قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی

‌قانون تأسیس وزارت اطلاعات و
جهانگردی
‌مصوب 1353.4.3
‌ماده 1 - به منظور نظارت و هدایت امور مربوط به وسائل ارتباطات جمعی در جهت تأمین
مصالح ملی و شناساندن بیشتر پیشرفتها و تحولات و‌تمدن کشور به جهانیان و اشاعه و
تحکیم مبانی ارزشهای ملی در شئون سیاسی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و بالا بردن سطح
دانش و بینش عمومی‌و آماده‌سازی جامعه ایرانی برای قبول مسئولیتهای فردی و جمعی
بیشتر و نیز توسعه صنعت جهانگردی وزارت اطلاعات و جهانگردی با وظائف زیر‌تشکیل
می‌شود:
‌الف - ایجاد انگیزه‌ها و گرایش‌های لازم در مردم برای پذیرفتن روشهای جدید و
مشارکت در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.
ب - تهیه و اجرای برنامه‌های انتشاراتی و آگاه‌سازی مردم کشور از رویدادهای ایران
و جهان در سطح ملی و پخش و نشر و انعکاس اخبار و‌پیشرفتهای ایران در سطح
بین‌المللی.
ج - مطالعه درباره نحوه استفاده از وسائل ارتباط جمعی به منظور تبادل اطلاعات،
افکار و فرهنگ در سطوح ملی و جهانی با همکاری سایر‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات مربوط.
‌د - اشاعه و شناساندن تمدن و فرهنگ ملی به مردم کشور و جهانیان از طریق وسائل
ارتباط جمعی با همکاری وزارت فرهنگ و هنر.
ه - تمرکز اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه‌ها و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و
مؤسسات دولتی به منظور پخش و نشر در وسائل ارتباط‌جمعی و تصویب و نظارت در اجرای
برنامه‌های انتشاراتی و اطلاعاتی آنها.
‌و - اجرای قانون مطبوعات.
‌ز - تقویت و بالا بردن سطح مطبوعات و صنعت نشر به صورتی که نقش آگاه‌کننده و
فرهنگی خود را انجام دهد.
ح - اجازه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی،
چاپخانه‌ها و مؤسسات تکثیر و گراورسازی‌ها و نظارت بر کیفیت و‌صحیح بودن محتوای
آگهی‌ها.
ط - اجازه تأسیس مؤسسات خبری و نمایندگی خبرگزاریها و کانونهای آگهی خارجی در
ایران.
ی - همکاری با وزارت فرهنگ و هنر در نظارت بر امور مربوط به سینما و فیلم و نمایش.
ک - تهیه و تدوین و توزیع فیلمهای مستند خبری.
ل - تمرکز و توزیع و نشر و آگهی و رپرتاژهای وزارتخانه‌ها و شهرداریها و سازمانها
و بانکها و مؤسسات بیمه دولتی و شرکتهایی که اکثریت سهام‌آنها متعلق به دولت است
در داخل و خارج کشور همچنین بررسی و تأیید وجوهی که بر اساس تبصره بند سه ماده
واحده راجع به اصلاح آیین‌نامه‌نصاب هزینه‌های قابل قبول مصوب 1351.8.29 کمیسیون
دارایی مجلس شورای ملی به مصرف مطبوعات رسیده است.
م - سنجش میزان آگاهی و نظرات عمومی مردم نسبت به برنامه‌ها و مسائل جاری مملکت.
ن - تحقیق درباره اثرات وسائل ارتباط جمعی و سنجش میزان تأثیر گفتار، تصویر و متون
چاپ شده در افکار عمومی.
س - برنامه‌ریزی، ایجاد، احیاء، اصلاح یا تکمیل تأسیسات پذیرایی، اقامتی و تفریحی
عمومی کشور و مجتمعهای جهانگردی از طریق‌سرمایه‌گذاری مستقیم و یا اعطای وام به
سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداریها
و صدور اجازه نظارت‌در تأسیس و اداره و درجه‌بندی این قبیل تأسیسات با همکاری
سازمانهای مربوط.
ع - تهیه آیین‌نامه و تنظیم ضوابط ناظر بر تأسیس و فعالیت کلیه خدمات پیوسته و
وابسته به صنعت جهانگردی.
ف - تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته‌های
مختلف اطلاعات و صنعت جهانگردی حسب مورد با‌همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای
مربوط.
ض - عضویت در سازمانهای جهانگردی و خبری بین‌المللی و منطقه‌ای و شرکت در
کنفرانسها و مجامع بین‌المللی مربوط.
ق - برگزاری مراسم و جشنواره‌های خاص و ترتیب دادن نمایشگاه‌های عکس و تصویر در
داخل و خارج کشور به منظور عرضه اطلاعات و‌نمایش پیشرفتها و جاذبه‌های توریستی
کشور.
‌ر - ایجاد ادارات و دفاتر اطلاعات و جهانگردی در داخل و خارج کشور به منظور
شناساندن پیشرفتهای کشور و تشویق جهانگردان به مشاهده آثار‌باستانی و جاذبه‌های
توریستی ایران و فراهم کردن تسهیلات لازم در امور مربوط به جهانگردی.
ش - صدور اجازه تأسیس و نظارت بر نحوه فعالیت مؤسسات جهانگردی و سایر مؤسسات خصوصی
که در امور مربوط به صنعت جهانگردی‌فعالیت دارند با همکاری سازمانهای ذیربط.
ت - گردآوری و طبقه‌بندی کلیه اطلاعات: اخبار، تصاویر، مدارک، فیلم، کتاب و سایر
انتشارات مربوط به ایران به منظور تشکیل مرکز اطلاعات و‌اسناد و ماشینی کردن خدمات
این مرکز به منظور تهیه و نشر و پخش مجموعه‌های آماری و اطلاعاتی مستند و انواع
انتشارات جهانگردی.
‌ماده 2 - به منظور کمک به پیشبرد هدفهای مذکور در ماده یک و تمرکز امور، توسعه و
ایجاد خانه‌های ایران در خارج از کشور، مرکز خانه‌های ایران‌وابسته به وزارت
اطلاعات و جهانگردی تشکیل می‌گردد که به صورت شرکت سهامی اداره خواهد شد. کلیه
اموال، دارایی، دیون و تعهدات خانه‌های‌موجود نیز عیناً به آن شرکت منتقل می‌گردد.
‌ماده 3 - به منظور تعیین و ترسیم و نظارت بر سیاست اطلاعاتی و جهانگردی کشور و
نحوه گردش کار مرکز خانه‌های ایران شورایی به نام "‌شورای‌عالی اطلاعات و
جهانگردی، تشکیل می‌گردد.
‌تبصره - اساسنامه مربوط به وظایف و اختیارات شورای عالی اطلاعات و جهانگردی با
تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به مورد اجراء‌گذارده می‌شود.
‌ماده 4 - وزارت اطلاعات و جهانگردی مجاز است با تأیید سازمان امور اداری و
استخدامی کشور و با تصویب هیأت وزیران برای توسعه و اجرای‌خدمات مطبوعاتی و
انتشاراتی و خبری و پژوهشی و انجام امور مربوط به صنعت جهانگردی سازمان یا
شرکتهایی طبق اصول بازرگانی تشکیل دهد و‌یا با سایر مؤسسات دولتی و غیر دولتی اعم
از داخلی و خارجی مشارکت نماید.
‌تبصره - ارکان تشکیل‌دهنده هر یک از شرکتها، سازمانها و مؤسسات وابسته به وزارت
اطلاعات و جهانگردی همچنین مرکز خانه‌های ایران و‌تعیین میزان سرمایه، نحوه تأمین
منابع مالی، چگونگی تأسیس شعب در کشورهای خارجی و نحوه مشارکت آنها با مؤسسات و
شرکتهای دولتی و یا‌بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی همچنین تعیین حدود وظایف و
فعالیتها و مقررات مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی مربوط به آنها
طبق‌اساسنامه‌هایی صورت خواهد گرفت که توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی تنظیم گردیده
و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب کمیسیونهای مربوط
مجلسین رسیده باشد.
‌ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت
دارد لغو می‌شود، و وزارت اطلاعات و جهانگردی جانشین‌وزارت اطلاعات و سازمان جلب
سیاحان خواهد شد و کلیه کارکنان و بودجه و دارایی و دیون و تعهدات دو دستگاه مذکور
و سازمانها و شرکتهای‌وابسته همچنین کلیه اختیارات و مسئولیتهای قانونی وزیر و
وزارت اطلاعات، سرپرست و سازمان جلب سیاحان و مدیران سازمانها و شرکتهای وابسته‌به
آنها به ترتیب به وزیر و وزارت اطلاعات و جهانگردی و مدیران سازمانها و شرکتهای
وابسته به این وزارت منتقل می‌شود.
‌ماده 6 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تهیه و
پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود. تا زمانی‌که آیین‌نامه‌های مربوط
به تصویب نرسیده است مقررات و آیین‌نامه‌های کنونی وزارت اطلاعات و سازمان جلب
سیاحان لازم‌الاجراء است.
‌ماده 7 - سازمان تفصیلی وزارت اطلاعات و جهانگردی بر اساس قانون استخدام کشوری به
تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد‌رسید و تا زمانی که به تأیید
نرسیده است سازمان تفصیلی مصوب وزارت اطلاعات و سازمان جلب سیاحان معتبر است.
‌ماده 8 - دولت مأمور اجرای این قانون است.
‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یکشنبه 26 خرداد ماه 1353 در جلسه فوق‌العاده روز‌دوشنبه سوم تیر ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی