کاهش تعداد طبقات تعرفه ای کلیه ردیفهای تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

کاهش تعداد طبقات تعرفه ای کلیه ردیفهای تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۴۳۳۷۵/۶۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تعداد طبقات تعرفهای کلیه ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از (۱۰) طبقه به (۸) طبقه
به شرح جدول زیر کاهش مییابد.
                        
                     معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری