قانون آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی

‌قانون آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی
‌مصوب 1354.2.23
‌ماده 1 - به منظور ایجاد حداکثر آمادگی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی
و شهرداریها و مؤسسات تابع و وابسته به آنها و سایر‌سازمانهای بخش عمومی و خصوصی و
مردم در مقابله با رویدادهای اضطراری همچنین ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و
مؤسسات و شرکتهای‌دولتی و شهرداریها و مؤسسات تابع و وابسته به آنها در این خصوص
سازمان آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی زیر نظر نخست وزیر تشکیل می‌گردد.
‌رییس سازمان مذکور سمت معاونت نخست‌وزیر را خواهد داشت و بنا بر پیشنهاد نخست
وزیر و فرمان همایونی منصوب می‌گردد.
‌تبصره - مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام آنها
در قوانین و مقررات می‌باشند نیز مشمول این قانون‌خواهند بود.
‌ماده 2 - در زمان اضطرار برای حفظ ادامه حیات مردم و منافع ملی در زمان صلح و جنگ
همچنین پشتیبانی از نیروهای مسلح شاهنشاهی در زمان‌جنگ به منظور تأمین حداکثر
توانایی و بسیج غیر نظامی دولت مکلف است به میزان مورد احتیاج از تمام نیروی
انسانی و امکانات و منابع کشور با‌حفظ حقوق صاحبان آنها استفاده کند.
‌ماده 3 - زمان اضطرار از لحاظ این قانون و قانون و مقررات سازمان دفاع غیر نظامی
عبارت از وضعی است که تمامیت ارضی کشور، امنیت ملی یا‌زندگی عادی مردم در اثر
اقدامات عناصر ضد ملی داخلی یا دشمنان خارجی یا حوادث و سوانح غیر مترقبه طبیعی و
بروز آفات به مخاطره افتد که در‌این حالت بنا بر ضرورت در یک یا چند منطقه یا
سراسر کشور با تصویب هیأت وزیران و صدور فرمان همایونی زمان اضطرار اعلام می‌گردد.
‌ماده 4 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وسیله سازمان آمادگی ملی و بسیج غیر
نظامی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذارده‌می‌شود.
‌ماده 5 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات تابع و
وابسته به آنها و سایر سازمانهای بخش عمومی و خصوصی و‌افراد مکلف هستند
دستورالعملهایی را که در حدود این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تهیه و با
امضای نخست وزیر صادر می‌شود اجرا کنند.
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه
1353.12.19، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و سوم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه
و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی