قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی

‌قانون خرید اراضی و
ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی
‌مصوب 1347.9.26
‌ماده 1 - هرگاه برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمت آنها و همچنین
بهتر نمایاندن آثار مزبور و انجام عملیات حفاری و بررسیهای‌باستانی احتیاج به خرید
اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی باشد وزارت فرهنگ و هنر
طبق مفاد این قانون عمل می‌کند.
‌ماده 2 - خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات از طریق توافق صورت خواهد گرفت.
‌ماده 3 - هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین وزارت فرهنگ و هنر و
مالک یا مالکان توافق حاصل نشود بهای اراضی و ابنیه و‌تأسیسات مذکور به وسیله
هیأتی مرکب از وزیر کشور - دادستان کل - مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنها با توجه به
نظر کارشناسان تعیین خواهد شد و‌تصمیم هیأت قطعی است و در این مورد علاوه بر قیمت
تعیین شده پنج درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله
ساکن‌باشد علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت تعیین شده افزوده خواهد شد
و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد پانزده درصد‌قیمت تعیین شده نیز
از این بابت به او پرداخت خواهد گردید.
‌تبصره 1 - در مورد اراضی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی وزیر اصلاحات ارضی و
تعاون روستایی یا نماینده او به جای وزیر کشور یا‌نماینده او عضو هیأت خواهد بود.
‌تبصره 2 - ترتیب پرداخت حق کسب و پیشه کسانی که محل کسب آنان در اثر اجرای این
قانون از بین می‌رود طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون‌صورت خواهد گرفت.
‌ماده 4 - نسبت به اراضی مورد احتیاج که طبق مقررات اصلاحات ارضی بین زارعین تقسیم
و یا به آنان فروخته شده و یا اجاره داده شده است به‌نحو زیر اقدام می‌گردد:
‌الف - در مورد اراضی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بین زارعین تقسیم و یا به
آنان فروخته شده است طبق ماده 2 و 3 این قانون عمل‌خواهد شد.
ب - در مورد اراضی که در اجرای مقررات مرحله دوم به زارعین اجاره داده شده است
وزارت فرهنگ و هنر ضمن پرداخت ارزش ملک به مالک‌حق‌السعی و کلیه حقوق زارعانه
زارعین را با توافق خریداری خواهد نمود.
ج - در مورد اراضی موقوفه که به اجاره داده شده است حق‌السعی و کلیه حقوق زارعانه
زارعین از طریق توافق خریداری و وزارت فرهنگ و هنر‌قائم‌مقام مستأجر در مورد اجاره
نسبت به بقیه مدت اجاره خواهد شد.
‌د - در صورت عدم توافق بین وزارت فرهنگ و هنر و زارعین در مورد بند ب و بند ج نظر
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی در تعیین‌ارزش حق‌السعی و کلیه حقوق زارعانه
زارعین قطعی خواهد بود در این مورد نیز علاوه بر ارزش تعیین شده از طرف وزارت
اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی مزایای مندرج در ماده (3) این قانون بر حسب مورد
اضافه و پرداخت خواهد شد.
‌ماده 5 - تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت تمام قیمت و یا وجوهی که در
بندهای فوق تعیین شده مجاز نیست مگر با رضایت‌فروشنده یا صاحب حق.
‌ماده 6 - در صورتی که مالک یا زارع یا متولی و یا مستأجر به انتقال یا تحویل
اراضی و ابنیه و تأسیسات رضایت ندهد دادستان محل پس از اطلاع‌بر این که قیمت اراضی
و ابنیه و تأسیسات و وجوهی که طبق این قانون تعلق می‌گیرد در صندوق ثبت تودیع شده
است سند انتقال ملک مورد نظر را‌امضاء و نسبت به تخلیه و تحویل ملک مذکور فوراً
اقدام می‌نماید.
‌تبصره - در مواردی که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر اقدامات فوری استحفاظی برای حفظ
اراضی و ابنیه و تأسیسات مورد معامله ضروری‌باشد وزارت فرهنگ و هنر می‌تواند قبل
از پایان تشریفات خرید و تصرف به نحو مقتضی و در صورت لزوم با همکاری مأموران
انتظامی اقدامات‌استحفاظی به نحوی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی
خواهد شد به عمل آورد.
‌ماده 7 - آیین‌نامه مربوط به اجرای این قانون به پیشنهاد وزارت فرهنگ و هنر به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره که در تاریخ روز دوشنبه چهارم آذر ماه
1347 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه‌بیست و ششم آذر ماه یک هزار
و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی