لایحه قانونی تأسیس دانشگاه پهلوی

‌لایحه قانونی تأسیس دانشگاه پهلوی
‌مصوب 1343.3.6 (‌کمیسیون مشترک فرهنگ مجلسین)
‌ماده اول - تحت توجهات و به ریاست عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمدرضا شاه
پهلوی دانشگاهی به نام دانشگاه پهلوی در شیراز تأسیس‌می‌شود.
‌ماده دوم - هدف این دانشگاه تعلیم و ترویج و نشر علوم و فنون و ادبیات و انجام
تحقیقات و مطالعات علمی فنی و اقتصادی و اجتماعی و‌شناساندن تمدن و فرهنگ ایران
است.
‌ماده سوم - دانشگاه پهلوی دارای شخصیت حقوقی است.
‌ماده چهارم - کلیه امور علمی و فنی و آموزشی و مالی و اداری و استخدامی دانشگاه
زیر نظر هیأتی به نام امنای دانشگاه پهلوی اداره می‌شود.
‌ماده پنجم - هیأت امنای دانشگاه پهلوی تشکیل می‌شود از:
1 - وزیر در بار شاهنشاهی.
2 - وزیر فرهنگ.
3 - رییس دانشگاه پهلوی.
4 - استاندار فارس.
5 - مدیر عامل سازمان برنامه.
6 - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران .
‌و عده‌ای بین 9 تا 15 نفر از شخصیت‌های ذیصلاحیت فرهنگی و اقتصادی و ارباب صنایع
کشور که پیشنهاد وزارتین در بار و فرهنگ و تصویب‌اعلیحضرت همایون شاهنشاه برای مدت
شش سال انتخاب می‌شوند.
‌تبصره - ریاست هیأت امناء با وزیر دربار شاهنشاهی و در غیاب او با وزیر فرهنگ
خواهد بود.
‌ماده ششم - یک سوم اعضای انتخابی اولین هیأت امناء در پایان سال دوم و یک سوم
دیگر آنان در پایان سال چهارم به قید قرعه خارج می‌شود و‌جانشینان آنها به ترتیب
مذکور در ماده پنجم انتخاب خواهند شد.
‌ماده هفتم - هیأت امناء نماینده قانونی دانشگاه است و دارای اختیارات ذیل خواهد
بود:
1ـ تعیین اعضای هیئت آموزشی به پیشنهاد رئیس دانشگاه با توجه به صلاحیت علمی آنان
بر طبق مقررات مربوط به حداقل مدارج علمی که به‌تصویب وزارت فرهنگ خواهد رسید.
2 - تعیین رؤسای دانشکده‌ها به پیشنهاد رییس دانشگاه.
3 - تصویب اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری و استخدامی و مالی دانشگاه.
4 - اجازه ایجاد دانشکده یا مؤسسات دیگر با توجه به نیازمندیهای کشور.
5 - اعطای گواهینامه و درجات علمی رسمی دانشگاه بر طبق آیین‌نامه خاصی که به
پیشنهاد هیأت آموزشی به تصویب هیأت امناء می‌رسد و‌اعطای درجات افتخاری بر طبق
آیین‌نامه خاصی که به تصویب هیأت امناء خواهد رسید.
6 - تفویض اختیارات لازم به رییس دانشگاه و کمیته‌های فرعی هیأت امناء.
7 - تعیین میزان شهریه و سایر وجوهی که دانشجویان باید به پردازند.
8 - قبول یا رد هر گونه کمک و هدیه و موقوفه.
9 - فروش و تعویض و انتقال اموال دانشگاه به پیشنهاد رییس دانشگاه.
‌ماده هشتم - رییس دانشگاه پهلوی به پیشنهاد هیأت امناء و تصویب اعلیحضرت همایون
شاهنشاه به فرمان همایونی منصوب می‌شود.
‌تبصره - رییس دانشگاه پهلوی به طور تمام وقت انجام وظیفه می‌کند و نباید شغل
دیگری داشته باشد.
‌ماده نهم - دانشنامه‌های دانشگاه پهلوی ارزش قانونی معادل با دانشنامه‌های
دانشگاههای دولتی دارد مشروط بر این که برنامه دروس و تحصیلات‌دانشگاه پهلوی به
تشخیص شورای مرکزی دانشگاهها کافی برای اعطای درجات علمی مانند لیسانس و
فوق‌لیسانس و دکتری و مهندسی و نظایر آنها‌باشد در صورت اخیر دانشنامه‌های مذکور
به امضای وزیر فرهنگ نیز خواهد رسید.
‌ماده دهم - هیأت امناء موظف است همه‌ساله گزارش جامعی از شرح اقدامات سال گذشته
از برنامه‌های سال آینده دانشگاه را به وزارت فرهنگ‌تسلیم دارد.
‌ماده یازدهم - دانشگاه دارای هیأتی به نام هیأت آموزشی است که مسئولیت امور
آموزشی و و تحقیقاتی و علمی دانشگاه را به عهده دارد.
‌ماده دوازدهم - هیأت آموزشی تشکیل می‌شود از معلمان تمام وقت دانشگاه که به
پیشنهاد رییس دانشگاه و تصویب هیأت امنا انتخاب می‌شوند.
‌ماده سیزدهم - اعضای هیأت آموزشی را نمی‌توان از شغل و امتیازات خود محروم کرد
مگر در صورت تخلف از مقررات دانشگاه بر طبق آیین‌نامه‌خاصی که به تصویب هیأت امناء
خواهد رسید.
‌ماده چهاردهم - اعضای هیأت آموزشی در نحوه تدریس و تحقیقات علمی و نشر و تقریر
موضوعات مربوط به رشته‌های تخصصی طبق مقررات‌دانشگاه دارای آزادی عمل می‌باشند.
‌ماده پانزدهم - استخدام دانشمندان طبق قرارداد به صورت غیر تمام وقت برای تدریس و
تحقیق بلامانع است این قبیل دانشمندان در شوراها حق‌رأی ندارند.
‌ماده شانزدهم - هیأت امنای دانشگاه پهلوی موظف است هر سال میزان اعتبارات لازم را
برای اجرای وظایف دانشگاه پهلوی ضمن گزارشی مشعر‌بر طرح‌ها و برنامه‌هایی که این
اعتبار برای انجام آنها به مصرف خواهد رسید به وزارت فرهنگ تسلیم کند.
‌ماده هفدهم - وزارت فرهنگ همه‌ساله اعتبار متناسب با احتیاجات دانشگاه با توجه به
درآمدهایی که از منابع مختلف عاید دانشگاه می‌شود ضمن‌بودجه سالیانه خود منظور و
به صورت یک قلم پس از انجام تشریفات قانونی به دانشگاه پهلوی خواهد پرداخت.
‌ماده هیجدهم - پس از تشکیل دانشگاه پهلوی دانشگاه شیراز منحل و کلیه امور و اموال
آن به دانشگاه مذکور واگذار می‌شود و وزارت فرهنگ‌موظف است تکلیف کارکنان آموزشی و
اداری دانشگاه شیراز را با توجه به مقررات استخدامی آنان تعیین و ابلاغ نماید و در
صورتی که دانشگاه پهلوی‌احتیاج به استفاده از خدمت هر یک از این اشخاص داشته باشد
وزارت فرهنگ در حدود مقررات استخدامی دولت ترتیب لازم را برای ادامه خدمت‌آنان در
دانشگاه مزبور خواهد داد.
‌لایحه قانونی تأسیس دانشگاه پهلوی و اساسنامه آن مشتمل بر هیجده ماده و دو تبصره
که به موجب ماده واحده بیستم آذر ماه 1342 به مجلس شورای‌ملی تقدیم و به کمیسیون
مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ ششم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه با
اصلاحاتی به تصویب کمیسیون‌مزبور رسید بنابر این به مدلول ماده واحده مذکور در فوق
متن مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که نسخه‌ای از آن ضمیمه است تا تصویب نهایی‌مجلسین
قابل اجرا می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا
‌مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی