اصلاح ماده (۳۱ )ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

۲۵/۳/۱۳۹۵                                                             ۳۴۹۸۷/۵۲۹۸۲شماره

کل کشوراصلاح ماده (۳۱ )ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

نظر به اینکه در ماده (۳۱ )ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ
۱۳۹۵/۳/۲۲ عبارت «(اعم از مشمول و غیرمشمول این قانون)» به اشتباه تحریر شده است٬ مراتب برای اصلاح اعلام میشود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی