تصویبنامه در خصوص تعیین آقای حمیدرضا عظیمیان به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

۲۰/۲/۱۳۹۵                         هـ۵۳۰۷۲ت/۱۹۱۷۷شماره

تصویبنامه در خصوص تعیین آقای حمیدرضا عظیمیان

به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن
وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۴۲۲۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۱۲(
آقای حمیدرضا عظیمیان به عنوان رئیس هیأت مدیره و اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب کرد:

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین میشود.

                                 معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری