قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی

‌قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی
‌مصوب 1350.11.12
‌ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت منابع طبیعی منحل و کلیه کارکنان و
تشکیلات و وظایف و اختیارات و اعتبارات و دارایی آن وزارت و‌شرکت‌ها و مؤسسات و
واحدهای وابسته به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت کشاورزی که از این به بعد
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی نامیده‌می‌شود منتقل و یا وابسته می‌گردد و کلیه
وظایف و اختیارات وزیر و وزارت منابع طبیعی ناشی از قوانین و مقررات مربوط به
منابع طبیعی یا سایر‌قوانین به وزیر و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
‌ماده 2 - به منظور انجام وظایف و مقررات مربوط به حفظ و حمایت و احیاء و توسعه و
بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه‌های‌طبیعی و اراضی مستحدثه
ساحلی و حفاظت آبخیزها سازمانی به نام سازمان جنگلها و مراتع کشور تشکیل می‌شود.
‌تبصره 1 - آن قسمت از تشکیلات و اعتبارات و اختیارات لازم برای اجرای قوانین
مربوط و دارایی وزارت منحل شده منابع طبیعی که به تشخیص‌وزیر کشاورزی و منابع
طبیعی ضروری باشد به سازمان مذکور منتقل و محول می‌شود، سازمان مزبور دارای شخصیت
حقوقی و ذیحسابی مستقل‌می‌باشد و رییس سازمان سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی را خواهد داشت.
‌تبصره 2 - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند هر جزء از وظایف دیگر پیش‌بینی
شده در ماده 17 این قانون را که مربوط به وظایف مندرج در‌این ماده باشد در صورت
ضرورت به این سازمان محول نماید.
‌ماده 3 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در زمینه حفظ منابع طبیعی و
جلوگیری از انهدام آنها و بهبود محیط زیست گیاهان و‌جانداران و پیشگیری و ممانعت
از هر اقدامی که زیان‌بخش و موجب برهم خوردن تناسب و تعادل محیط زیست بشود طبق
آیین‌نامه‌های لازم اقدام و‌بر حسن اجرای مقررات مربوط نظارت نماید.
‌تبصره - آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده به وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و
وزارت اقتصاد تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط‌مجلسین به موقع اجرا گذارده
خواهد شد.
‌ماده 4 - از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان
حفاظت محیط زیست و همچنین نام شورای عالی سازمان‌مزبور به شورای عالی حفاظت محیط
زیست تبدیل می‌شود. کلیه امور مربوط به حیوانات وحشی و آبزیان رودخانه‌ها و آبهای
داخلی و حفظ محیط‌زیست به سازمان حفاظت محیط زیست محول می‌شود.
‌رییس این سازمان سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.
‌تبصره - امور شیلات کماکان بر اساس مقررات خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
به حفاظت محیط زیست اداره خواهد شد.
‌ماده 5 - شرکت سهامی صنایع شیر ایران و سازمان گوشت کشور به وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی وابسته می‌شود و اختیارات وزیر تولیدات‌کشاورزی و مواد مصرفی ناشی از
قوانین و مقررات مربوط و همچنین نمایندگی کلیه سهام دولت در مجمع عمومی شرکت سهامی
صنایع شیر ایران به‌وزیر کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
‌تبصره 1 - شورای سازمان گوشت منحل و وظایف و اختیارات شورای مزبور به وزیر
کشاورزی و منابع طبیعی واگذار می‌شود.
‌تبصره 2 - هر گونه تغییر در اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران و سازمان گوشت
کشور پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و کشاورزی و‌دارایی مجلسین به مورد اجراء
گذارده خواهد شد.
‌تبصره 3 - در اجرای وظایف مقرر در اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران و سازمان
گوشت کشور وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌کشتارگاهها و سردخانه‌های لازم را ایجاد
خواهد نمود و تأسیساتی که به عنوان کشتارگاه و سردخانه یا سرمایه دولت بدین منظور
به وجود آمده است با‌کلیه دارایی و اموال به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی منتقل
می‌گردد.
‌تبصره 4 - به منظور حداکثر استفاده از منابع و امکانات شرکت سهامی صنایع شیر
ایران و سازمان گوشت کشور و جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای‌مکرر و فراهم نمودن موجبات
استفاده شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی روستایی از کارخانه‌ها و کشتارگاهها
و سردخانه‌هایی که با سرمایه‌دولت به وجود آمده و خواهد آمد ترتیب لازم بر اساس
ضوابط مورد توافق بین وزرای کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون امور روستاها داده
خواهد شد.
‌تبصره 5 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اقدامات لازم برای تولید گوشت و
فرآورده‌های دامی مورد نیاز کشور را رأساً و یا با همکاری و تشویق‌بخش خصوصی از طرق
مختلف از جمله تعیین و تضمین حداقل قیمت خرید انجام خواهد داد. تولید گوشت و
فرآورده‌های دامی شامل کلیه اقدامات‌در زمینه پرورش و بهره‌برداری از دام - طیور -
زنبور عسل - کرم ابریشم و آبزیان می‌باشد.
‌تبصره 6 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند کشتارگاهها و سردخانه‌هایی را که
برای شهرداریها با استفاده از اعتبارات عمرانی ساخته شده‌است اجاره یا خریداری
نماید، تعیین میزان اجاره‌بها یا بهای خرید با توافق طرفین و در صورت عدم توافق از
طریق هیأت سه نفری مذکور در ماده 29‌قانون برنامه عمرانی چهارم و بر اساس مقررات
ماده مذکور به عمل خواهد آمد، در تعیین قیمت خرید یا اجاره‌بها مبالغی که از
اعتبارات برنامه‌های‌عمرانی بلاعوض پرداخت شده از میزان سرمایه‌گذاری کسر می‌شود.
در مورد کشتارگاه تهران فقط ساختمان و ماشین آلات و تأسیسات مربوط به‌کشتارگاه به
شرح فوق خریداری شده و عرصه و اراضی کشتارگاه به مالکیت شهرداری باقی خواهد ماند
ولی تا پنج سال بدون اجاره‌بها در اختیار وزارت‌کشاورزی و منابع طبیعی قرار خواهد
گرفت و چنانچه پس از انقضای مدت پنج سال احتیاج به عرصه مزبور باقی باشد اجاره‌بها
با رعایت شرایط فوق‌تعیین و پرداخت خواهد شد. کلیه کارکنان فعلی کشتارگاه با سوابق
خدمتی خود به سازمانها و شرکتهای مربوط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
منتقل‌می‌شوند.
‌سردخانه واقع در محوطه کشتارگاه کماکان در مالکیت و اختیار شهرداری پایتخت باقی
می‌ماند.
‌ماده 6 - اجرای قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها به وزارت
کشاورزی و منابع طبیعی محول می‌شود.
‌تبصره 1 - در زمینهایی که از سد محمدرضا شاه پهلوی آبیاری می‌شود و از طرف سازمان
آب و برق خوزستان از طریق عمل مستقیم یا اجاره و یا‌به هر نحو دیگر فعالیتهای کشت
و صنعت در آن آغاز شده یا خواهد شد اجرای قانون به نمایندگی وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی کماکان به عهده‌وزارت آب و برق و سازمان آب و برق خوزستان می‌باشد.
‌تبصره 2 - وزارت آب و برق کماکان از اختیارات ناشی از ماده 2 قانون تأسیس شرکتهای
بهره‌برداری از اراضی زیر سدها برای اصلاح و تغییر‌اساسنامه‌های شرکتهای وابسته
بخود استفاده خواهد کرد.
‌تبصره 3 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌تواند با موافقت وزارت آب و برق اجرای
تمام یا قسمتی از طرحهای مربوط به تثبیت خاک و‌جلوگیری از فرسایش اراضی در حوزه آب
زیر سدها را با اعتبارات مربوط به وزارت آب و برق و یا سازمانهای تابعه آن واگذار
نماید و در این موارد کلیه‌اختیارات قانونی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت
مذکور یا سازمان مربوط تفویض می‌شود.
‌ماده 7 - اختیارات شورای مؤسسه تحقیقات منابع طبیعی که از این به بعد به مؤسسه
تحقیقات جنگلها و مراتع تبدیل می‌شود به شورایی که‌اعضای آن از طرف وزیر کشاورزی و
منابع طبیعی انتخاب خواهد شد تفویض می‌گردد.
‌ماده 8 - نمایندگی تمام سهام دولت در مجمع عمومی صاحبان سهام صندوق توسعه کشاورزی
و صندوق عمران مراتع به وزیر کشاورزی و منابع‌طبیعی واگذار می‌شود.
‌ماده 9 - کلیه وظائف و اختیارات وزیر آب و برق و مدیر عامل سازمان برنامه در
شورای سازمان عمران قزوین به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی‌محول می‌گردد.
‌ماده 10 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است در هر یک از مناطق مستعد کشور به
منظور تهیه و تدارک عوامل و وسائل تولید و خدمات‌لازم کشاورزی و دامداری و انجام
هر گونه عملیات و خدمات مربوط به احیاء اراضی و بهره‌برداری از منابع طبیعی و
کشاورزی و دامداری و ایجاد‌مزارع دولتی و مشارکت با شرکتهای کشت و صنعت خصوصی
سازمانهایی به صورت شرکت تشکیل دهد، اساسنامه شرکتهای مذکور پس از
تصویب‌کمیسیون‌های کشاورزی و استخدام و دارایی مجلسین قابل اجرا است.
‌ماده 11 - به منظور اداره امور و راهنمایی دامداران متحرک کشور و اصلاح روش‌های
بهره‌برداری از منابع دامی آنان و ایجاد ایستگاههای استقرار و‌انتظار دام و
کشتارگاههای صنعتی و سردخانه‌ها و کارخانجات غذای دام و تبدیل فرآورده‌های دامی در
مناطق تولید و مصرف عمده یا عشایری و فراهم‌کردن موجبات اسکان دامداران متحرک
سازمانی به نام سازمان دامداران متحرک در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل
می‌شود اساسنامه سازمان‌مذکور پس از تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و منابع طبیعی -
تعاون و امور روستاها - دارایی و استخدام مجلسین قابل اجرا است.
‌ماده 12 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مورد تأسیس کارخانجات غذای دام و
کارخانجات تبدیل فرآورده‌های کشاورزی و دامی و صنایع‌وابسته پس از تحصیل پروانه از
وزارت اقتصاد اقدام خواهد نمود.
‌ماده 13 - وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خط مشی و برنامه بهره‌وری کشاورزی و
دامداری از سرزمین را در هر یک از مناطق کشور تهیه و تعیین‌خواهد نمود و مناسبترین
نوع محصولات و فعالیت‌های قابل توصیه را در هر یک از مناطق توسعه آب و خاک مشخص
کرده و برنامه دامداری و کشت‌سالانه را بر اساس میزان احتیاج کشور به محصولات
اساسی کشاورزی و فرآورده‌های دامی که همه‌ساله در موعد مقرر برای سال بعد از طرف
دولت‌اعلام می‌شود تنظیم و پیشنهاد می‌نماید.
‌اجرای برنامه کشت سالانه پیشنهادی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت
کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری وزارت تعاون و امور روستاها‌و وزارت آب و برق
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌وزارت تعاون و امور روستاها از طریق شرکت‌های زراعی و شرکتهای تعاونی روستایی و
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از طریق مؤسسات و‌شرکت‌های کشاورزی و دامداری دولتی و
خصوصی و وزارت آب و برق از طریق کنترل و نظارت و کمک به حسن استفاده از آبهای
موجود کشور‌موجبات اجرای برنامه‌های مذکور را فراهم می‌نمایند.
‌تبصره 1 - برای محصولات اساسی کشاورزی و دامی که بطریق فوق و به وسیله شرکت‌های
کشاورزی و دامداری دولتی و خصوصی تولید‌می‌شود حداقل قیمت بر اساس ضوابط پیش‌بینی
شده در آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور
روستاها تهیه و‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از طرف وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی تعیین و تضمین خواهد شد.
‌تبصره 2 - همه‌ساله در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی لازم برای تضمین قیمت‌های موضوع
این ماده به عمل خواهد آمد.
‌ماده 14 - در مناطقی که از طریق شبکه آب تنظیم شده سدها آبیاری شود به منظور
اجرای سیاست منطقی بهره‌وری زمین وزارت تعاون و امور‌روستاها در مورد واگذاری
اراضی بایر برای امور کشاورزی یا سایر امور با موافقت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
و وزارت آب و برق اقدام خواهد‌نمود، در تخصیص اراضی بایر برای عملیات کشاورزی و
دامداری شرکت‌های کشت و صنعت دولتی و خصوصی و شرکت‌های سهامی زراعی و‌شرکت‌های
تعاونی روستایی که قانون یک پارچه کردن اراضی و تعاونی کردن تولید در منطقه عمل
آنها اجرا می‌شود اولویت خواهند داشت.
‌ماده 15 - مواد و وسائل و عوامل مربوط به تولید مورد نیاز شرکت‌های تولید کشاورزی
و دامی و شرکت‌های کشت و صنعت و شرکت‌های سهامی‌زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی و
شرکت‌های کشاورزی و دامداری خصوصی و دولتی که از خارج کشور وارد می‌شود طبق
آیین‌نامه‌ای که از‌طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی - وزارت تعاون و امور روستاها
- وزارت اقتصاد و وزارت دارایی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید از پرداخت
حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض مربوط به استثنای هزینه‌های گمرکی و حقوق
و عوارض بندری معاف خواهد بود.
‌ماده 16 - به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اختیار داده می‌شود تشکیلات هر یک از
سازمانها و مؤسسات و واحدهای تابعه و یا وابسته آن وزارت‌را که لازم تشخیص دهد
منحل نموده و تشکیلاتی بر اساس وظایف مذکور در این قانون و سایر قوانین و مقررات
مربوط با نظر نماینده سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور تنظیم و به موقع اجرا
گذارد.
‌ماده 17 - بر اساس مواد فوق وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر تعیین
می‌گردد:
1 - تنظیم و پیشنهاد سیاست و خط مشی کشاورزی و دامداری و بهره‌وری از سرزمین از
نظر کشاورزی و دامداری و حفظ و توسعه و اصلاح و‌بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور
برای بررسی و تصویب هیأت وزیران و منظور کردن در برنامه‌های عمرانی و توسعه
اقتصادی کشور.
2 - اتخاذ روشها و تدابیر ضروری در زمینه حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از انهدام
آنها و بهبود محیط زیست از طریق پیشگیری و ممانعت از هر‌اقدام مضر و نظارت بر حسن
اجرای مقررات موضوعه.
3 - انجام دادن تحقیقات علمی و بررسی‌های اقتصادی در رشته‌های مختلف کشاورزی و
دامی و منابع طبیعی و انتشار سالانه نتایج حاصل از‌تحقیقات علمی انجام شده در
زمینه‌های مختلف کشاورزی.
‌بررسی‌های مربوط به آب کماکان بر عهده وزارت آب و برق است.
4 - تهیه و انتشار آمارهای اختصاصی از محصولات کشاورزی و دامی و مراتع و اصلاح
مداوم آنها از طریق ایجاد سازمان‌های مناسب یا خرید‌خدمات.
5 - ترویج نتایج حاصل از بررسیها و تحقیقات و هدایت و ارشاد و آشنا ساختن کشاورزان
و دامداران و شرکتها و مؤسسات کشاورزی و دامداری‌با اصول و فنون جدید کشاورزی و
دامداری.
6 - تأمین خدمات فنی کشاورزی و دامداری مورد احتیاج شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای
تعاونی روستایی به تقاضای وزارت تعاون و امور‌روستاها با حق اولویت و در حدود
امکانات مالی و نیروی انسانی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی.
7 - تمرکز و اداره امور مربوط به آموزش حرفه‌ای کشاورزی کشور و بسط و توسعه آن و
همچنین اعلام نظر در مورد احتیاجات و برنامه تعلیمات‌عالیه کشاورزی و همکاری و
تبادل نظر با دانشکده‌های کشاورزی - دامپزشکی و منابع طبیعی و نظایر آن.
8 - حفظ و اصلاح خاکهای کشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداری از آنها و همچنین
حفاظت و اصلاح و توسعه و تکثیر و بهره‌برداری از سایر‌منابع طبیعی (‌جنگلها -
مراتع - حیوانات وحشی - آبزیان دریاها و آبهای داخلی) و بهسازی محیط زیست از نظر
ایجاد فضای سبز.
9 - اصلاح و تهیه و تکثیر انواع نهال و بذر مرغوب و متناسب با شرایط اقلیمی و
کشاورزی مناطق مختلف کشور.
10 - بررسیهای مربوط به دامداری و انتخاب و اصلاح و تکثیر نژادهای مناسب دام با
شرائط اقلیمی و کشاورزی کشور.
11 - انجام دادن وظایف ناشی از اجرای قانون سازمان دامپزشکی و بررسی و تأمین
بهداشت دام کشور و پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها و‌جلوگیری از ورود و اشاعه
بیماریهای دامی از خارج از کشور و بازرسی بهداشتی کشتار از نظر دامپزشکی.
12 - تهیه و اجرای طرحهای جامع مربوط به افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی و
بهبود زندگی جمعیتهای متحرک روستایی و ایجاد‌سردخانه و کشتارگاهها و مراکز استقرار
و انتظار دام و کارخانه‌های مربوط.
13 - تهیه مایه‌ها و سرمها و سایر مواد بیولوژیکی مورد نیاز برای تشخیص و مبارزه
با بیماریهای حیوانات و انجام دادن پژوهشهای علمی مربوط‌به شناسایی بیماریهای دام
و امراض مشترک انسان و دام.
14 - انجام دادن عملیات مبارزه با آفات و بیماریهای عمومی و قرنطینه گیاهی و
مشارکت در امر مبارزه با آفات و بیماریهای همگانی و جلوگیری از‌ورود و شیوع آفات و
بیماریهای قرنطینه‌ای گیاهی و نظارت در ورود و توزیع مواد حشره‌کش و سموم آفات
نباتی و بیماریهای گیاهی و در صورت لزوم‌تهیه و تولید مواد مذکور.
15 - انجام دادن هر گونه عملیات بررسی و خدمات مهندسی زراعی به منظور استفاده مفید
از آب و خاک و به کار بردن ماشین در عملیات‌کشاورزی.
16 - انجام دادن عملیات بازرگانی برای توزیع کود شیمیایی و سموم آفات نباتی.
17 - توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و انجام عملیات بازرگانی برای تدارک و توزیع انواع
ماشینها و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی و ایجاد‌تعمیرگاههای ثابت و سیار.
18 - نظارت در عملیات کارخانجات پنبه پاک‌کنی و سایر کارخانجات تبدیل مواد اولیه
کشاورزی از لحاظ تهیه بذر و رقم‌بندی و تصفیه.
19 - انجام دادن وظائف ناشی از اجرای قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی.
20 - بررسی آفات و بیماریهای گیاهی و محصولات کشاورزی و تعیین بهترین روش پیشگیری
و مبارزه با آنها.
21 - انجام دادن بررسیهای حاصلخیزی خاک و شناسایی و طبقه‌بندی خاکهای کشور و
مطالعات مربوط به حفظ و حمایت و تعیین بهره‌دهی‌خاکهای کشور.
22 - تأسیس واحدهای بزرگ دولتی و مشارکت با بخش خصوصی برای بهره‌برداری توأم
کشاورزی و دامداری به منظور تسریع در افزایش تولید‌محصولات کشاورزی و دامداری و
صنایع وابسته.
23 - اعمال سیاست‌های توسعه منابع آب و خاک و تولید حداکثر فرآورده‌های کشاورزی و
دامی در مقابل حداقل مصرف آب و افزایش تولید از‌طریق اعطای وام و اعتبار به وسیله
صندوق توسعه کشاورزی و صندوق عمران مراتع و طرحهای افزایش تولید و منابع اعتباری
دیگر و یا از طریق‌امحاء کشت محصولاتی که کشت آنها در نقاط معینی ممنوع اعلام شود.
24 - تشویق ایجاد شرکت‌های خصوصی کشاورزی و دامداری به صورت واحدهای تجاری و
اقتصادی از طریق کمکهای اعتباری و فنی.
25 - تأسیس و تشویق ایجاد مجتمعهای صنعتی و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و
آبزیان طبق قوانین و مقررات مربوط.
26 - تهیه و اجرای طرحهای بزرگ جنگل کاری و جنگلداری و احیاء جنگلها و مراتع طبق
قوانین و مقررات مربوط.
27 - تأسیس پارکهای بزرگ و مجهز جنگلی.
28 - طرح و اجرای برنامه آبخیزداری.
29 - در مورد لزوم، تبدیل محصولات تولید شده کشاورزی و دامی در واحدهای
بهره‌برداری دولتی و شرکتهای کشاورزی و دامداری که با‌مشارکت وزارت کشاورزی و
منابع طبیعی تأسیس شده یا بشود.
30 - تعیین حداقل قیمت تضمین شده و اعمال سیاست حمایت قیمت محصولات کشاورزی و
دامی.
‌تبصره 1 - آیین‌نامه اجرایی مربوط به امحاء کشت توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
و وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و پس از تصویب‌کمیسیونهای کشاورزی - تعاون و
امور روستاها و دادگستری مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
‌تبصره 2 - در مورد بندهای 7 و 8 و 12 و 16 و 17 شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای
تعاونی روستایی طبق قوانین مربوط بخود عمل خواهند‌کرد.
‌تبصره 3 - مقررات مربوط به جلوگیری از آلودگی منابع آب مندرج در قانون آب و نحوه
ملی شدن آن کماکان به قوت خود باقی است.
‌ماده 18 - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است در آن قسمت که مغایر
می‌باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر هیجده ماده و هیجده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز
دوشنبه 1350.11.4، در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی