قانون بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان های ایران

‌قانون بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان‌های ایران
‌مصوب 1353.4.6
‌ماده 1 - بنیاد شاهنشاهی فرهنگستانهای ایران که به منظور پیشرفت در رشته‌های
گوناگون فرهنگ و هنر و دانش و شناسایی کامل فرهنگ باستانی‌کشور تأسیس یافته است
سازمانی است پژوهشی متشکل از:
‌الف - فرهنگستان زبان ایران.
ب - فرهنگستان ادب و هنر ایران.
ج - شورای اداری و هماهنگی که از این پس در این قانون شورای بنیاد خوانده می‌شود.
‌د - دبیرخانه.
‌تبصره - فرهنگستانهای دیگر که وزارت فرهنگ و هنر پس از فراهم آوردن امکانات به
تأسیس آنها اقدام کند جزء بنیاد شاهنشاهی فرهنگستانهای‌ایران خواهند بود.
‌ماده 2 - شورای بنیاد تشکیل می‌شود از:
‌وزیر فرهنگ و هنر.
‌رؤسای فرهنگستانها.
‌سردبیر شورا.
‌مسئول امور مالی بنیاد (‌ذیحساب).
‌ماده 3 - وظایف شورای بنیاد به شرح زیر است:
‌الف - ایجاد هماهنگی و تعیین خط مشی عمومی در امور اداری و مالی.
ب - تصویب بودجه تفصیلی فرهنگستانها بر اساس اعتبارات مصوب در بودجه سالانه کل
کشور با رعایت هدف و وظایف و اختیارات آنها.
ج - تصویب نظامات و مقررات عمومی استخدام اعضاء هیأت پژوهشی فرهنگستانها شامل:
پژوهشگر، پژوهشیار، رهبر پژوهش، استاد پژوهش‌که به ترتیب معادل است با مربی،
استادیار، دانشیار، استاد در مؤسسات عالی علمی دولتی به پیشنهاد رییس فرهنگستان
مربوط و تصویب شورای بنیاد‌در حدود مقررات استخدامی که بر اساس قانون فوق مورد عمل
دانشگاه‌های دولتی است.
‌مقررات مربوط به پایه حقوق و حقوق بازنشستگی اعضاء هیأت پژوهشی فرهنگستانها به
شرح مندرج در این ماده همان است که در دانشگاه‌های دولتی‌اجراء می‌شود و مشمول
تغییرات بعدی آن نیز می‌باشد.
‌در مورد استخدام شاغلینی که خدمات پژوهشی انجام نمی‌دهند برابر مقررات قانون
استخدام کشوری عمل خواهد شد.
‌ماده 4 - اعتباراتی که برای هر یک از فرهنگستانها در بودجه‌های سالانه کل کشور
منظور و تصویب می‌شود به صورت کمک خواهد بود.
‌ماده 5 - بنیاد شاهنشاهی فرهنگستانهای ایران جز در مورد امور ذیحسابی موضوع ماده
24 قانون محاسبات عمومی از لحاظ امور مالی و معاملاتی‌تابع مقرراتی خواهد بود که
از طرف شورای بنیاد بر اساس مقررات مورد عمل مؤسسات عالی علمی دولتی تصویب
می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه
1353.3.6، در جلسه روز پنجشنبه ششم تیر ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی