تصویب نامه شماره 17988 مورخ 1339.6.24 هیأت وزیران راجع به اختصاص نصف اضافه درآمد غیر مستقیم جهت مصارف تهیه وسائل جشن دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی

‌تصویب‌نامه
شماره 17988 مورخ 1339.6.24 هیأت وزیران راجع به اختصاص نصف اضافه درآمد غیر
مستقیم جهت‌مصارف تهیه وسائل جشن دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی
‌مصوب 1350.7.15 کمیسیون بودجه مجلسین
‌ماده واحده - عمل دولت به استناد تصویب‌نامه شماره 17988 مورخ 1339.6.24 هیأت
وزیران مربوط به اختصاص نصف اضافه درآمد غیر‌مستقیم سال 1339 کل کشور جهت مصارف
تهیه وسائل جشن دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران تأیید می‌شود.
‌تصویب‌نامه فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده واحده مصوب 1350.2.6 پس از تصویب
کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه روز‌سه‌شنبه 1350.2.28 در جلسه روز پنجشنبه
پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا
رسیده است.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی