قانون اصلاح ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و الحاق یک تبصره به ماده مزبور

‌قانون اصلاح ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و الحاق یک
تبصره به ماده مزبور
‌مصوب 1353.11.22
‌ماده واحده - ماده 17 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 به
شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد.
‌ماده 17 - مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می‌شود و پس از
رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ‌لازم و شور درباره
اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند
مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول‌سمت نمایند قبول سمت بخودی خود دلیل بر این
است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسئولیتهای سمت خود عهده‌دار آن
گردیده‌اند از این‌تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود.
‌تبصره - هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه
باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود یکی از این دو‌روزنامه به وسیله مجمع
عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.9.11،
در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم بهمن ماه یک هزار‌و سیصد و پنجاه و سه شمسی به
تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی