قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار

قانون اجازه اجرای
موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار ماده واحده - به وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات اجازه داده میشود نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات
ارتباط سیار که در اجرای بند (ه) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات
و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 با شرکت ایران‌سل منعقد شده است با رعایت اصل چهل
و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط زیر اقدام کند. کلیه امور
حاکمیتی از جمله فرکانس و شبکه مادر زیرساخت و مالکیت آنها قابل واگذاری نمیباشد و
صرفا" در انحصار دولت خواهد بود.

1 - کلیه موارد امنیتی موافقتنامه به تأیید شورای عالی امنیت ملی میرسد. اختیارات،
وظایف، قوانین و مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی
به قوت خود باقی است و مفاد این قانون نباید مانع اجرای آنها شود.

2 - دولت مکلف است با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ایجاد شبکه تلفن
همراه موضوع این قانون نظارت کامل داشته باشد.

3 - موافقتنامه پس از تأیید توجیه اقتصادی آن توسط شورای اقتصاد، قابل اجرا
میباشد.

4 - دولت مکلف است بر تنظیم مقررات مدیریت فرکانس کشور و سیاستگذاری در خصوص صدور
مجوز فرکانس، در چارچوب سیاستهای کلی نظام نظارت کامل نماید.

5 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است جهت تأمین و توسعه شبکه زیرساخت
اپراتور دوم، قبل از موعد مقرر اقدام نماید.

6 - با توجه به قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و
اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/
12، حد اقل پنجاه و یک درصد (51 %) از سهم ارزش مالی تجهیزات اصلی شبکه در طول
اجرای قرارداد از داخل کشور تأمین میشود.

7 - مدیریت فنی و پشتیبانی فنی جزو مسؤولیتهای مدیران ایرانی کنسرسیوم ایران‌سل
میباشد.

8 - کلیه تصمیمات هیأت مدیره و مجامع عمومی و فوق‌العاده شرکت مشروط به موافقت حد
اقل پنجاه درصد (50 %) سهامداران ایرانی این کنسرسیوم میباشد.

9 - سهام شرکتهای ایرانی که صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به شخصیتهای حقیقی و
حقوقی ایرانی است، در کنسرسیوم ایران‌سل نباید از پنجاه و یک درصد (51 %) کمتر
باشد.

انتقال سهام بین سهامداران کنسرسیوم ایران‌سل باید به نحوی صورت پذیرد که سهام
شرکتهای سهامداران ایرانی از پنجاه و یک درصد (51 %) سهام کنسرسیوم ایران‌سل کمتر
نگردد.

10 - تعرفه‌های ارتباطی ارائه شده از طرف کنسرسیوم ایران‌سل حد اکثر بیست درصد (20
%) بیشتر از تعرفه‌های شرکت مخابرات نباشد. حد اقل تعرفه‌های اعلام شده از طرف
ایران‌سل محدودیتی نخواهد داشت.

11 - بیست و هشت و یک دهم درصد (28/1 %) درآمد حاصله از انجام خدمات ویژه و ارزش
افزوده و مالیات متعلقه باید علاوه بر درآمدهای کنسرسیوم ایران‌سل از بابت قرارداد
اپراتوری دوم پرداخت گردد.

12 - موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار منعقده با شرکت ایران‌سل با
رعایت کلیه موارد مذکور در این قانون باید اصلاح گردد و اجرایی شدن آن منوط به
اعمال اصلاحات مذکور میباشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/2/14 به
تأیید شورای نگهبان رسید.