قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو

‌قانون
پروتکل‌های اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو
‌مصوب 1351.8.22
‌ماده واحده - پروتکل اصلاحی ماده 45 و پروتکل اصلاحی بند الف ماده 48 و بند ه
ماده 49 و ماده 61 و پروتکل اصلاحی بند الف ماده 50 و‌پروتکل اصلاحی ماده 48 و
پروتکل اصلاحی ماده 56 کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو مورخ 7 دسامبر
1944 که به ترتیب در‌تاریخ‌های 14 ژوئن 1954 و 21 ژوئن 1961 و 15 سپتامبر 1962 و 7
ژوییه 1971 در مونترال و رم و وین به تصویب مجمع عمومی سازمان‌بین‌المللی
هواپیمایی کشوری رسیده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل‌های ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی
در جلسه روز سه‌شنبه 1351.2.19 در جلسه روز‌دوشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
[z]‌پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری مونترال 14 ژوئن 1954
(‌ماده 45)
‌مجمع عمومی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در تاریخ اول ژوئن 1954 هشتمین
اجلاسیه خود را در مونترال تشکیل داد.
‌نظر به علاقه‌ای که نسبت به اصلاح کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری (7
دسامبر 1944) شیکاگو ابراز داشت.
‌در چهاردهم ژوئن سال یک هزار و نهصد و پنجاه و چهار طرح اصلاحی کنوانسیون را طبق
مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الذکر به شرح زیر‌تصویب نمود.
‌در آخر ماده 45 کنوانسیون به جای نقطه یک ویرگول گذاشته و عبارت ذیل به آن اضافه
می‌شود.
"‌طبق تصمیم مجمع و به نحو دیگری که جنبه موقت نداشته باشد این تصمیم با تعداد
آرایی که مجمع تعیین می‌نماید و به هر حال نباید کمتر از سه‌پنجم مجموع دول متعاهد
باشد" اتخاذ خواهد شد و تصریح نمود که طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون
فوق‌الذکر طرح اصلاحی فقط پس از‌تصویب چهل و دو دولت متعاهد لازم‌الاجراء گردد و
مقرر داشت که دبیر کل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری یک پروتکل شامل اصلاحیه
مذکور‌و مقررات ذیل را به زبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی (‌که متساویاً
معتبر می‌باشند) تنظیم نماید.
‌در نتیجه به طبق تصمیم فوق‌الاشعار مجمع عمومی این پروتکل به امضاء رییس و دبیر
کل مجمع عمومی خواهد رسید.
‌این پروتکل برای تصویب هر یک از دولی که کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری را
تصویب نموده یا به آن ملحق شده‌اند مفتوح خواهد بود.
‌اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری سپرده خواهد شد.
‌این پروتکل از تاریخ سپردن چهل و دومین سند تصویب نسبت به دولی که آن را تصویب
کرده‌اند لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌دبیر کل بلافاصله سپردن سند تصویب این پروتکل را - به کلیه دول متعاهد اعلام
خواهد نمود.
‌دبیر کل بلافاصله تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل حاضر را به کلیه دول طرف یا
امضاء‌کننده کنوانسیون مزبور اعلام خواهد نمود.
‌پروتکل حاضر در مورد هر یک از دول متعاهدی که متعاقباً آن را به امضاء می‌رسانند
از تاریخ سپردن اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی‌کشوری - لازم‌الاجرا
خواهد بود.
‌بنا به مراتب - رییس و دبیر کل هشتمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان بین‌المللی
هواپیمایی کشوری - به موجب اختیاری که مجمع عمومی به آنها‌تفویض کرده است - این
پروتکل را امضاء نمودند.
‌در چهاردهم ژوئن یک هزار و نهصد و پنجاه و چهار در مونترال در یک نسخه واحد به
زبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی که متساویاً معتبر می‌باشد- تنظیم گردید.
‌این پروتکل در آرشیو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نگهداری خواهد شد و دبیر
کل سازمان رونوشت مصدق آن را برای کلیه دول طرف یا امضاء‌کننده کنوانسیون
بین‌المللی هواپیمایی کشور که در 7 دسامبر 1944 در شیکاگو تنظیم شده است ارسال
خواهد داشت.
‌والتربیناگی - رییس مجمع عمومی کارل لجونبرگ - دبیر کل مجمع عمومی

‌پروتکل برخی اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری

(‌بند الف ماده 48 - بند ه ماده 49 و ماده 61) که در 14 ژوئن 1954 در مونترال به
امضاء رسیده است.
‌مجمع عمومی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در تاریخ اول ژوئن 1954 هشتمین
اجلاسیه خود را در مونترال تشکیل داد.
‌با توجه به این که لازم است کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در 7 دسامبر
1944 در شیکاگو تنظیم شده اصلاح گردد.
‌در چهاردهم ژوئن سال یک هزار و نهصد و پنجاه و چهار اصلاحات پیشنهادی کنوانسیون
مزبور را طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الذکر به‌شرح زیر تصویب نمود:
‌در بند الف ماده 48 به جای عبارت "‌سالانه" جمله "‌حداقل هر سه سال یک بار"
گذاشته شود.
‌در بند ه ماده 49 به جای عبارت "‌بودجه سالانه" کلمه "‌بودجه‌های سالانه" گذاشته
شود.
‌در ماده 61 به جای عبارت "‌بودجه سالانه" و "‌رأی دادن به بودجه" عبارات
"‌بودجه‌های سالانه" و "‌رأی دادن به بودجه‌ها" گذاشته شود.
‌طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الذکر طرح اصلاحی پس از تصویب چهل و دو
متعاهد لازم‌الاجراء گردد و مقرر داشت که دبیر کل سازمان‌بین‌المللی هواپیمایی
کشوری یک پروتکل شامل اصلاحیه مذکور و مقررات ذیل را به زبان‌های انگلیسی و فرانسه
و اسپانیولی که متساویاً معتبر‌می‌باشند تنظیم نماید.
‌در نتیجه پیرو تصمیم فوق‌الاشعار مجمع عمومی این پروتکل باید به امضاء رییس و
دبیر کل مجمع عمومی برسد.
‌این پروتکل برای تصویب هر یک از دولی که کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری را
تصویب نموده یا به آن ملحق شده‌اند مفتوح خواهد بود.
‌اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری سپرده خواهد شد.
‌این پروتکل از تاریخ سپردن چهل و دومین سند تصویب نسبت به دولی که آن را تصویب
کرده‌اند لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌دبیر کل بلافاصله سپردن هر سند تصویب این پروتکل را به کلیه دول متعاهد اعلام
خواهد نمود.
‌دبیر کل بلافاصله تاریخ لازم‌الاجراء شدن پروتکل حاضر را به کلیه دول طرف یا
امضاء‌کننده کنوانسیون مزبور اعلام خواهد نمود.
‌پروتکل حاضر در مورد هر یک از دول متعاهدی که متعاقباً آن را تصویب می‌کنند از
تاریخ سپردن اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی‌کشوری لازم‌الاجراء
خواهد بود.
‌بنا به مراتب - رییس و دبیر کل هشتمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان بین‌المللی
هواپیمایی کشوری - به موجب اختیاری که مجمع عمومی به آنها‌تفویض کرده است - این
پروتکل را امضاء نمودند.
‌در چهاردهم ژوئن سال یک هزار و نهصد و پنجاه و چهار در مونترال در یک نسخه واحد
به زبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی که متساویاً معتبر‌می‌باشد تنظیم گردید.
‌این پروتکل در آرشیو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نگهداری خواهد شد و دبیر
کل سازمان رونوشت مصدق آن را برای کلیه دول طرف یا امضاء‌کننده کنوانسیون
بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در هفتم دسامبر 1944 در شیکاگو تنظیم شده است ارسال
خواهد داشت.
‌رییس مجمع عمومی دبیر کل مجمع عمومی
والتربیناگی کارل لجونبرگ

‌پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ماده 50 الف)

‌که در 21 ژوئن 1961 در مونترال به امضاء رسیده است. مجمع عمومی سازمان بین‌المللی
هواپیمایی کشوری - که در تاریخ 19 ژوئن 1961 سیزدهمین‌اجلاسیه فوق‌العاده خود را
در مونترال تشکیل داد.
‌با علم به این که دول متعاهد عموماً علاقمند به افزایش تعداد اعضای شورا می‌باشند
و با توجه به این که اقتضا دارد شش کرسی دیگر به بیست و یک‌کرسی شورا اضافه شود و
در نتیجه اعضاء شورا جمعاً به بیست و هفت نفر بالغ گردد و با توجه به این که لازم
است برای این منظور کنوانسیون‌بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در هفتم دسامبر هزار
و نهصد و چهل و چهار در شیکاگو تنظیم شده اصلاح گردد.
‌در بیست و یکم ژوئن هزار و نهصد و شصت و یک - پیشنهاد اصلاح کنوانسیون مزبور را
طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الذکر به شرح زیر‌تصویب نمود.
‌در بند الف ماده 50 کنوانسیون به جای عبارت "‌بیست و یک" "‌بیست و هفت" قید شود.
‌طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الذکر پس از تصویب پنجاه و شش دولت
متعاهد لازم‌الاجرا می‌گردد و مقرر داشت که دبیر کل سازمان‌بین‌المللی هواپیمایی
کشوری یک پروتکل شامل اصلاحیه مذکور و مقررات ذیل را به زبانهای انگلیسی و فرانسه
و اسپانیولی که متساویاً معتبر‌می‌باشند تنظیم نماید.
‌در نتیجه پیرو تصمیم فوق‌الاشعار مجمع عمومی این پروتکل توسط دبیر کل سازمان تهیه
شده است.
‌این پروتکل برای تصویب هر یک از دولی که کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری را
تصویب نموده یا به آن ملحق شده‌اند - مفتوح خواهد بود. این‌پروتکل از تاریخ سپردن
پنجاه و ششمین سند تصویب نسبت به دولی که آن را تصویب کرده‌اند لازم‌الاجراء خواهد
بود. دبیر کل بلافاصله سپردن هر‌سند تصویب این پروتکل را به کلیه دول متعاهد اعلام
خواهد نمود.
‌دبیر کل بلافاصله تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل حاضر را به کلیه دول حاضر یا
امضاء‌کننده کنوانسیون مزبور اعلام خواهد نمود. پروتکل حاضر در‌مورد هر یک از دول
متعاهدی که متعاقباً آن را به تصویب می‌رسانند - از تاریخ سپردن اسناد تصویب نزد
سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌بنا به مراتب رییس و دبیر کل سیزدهمین اجلاسیه فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان
بین‌المللی هواپیمایی کشوری - به موجب اختیاری که مجمع‌عمومی به آنها تفویض کرده
است این پروتکل را امضاء نمودند.
‌در بیست و یکم ژوئن هزار و نهصد و شصت و یک در مونترال در یک نسخه واحد به
زبانهای فرانسه - انگلیسی - اسپانیولی که متساویاً معتبر‌می‌باشند تنظیم گردید.
‌این پروتکل در آرشیو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نگهداری خواهد شد و دبیر
کل سازمان رونوشت مصدق آن را برای کلیه دول طرف یا امضاء‌کننده کنوانسیون
بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در 7 دسامبر 1944 در شیکاگو تنظیم شده است - ارسال
خواهد داشت.
ه - داکن هاماشادو ر - م - ماکدونل
‌رییس مجمع عمومی دبیر کل مجمع عمومی

‌پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری

‌رم - 15 سپتامبر 1961 (‌ماده 48 - الف)
‌مجمع عمومی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در تاریخ بیست و یکم اوت 1962
چهاردهمین اجلاسیه خود را در رم تشکیل داد.
‌با علم به این که عموماً دول متعاهد علاقه‌مندند حداقل دولی که می‌توانند تقاضای
دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده را بنمایند بیش از ده دولت فعلی‌باشد. با توجه به این
که ضرورت دارد مقدار مزبور به یک پنجم مقدار کل دول متعاهد افزایش یابد.
‌با توجه به این که لازم است برای این منظور کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری
که در 7 دسامبر 1944 در شیکاگو تنظیم شده اصلاح گردد.
‌در چهاردهم سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و دو طرح اصلاحی پیشنهادی کنوانسیون
مزبور را طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون‌فوق‌الذکر به شرح زیر تصویب نمود:
‌در بند الف از ماده 48 جمله دوم حذف و عبارت زیر جانشین آن شود.
‌مجمع عمومی فوق‌العاده را می‌توان در هر زمان بنا به درخواست شورا یا به درخواست
حداقل یک پنجم کلیه دول عضو که درخواست خود را به دبیر‌کل تسلیم کنند دعوت نمود.
‌طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الذکر - طرح اصلاحی پس از تصویب شصت و شش
دولت متعاهد لازم‌الاجرا می‌گردد و مقرر داشت که دبیر‌کل سازمان بین‌المللی
هواپیمایی کشوری یک پروتکل شامل اصلاحیه مذکور و مقررات ذیل را به زبانهای انگلیسی
و فرانسه و اسپانیولی که متساویاً‌معتبر می‌باشند تنظیم نماید.
‌درنتیجه پیرو تصمیم فوق‌الاشعار مجمع عمومی این پروتکل توسط دبیر کل سازمان تهیه
شده است. این پروتکل برای تصویب هر یک از دولی که‌کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی
کشوری را تصویب نموده یا به آن ملحق شده‌اند مفتوح خواهد بود.
‌اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری سپرده خواهد شد. این پروتکل
از تاریخ تودیع شصت و ششمین سند تصویب نسبت به دولی‌که آن را تصویب کرده‌اند
لازم‌الاجرا خواهد بود. دبیر کل بلافاصله تودیع هر سند تصویب این پروتکل را به
کلیه دول متعاهد اعلام خواهد نمود.
‌دبیر کل بلافاصله تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل حاضر را به کلیه دول طرف یا
امضاء‌کننده کنوانسیون مزبور اعلام خواهد نمود. پروتکل حاضر در مورد‌هر یک از دول
متعاهدی که متعاقباً آن را تصویب می‌نمایند از تاریخ سپردن اسناد تصویب نزد سازمان
بین‌المللی هواپیمایی کشوری لازم‌الاجرا خواهد‌بود.
‌بنا به مراتب - رییس و دبیر کل چهاردهمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان بین‌المللی
هواپیمایی کشوری - به موجب اختیاری که مجمع عمومی به‌آنها تفویض کرده است این
پروتکل را امضاء نمودند.
‌در پانزدهم سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و دو در رم در یک نسخه واحد به
زبانهای انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی که متساویاً معتبر‌می‌باشند تنظیم گردید.
‌این پروتکل در آرشیو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نگهداری خواهد شد و دبیر
کل سازمان رونوشت مصدق آن را برای کلیه دول طرف یا امضاء‌کننده کنوانسیون
بین‌المللی هواپیمایی کشوری فوق‌الذکر ارسال خواهد داشت.
‌ای - ارتونا ار - ام - مکدونل
‌رییس مجمع عمومی دبیر کل مجمع عمومی

‌پروتکل اصلاحی ماده 56 کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در 7 ژوییه 1971
در وین به امضاء رسیده است.

‌مجمع عمومی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری - که در تاریخ پنجم ژوییه 1971
هیجدهمین اجلاسیه خود را در وین تشکیل داد. با علم به این که‌عموماً دول متعاهد
علاقه‌مند به افزایش تعداد اعضای کمیته هوانوردی می‌باشند. و با توجه به این که
اقتضا دارد تعداد اعضای کمیته مزبور از دوازده نفر‌به پانزده نفر افزایش یابد. و
با توجه به این که لازم است برای این منظور کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری
که در هفتم دسامبر هزار و نهصد و‌چهل و چهار در شیکاگو تنظیم شده اصلاح گردد.
1 - طرح اصلاحی پیشنهادی ذیل را طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الذکر
تصویب نمود.
"‌در ماده 56 کنوانسیون عبارت (12 عضو) با عبارت (15 عضو) جانشین می‌گردد".
2 - طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الذکر پس از تصویب هشتاد دولت متعاهد
لازم‌الاجرا گردد و
3 - مقرر داشت که دبیر کل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری یک پروتکل شامل
اصلاحیه مذکور و مقررات ذیل را به زبانهای انگلیسی و فرانسه و‌اسپانیولی که
متساویاً معتبر می‌باشند تنظیم نماید:
‌الف - پروتکل بایستی به امضاء رییس و دبیر کل مجمع برسد.
ب - این پروتکل برای تصویب هر یک از دولی که کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری
را تصویب نموده یا به آن ملحق شده‌اند مفتوح خواهد بود.‌در نتیجه پیرو تصمیم
فوق‌الاشعار مجمع عمومی این پروتکل توسط دبیر کل سازمان تهیه شده است. این پروتکل
برای تصویب هر یک از دولی که‌کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری مزبور را تصویب
نموده یا به آن ملحق شده‌اند - مفتوح خواهد بود.
‌اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری سپرده خواهد شد. این پروتکل
از تاریخ سپردن هشتادمین سند تصویب نسبت به دولی که آن را‌تصویب کرده‌اند
لازم‌الاجرا خواهد بود. دبیر کل بلافاصله سپردن هر سند تصویب این پروتکل را به
کلیه دول متعاهد اعلام خواهد نمود.
‌دبیر کل بلافاصله تاریخ لازم‌الاجرا شدن پروتکل حاضر را به کلیه دول طرف یا
امضاء‌کننده کنوانسیون مزبور اعلام خواهد نمود. پروتکل حاضر در مورد‌هر یک از دول
متعاهدی که متعاقباً آن را به امضاء می‌رسانند از تاریخ سپردن اسناد تصویب نزد
سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری لازم‌الاجرا خواهد‌بود.
‌بنا به مراتب - رییس و دبیر کل هیجدهمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان بین‌المللی
هواپیمایی کشوری، به موجب اختیاری که مجمع عمومی به آنها‌تفویض کرده است، این
پروتکل را امضاء نمودند.
‌در هفتم ژوییه یک هزار و نهصد و هفتاد و یک در وین در یک نسخه واحد به زبانهای
انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی که متساویاً معتبر می‌باشند تنظیم‌گردید.
‌این پروتکل در آرشیو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری نگهداری خواهد شد و دبیر
کل سازمان رونوشت مصدق آن را برای کلیه دول طرف یا‌امضاء‌کننده کنوانسیون
بین‌المللی هواپیمایی کشوری که در هفتم دسامبر 1944 در شیکاگو تنظیم شده است ارسال
خواهد داشت.
‌دکتر کارل فیشر دکتر اسد کوتیت
‌رییس مجمع دبیر کل مجمع عمومی
‌پروتکل‌های فوق منضم به قانون پروتکل‌های اصلاحی کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی
کشوری شیکاگو می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی