تصویب نامه در خصوص صدور ضمانتنامه تضمین تسویه اقساط معوق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان


شماره۳۵۶۸۲/ت۵۳۲۱۵هـ                               ۱۳۹۵/۳/۲۶
تصویب نامه در خصوص صدور ضمانتنامه تضمین تسویه اقساط معوق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۲۳ به پیشنهاد شماره ۲۱/۴۸۶۶۳ـ ۴۹۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت مجاز است به منظور تضمین تسویه اقساط معوق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک KFW آلمان، ضمانتنامه مربوط را به میزان (۷۴۰/۲۲ ، ۳۷۱ ، ۳۲) دلار صادر نماید.

۲ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ارایه تعهد کتبی و بدون قید و شرط و غیرقابل بازگشت هیأت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه، چنانچه شرکت مذکور نسبت به تعهدات خود به شرکت بیمه اعتبار صادراتی آلمان (هرمس) عمل ننماید، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به برداشت وجوه مربوط از کلیه حساب ها و منابع متعلق به شرکت یادشده نزد کلیه بانک ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری