قانون الحاق یک تبصره به ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری

‌قانون الحاق یک تبصره به ماده
26 قانون نوسازی و عمران شهری
‌مصوب 2535.11.19
‌ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 26 نوسازی و عمران شهری مصوب
1347.9.7 (2537 شاهنشاهی) اضافه می‌شود.
‌تبصره 5 - خانه‌ها و اماکنی که در تصرف و مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق
قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1359 شمسی(2489 شاهنشاهی) یا ماده واحده قانون
مصوب آذر ماه 1352 شمسی (2532 شاهنشاهی) در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا
می‌رسند در‌صورتی که محل کسب و پیشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت
موضوع این قانون معاف می‌باشند.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه
2535.11.11، در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم بهمن ماه دو‌هزار و پانصد و سی و پنج
شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی