آیین­نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

شماره۱۵۱۹۲/ت۵۰۸۲۰هـ                               ۱۲/۲/۱۳۹۵

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه ۸/۲/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ب) ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین­نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده۱ـ به منظور برنامه ریزی مشترک و تدوین بسته های اجرایی مناسب برای حمایت مؤثر از تحقیقات، سرمایه گذاری، ترویج و توسعه واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت از طریق بخش غیر دولتی و همچنین حمایت از مراکز تحقیقاتی و صنایع مربوط، برای توسعه دانش فنی بومی و خوداتکایی کشور در تأمین تجهیزات تولید همزمان برق، حرارت و برودت کارگروهی با مسؤولیت وزارت نفت و عضویت وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور، حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران در سطح معاونین دستگاه های مذکور تشکیل می شود.

ماده۲ـ به منظور توسعه و ترویج استفاده از فناوری های بومی تولید همزمان برق و حرارت و برودت، کلیه دستگاه های ذی ربط موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سیاست ها و طرح های اولویت دار مورد نظر خود برای احداث واحدهای تولید همزمان را به همراه امکان سنجی های فنی، اقتصادی و زیست محیطی آنها، به دبیرخانه کارگروه مذکور پیشنهاد نمایند.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه طرح های دریافتی را اولویت بندی و تلفیق نموده و به همراه برآورد بودجه مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم لازم به کارگروه ارسال می نماید.

ماده۳ـ کارگروه موضوع ماده (۱) این تصویب نامه موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط نقشه راه انتقال دانش فنی واحدهای تولید همزمان انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی و یا برودتی و نیز نقشه راه استفاده از تجهیزات آب شیرین کن در کنار واحدهای مذکور را با توجه به ملاحظات آمایش سرزمینی، ظرف یک سال تهیه نماید.

ماده۴ـ مالکین واحدهای تولید همزمان برق و حرارت و برودت در صورت تمایل به فروش مازاد نیاز برق به شبکه برق، موظفند مجوز احداث واحد و اتصال به شبکه را از وزارت نیرو (شرکت تابعه ذی ربط) دریافت نمایند. وزارت نیرو مکلف است برق تحویلی به شبکه را مطابق آیین نامه های مربوط به واحدهای تولید پراکنده در وزارت مذکور خریداری نماید.

ماده۵ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به لحاظ الزامات و معیارهای استفاده از سامانه (سیستم) های تولید همزمان در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام نماید. سازمان حفاظت محیط زیست نیز موظف است دستورالعمل زیست محیطی مورد نیاز برای احداث بهره برداری و نگهداری واحدهای CHP و CCHP را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده۶ ـ وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را به منظور فراهم آمدن امکان تخصیص کنتور گاز مجزا به مولدهای تولید همزمان و همچنین اصلاح تعرفه گازبهای آنها در قالب بسته قیمت گذاری گاز انجام دهد.

ماده۷ـ منابع مالی اجرای این آیین نامه از محل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تأمین می شود.

ماده۸ ـ دبیرخانه کارگروه موضوع ماده (۱) این تصویب نامه موظف است گزارش پیشرفت کار مفاد این تصویب نامه را هر شش ماه یک بار به دفتر هیأت دولت ارایه نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری