اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان

‌اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت
لرستان
مصوب 1354.4.12 کمیسیون پارلمانی مجلسین
فصل اول - کلیات
‌ماده 1 - به استناد ماده 6 قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت
کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی‌مصوب بهمن ماه 1350 و مفاد ماده
2 قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها مصوب اردیبهشت ماه 1347 به
موجب مقررات این‌اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان تشکیل می‌گردد.
‌ماده 2 - شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان که در این اساسنامه شرکت نامیده
می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و‌مرکز آن خرم‌آباد است و می‌تواند
نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور تأسیس نماید.
‌ماده 3 - موضوع شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامداری و ایجاد صنایع و فرآورده‌های
کشاورزی و دامی است. شرکت برای تأمین منظورهای‌فوق می‌تواند به انجام امور زیر
اقدام نماید:
‌الف - احیای اراضی و کشت نباتات علوفه‌ای و غلات برای تعلیف احشام و دام و طیور.
ب - درختکاری اعم از اشجار مثمر و غیر مثمر.
ج - احداث مزارع به منظور پرورش دام و طیور.
‌د - کشت نباتات صنعتی و تولید علوفه.
ه - ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف.
‌و - ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه و تأسیسات بسته‌بندی گوشت.
‌ز - ایجاد سردخانه و تأسیسات مورد لزوم.
ح - ایجاد کارخانجات تهیه خوراک دام و طیور.
ط - فروش محصولات.
ی - خرید وسایل حمل و نقل فرآورده‌های کشاورزی و دامی.
ک - وارد کردن خوراک دام و طیور از خارج از کشور در صورت لزوم.
ل - خرید دام و طیور و نطفه از داخل و خارج کشور.
م - عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان داخلی علوفه و خوراک دام.
ن - تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راه‌های ارتباطی داخل حوزه محل شرکت.
س - خرید یا اجاره زمین، ساختمان منازل کارکنان و انبار و آغل و اصطبل و سایر
ساختمانها و تأسیسات لازم.
ع - تهیه و تدارک مواد اولیه وسائل نقلیه و ماشین آلات و ادوات کشاورزی و دامداری
مورد احتیاج.
ف - انجام سایر امور و معاملات مربوط به شرکت.
‌شرکت با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با
شرکتهای ایرانی و خارجی در داخل و خارج کشور‌مشارکت کند و وام و اعتبار از بانکها
و مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی بر طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید.
‌ماده 4 - نوع شرکت، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
‌ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
‌ماده 6 - شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد انجام امور
مربوط به وظایف شرکت را که از طرف سازمانهای دولتی‌و خصوصی و اشخاص ارجاع می‌گردد
در مقابل اخذ حق‌الزحمه انجام دهد.
فصل دوم - سرمایه
‌ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت سه میلیارد ریال است که به سهام ده هزار ریالی با نام
منقسم می‌شود که متعلق به دولت است و پنجاه درصد آن از‌محل داراییهای حاصل از
طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت شده است، شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی
تا 49 درصد سهام را به‌ترتیب اولویت به دامداران اسکان یافته، اشخاص و کشاورزانی
که اراضی و مستحدثات آنان در حوزه عمل شرکت واقع و به شرکت منتقل گردیده‌است،
دامپروران و کشاورزان که تولیدات خود را به شرکت تحویل دهند، کارگران و کارمندان و
سایر علاقمندان به سرمایه‌گذاری در شرکت و با رعایت‌مقررات مربوط به فروش برساند.
‌ماده 8 - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
‌ماده 9 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به (2).(1) سرمایه برسد
همه‌ساله 10 درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده‌خواهد شد.
فصل سوم - ارکان شرکت
‌ماده 10 - شرکت دارای ارکان زیر است:
‌الف - مجمع عمومی.
ب - هیأت مدیره و مدیر عامل.
ج - حسابرس (‌بازرس)
‌ماده 11 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی، وزیر
امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و رییس سازمان‌برنامه و بودجه، وزیر صنایع و
معادن، وزیر تعاون و امور روستاها می‌باشد. ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر کشاورزی
و منابع طبیعی است.
‌ماده 12 - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود، یک بار در تیر ماه
برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و‌یک بار در شش ماه دوم سال برای
تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور جلسه قرار گیرد.
‌ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
‌الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب و
سود و زیان.
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت.
ج - انتخاب اعضای هیأت مدیره.
‌د - انتخاب حسابرس "‌بازرس" به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران.
‌و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و تشکیلات شرکت با رعایت مقررات مربوط.
‌ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به داوری و تعیین
داور.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه.
ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات مؤسسات خارجی با رعایت مقررات مربوط.
ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار می‌گیرد.
‌ماده 14 - جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از تشکیل
مجمع با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه‌تشکیل خواهد شد.
‌ماده 15 - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر
موضوعی به دعوت رییس مجمع و یا به تقاضای مدیر‌عامل و رییس هیأت مدیره و یا حسابرس
(‌بازرس) از طریق رییس مجمع با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
‌تبصره - جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضای رسمیت داشته و تصمیمات مجمع
با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه قابل‌اجرا خواهد بود.
‌ماده 16 - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی می‌باشد.
‌ماده 17 - مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها
بلامانع است و تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده‌هیأت مدیره سابق به کار
خود ادامه خواهد داد.
‌ماده 18 - مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل و
رییس هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.
‌ماده 19 - جلسات هیأت مدیره با حضور مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و حداقل یک نفر
از اعضای هیأت مدیره رسمیت خواهد یافت و‌تصمیمات هیأت مدیره با رأی موافق مدیر
عامل و رییس هیأت مدیره و حداقل یک نفر از اعضای هیأت مدیره معتبر است. هیأت مدیره
دارای دفتری‌خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و
رییس هیأت مدیره و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید.
‌ماده 20 - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره
با تأیید شورای حقوق و دستمزد و حق‌الزحمه حسابرس(‌بازرس) از طرف مجمع عمومی تعیین
می‌گردد.
‌ماده 21 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره
جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده تعیین خواهد شد.
‌ماده 22 - جلسات هیأت مدیره به دعوت مدیر عامل و رییس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.
‌ماده 23 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
‌الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی.
ب - رسیدگی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج - رسیدگی و تأیید برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی.
‌د - رسیدگی و تأیید بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب مجمع عمومی.
ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به
پیشنهاد مدیر عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی‌شرکت.
‌و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیر عامل که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در
صلاحیت هیأت مدیره باشد.
‌ماده 24 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این
اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط اداره می‌نماید و‌برای این منظور دارای
اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر نیز می‌باشد:
1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و به طور کلی
اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی‌کارکنان طبق مقررات و آیین‌نامه‌های
مصوب استخدامی شرکتهای دولتی و آیین‌نامه‌های مربوط.
2 - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب، آیین‌نامه‌ها و
مقررات مربوط.
3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه
و مقررات مربوط.
4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق توکیل غیر.
5 - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور و همچنین حل و فصل
آنها از طریق سازش به مجمع عمومی.
6 - مدیر عامل می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از
اعضای هیأت مدیره و یا رؤسای ادارات و شعب و‌نمایندگیهای شرکت واگذار نماید.
‌تبصره - مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی می‌تواند یکی از اعضای هیأت مدیره را به
عنوان قائم‌مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او‌دارای کلیه اختیارات مدیر
عامل باشد.
‌ماده 25 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یکی
از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود.
‌مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یا کسانی که طرف مدیر عامل
و رییس هیأت مدیره حق امضاء دارند معتبر است.
‌ماده 26 - شرکت دارای حسابرس (‌بازرس) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی
و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال‌انتخاب خواهد شد و تا زمانی که
جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس
(‌بازرس) قبلی بلامانع‌است.
‌ماده 27 - وظایف حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است:
1 - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است.
2 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش
برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت‌مدیره.
3 - حسابرس (‌بازرس) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و
اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت.
‌ماده 28 - حسابرس (‌بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در
اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم - مقررات مختلف
‌ماده 29 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند همان
سال خاتمه می‌پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل‌شروع و در آخر اسفند
ماه همان سال پایان می‌یابد.
‌ماده 30 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز
قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(‌بازرس) داده شود و حسابرس
(‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به
هیأت مدیره تسلیم کند.
‌ماده 31 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های
مربوط می‌باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی‌نشده است طبق قانون
تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد نمود.
‌اساسنامه فوق مشتمل بر سی و یک ماده و دو تبصره به استناد مواد 6 و 10 قانون
تجدید تشکیلات و تعیین وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی‌در انحلال وزارت منابع
طبیعی پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری و امور اقتصادی و
دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی‌مجلس شورای ملی در جلسات 3 و 4 و 8 خرداد ماه 1354
به ترتیب در جلسات روز چهارشنبه یازدهم و روز پنجشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار
و‌سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و استخدام
و امور اقتصادی و دارایی مجلس سنا رسیده است.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی