 - بازرسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مسافرت و گذرنامه اتباع داخله
و خارجه با رعایت مقررات قانون گذرنامه و قانون ورود و‌خروج اتباع خارجه مصوب 19
اردیبهشت ماه 1310 در دفاتر گمرکی محل ورود و خروج به عهده مأمورین شهربانی واگذار
می‌شود بدون این که در‌امور گمرکی یا فرودگاه دخالتی نمایند و در نقاطی که مأمورین
شهربانی نباشند این وظیفه به عهده مأمورین گمرک مرزی است.
2 - روادید مراجعت اتباع ایران در کشورهای بیگانه از طرف نمایندگان ایران در خارجه
از تاریخ اجرای این قانون موقوف می‌شود.
3 - وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
‌قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه
دهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
‌قانون فوق در جلسه روز دوم بهمن ماه 1342 به تصویب مجلس سنا رسیده است