تغییر نام شرکت سهامی آب و برق منطقه ای استان ساحلی و بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان به شرکت سهامی آب و برق استان هرمزگان

‌تغییر نام شرکت سهامی آب و برق
منطقه‌ای استان ساحلی و بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان به شرکت سهامی‌آب و
برق استان هرمزگان
‌مصوب 1356.10.19 کمیسیونهای پارلمانی مجلسین
‌ماده واحده - به استناد ماده 48 اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان
ساحلی و بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان و مواد 6 و 3‌قانون تأسیس وزارت
نیرو نام شرکت مذکور از شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای ‌استان ساحلی و بنادر و
جزایر خلیج فارس و دریای عمان به شرکت‌سهامی آب و برق استان هرمزگان تبدیل می‌شود.
‌تغییر فوق مشتمل بر یک ماده به استناد ماده 6 قانون تأسیس وزارت نیرو پس از تصویب
کمیسیونهای امور استخدام و سازمان‌های اداری و نیرو و امور‌اقتصادی و دارایی مجلس
شورای ملی در جلسات روزهای دوشنبه 30 آبان ماه و دوشنبه 7 و چهارشنبه 16 آذر ماه
2536 به ترتیب در جلسات روز‌شنبه سوم و روز دوشنبه نوزدهم دی ماه دو هزار و پانصد
و سی و شش شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای نیرو و استخدام و امور اقتصادی و
دارایی‌مجلس سنا رسیده است.
‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی