قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز

‌قانون منع احداث بنا و
ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز
‌مصوب 1350.3.31
‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله 250
متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از‌محدوده شهرها ممنوع است و در
صورت احداث بنا و ساختمان شرکت ملی گاز ایران مجاز است با حضور نماینده ژاندارمری
یا شهربانی یا بخشداری‌اقدام به انهدام آن نماید و هیچ گونه خسارتی از این بابت به
اشخاص پرداخت نخواهد شد.
‌تبصره 1 - شرکت ملی گاز ایران مجاز است در مواردی که انتخاب فاصله 250 متر مذکور
در این قانون را با توجه به مقتضیات فنی و محلی‌ضروری نداند فاصله کمتری را تعیین
نماید.
‌تبصره 2 - احداث بنا و ساختمانی که صرفاً به منظور استفاده از دریا باشد در صورتی
که طبق تشخیص شرکت ملی گاز ایران موجب خرابی و‌خسارت نگردد مجاز خواهد بو.
‌آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای این تبصره به پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 3 - چنانچه ابنیه و ساختمانهایی قبل از تصویب این قانون بین حریم مذکور در
ماده 11 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت‌ماه 1347 و حریمهای مذکور در
این قانون ایجاد شده باشد و شرکت ملی گاز ایران انهدام آن را ضروری بداند بر اساس
ماده 11 قانون اساسنامه شرکت‌ملی نفت ایران اقدام و خسارت وارده به اشخاص پرداخت
خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
پنجشنبه 1349.12.27 در جلسه روز دوشنبه سی و‌یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا جعفر شریف‌امامی