اصلاحیه شماره ۹۰۰۰/۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص « یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی»


شماره۹۰۰۰/۲۰۶۵۰/۱۰۰                               ۱۳۹۴/۵/۱۲

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ تصویر اصلاحیه شماره ۹۰۰۰/۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص « یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۲۰۶۴۱/۱۰۰                               ۱۳۹۴/۵/۱۲
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ در خصوص یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۶، هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواهی مذکور در ردیف الف بند ۱ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح می گردد:

«الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵% محکومٌ به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵% محکومٌ به) است.»

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی